ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОНЛАЙН-ПРОСУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТОЧОК ДОТИКУ

Ключові слова: просування, інструменти онлайн-просування, бренд, ефективність, комунікаційні точки дотику, конверсія

Анотація

Визначено, що динамічний розвиток інструментів онлайн-просування спричиняє виникнення ситуації, за якої практична комунікаційна діяльність підприємства в мережі Інтернет значно випереджає теоретичне її забезпечення, що негативно впливає на процес планування та оцінювання результативності просування продукції підприємства. Запропоновано науково-практичний підхід до оцінювання рівня результативності використання інструментів онлайн-просування товарів підприємств пивної галузі. Обґрунтовано, що практична імплементація його використання є орієнтиром у прийнятті рішень щодо ведення маркетингової політики онлайн-просування та досягнення цілей підприємства. Запропоновано матрицю відповідності очікуваних сценаріїв конверсії специфіці комунікаційних точок дотику в контексті використання онлайн-інструментів просування, яка чітко ідентифікує основні та допоміжні точки дотику, що дозволяє вибудувати ефективні маркетингові комунікації і зумовлює індивідуальний підхід у виборі точки дотику та доступних інструментів в її рамках. Доведено, що кожний сегмент, окрім загальних інтегральних показників ефективності, в рамках реалізації комплексу інструментів онлайн-просування має свої специфічні показники, які прямо залежать від сформованої стратегії і тактики просування.

Посилання

Капінус Л.В., Бикова В.О., Ніколаєнко І.В. Дослідження маркетингових комунікацій підприємства на онлайн-ринку. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 4 (1). С. 193–199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4%281%29__30

Капінус Л.В., Скригун Н.П., Семененко К.Ю. Поведінка Інтернет-споживачів у соціальних мережах. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 7–8(1). С. 75–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2015_7-8%281%29__19

Лойко В.В., Лойко Є.М. Применение инструментов интернет-маркетинга как современного средства рекламной деятельности предприятия. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2020. № 1(5). С. 45–55. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/85

Турчин Л., Монастирський Г. Social Media Marketing як інструмент просування підприємств-надавачів транспортних послуг. Економічний аналіз. 2018. № 1. С. 258–264. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28%281%29__35

Турчин Л., Островерхов В. Сучасні тренди інтернет-маркетингу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. № 24. С. 75–85. URL: http://rarrpsu.wunu.edu.ua/index.php/rarrpsu/article/view/355/0

Kapinus L.V., Bykova V.O. & Nikolaienko I.V. (2019) Doslidzhennia marketynhovykh komunikatsii pidpryiemstva na onlain-rynku. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 4 (1), 193–199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4%281%29__30

Kapinus L.V., Skryhun N.P. & Semenenko K.Iu. Povedinka Internet-spozhyvachiv u sotsialnykh merezhakh (2015). Ekonomichnyi chasopys-ХХІ, 7–8(1), 75–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2015_7-8%281%29__19

Loiko V.V. & Loiko Ye.M. (2020) Prymenenye ynstrumentov ynternet-marketynha kak sovremennoho sredstva reklamnoi deiatelnosty predpryiatyia. European scientific journal of Economic and Financial innovation, 1(5), 45–55. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/85

Turchyn L. & Monastyrskyi H. (2018) Social Media Marketing yak instrument prosuvannia pidpryiemstv-nadavachiv transportnykh posluh. Ekonomichnyi analiz. 1, 258–264. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28%281%29__35

Turchyn L. & Ostroverkhov V. (2019) Suchasni trendy internet-marketynhu. Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, 24, 75–85. URL: http://rarrpsu.wunu.edu.ua/index.php/rarrpsu/article/view/355/0

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Семененко, К., & Капінус, Л. (2020). ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОНЛАЙН-ПРОСУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТОЧОК ДОТИКУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-54
Розділ
МАРКЕТИНГ