УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність туристичного підприємства, управління конкурентоспроможністю, фактори конкурентоспроможності, конкурентоспроможність в умовах нестабільності

Анотація

Стаття присвячена питанням управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в умовах нестабільності. В статті проаналізовано основні тенденції, що склались на ринку туристичних послуг України і світу, вплив пандемії на формування туристичних потоків, обсяг ринку туристичних послуг, та трансформація вимог до конкурентоспроможності туристичних підприємств. Було виділено фактори, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємств ринку туристичних послуг України, що були розподілені за чотирма ієрархічними рівнями: мега-, макро-, мезо-, та мікро- рівнями. За результатами проведеного дослідження було представлено власне бачення процесу управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства в умовах нестабільності. Особливу увагу було приділено необхідності здійснення перманентного моніторингу змін у зовнішньому середовищі, та оперативного реагування на них, що має знаходити відображення в процесі управління, формуючи гнучку систему швидкого реагування.

Посилання

Кадирус І.Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3390 (дата звернення 30.11.2021).

Підлужна О.Б., Колос З.В. Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. № 1. С. 469–477. URL: https://visen.knau.kharkov.ua/20191_45.html (дата звернення 30.11.2021).

Мануйлович Ю.М. Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_4_28 (дата звернення 30.11.2021).

Лужанська Т.Ю., Костенко С.А., Катц Е.Б., Будкевич Г.Б. Оцінка та напрямки удосконалення конкурентоспроможності туристичних підприємств. Економічний форум. 2015. № 4. C. 258–267. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/luzhanska.htm (дата звернення 30.11.2021).

Солов’янчик А.В. Аналіз чинників, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємств ринку туристичних послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Випуск 5. С. 130–133. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/5_2015ua/30.pdf (дата звернення 29.12.2021).

Кравченко О.М., Кула М.В. Левицький Д.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 2. С. 13–17. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-article/598

COVID-19 and tourism. 2020: A year in review. UNWTO. January 2021. URL: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/2020_Year_in_Review_0.pdf (дата звернення 30.11.2021).

Global tourism sees upturn in Q3 but recovery remains fragile. UNWTO. November 2021. URL: https://www.unwto.org/taxonomy/term/347 (дата звернення 30.11.2021).

Статистичний щорічник України 2020. Державна служба статистики України. 2021. 455 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.

Статистичний щорічник України 2016. Державна служба статистики України. 2017 р. 611 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm

Яценко М.С., Беспала О.А., Ференець Я.В. Система контролю та менеджменту якості продукції, як сучасний метод управлінського контролю на підприємстві. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 6. С. 44–46. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfipr_2017_6(2)__13

Храпкіна В.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 51. С. 245–248. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/51_2020/41.pdf (дата звернення 27.11.2021).

Солов’янчик А.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства ринку послуг. Управління розвитком. 2005. № 4(182). С. 48–54.

Гавриш О.А. Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1774 (дата звернення 27.11.2021).

Діденко О.Є., Жураківський П.І. Модель управління конкурентоспроможністю підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5590 (дата звернення 27.11.2021).

Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств (теоретичні аспекти) : монографія. Київ : ДАКККіМ, 2006. 160 с.

Kadyrus I.H. (2014) Konkurentospromozhnistʹ pidpryyemstva ta faktory, shcho na neyi vplyvayutʹ [Competitiveness of the enterprise and the factors that affect it]. Efektyvna ekonomika № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3390 (accessed 30.11.2021).

Pidluzhna O.B., Kolos Z.V. (2019) Konkurentospromozhnistʹ v turyzmi yak providnyy napryam staloho rozvytku [Competitiveness in tourism as a leading area of sustainable developmen.]. Visnyk KHNAU im. V.V. Dokuchayeva. Seriya «Ekonomichni nauky». № 1. S. 469–477. URL: https://visen.knau.kharkov.ua/20191_45.html (accessed 30.11.2021).

Manuylovych YU.M. (2013) Doslidzhennya sutnosti ta traktuvannya ponyattya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Research of the essence and interpretation of the concept of enterprise competitiveness]. Marketynh i menedzhment innovatsiy. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_4_28 (accessed 30.11.2021).

Luzhansʹka T.YU., Kostenko S.A., Katts E.B., Budkevych H.B. (2015) Otsinka ta napryamky udoskonalennya konkurentospromozhnosti turystychnykh pidpryyemstv [Assessment and directions of improving the competitiveness of tourism enterprises]. Ekonomichnyy forum. № 4. S. 258–267. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/luzhanska.htm (accessed 30.11.2021).

Solovʺyanchyk A.V. (2015) Analiz chynnykiv, shcho vplyvayutʹ na rivenʹ konkurentospromozhnosti pidpryyemstv rynku turystychnykh posluh [Analysis of factors influencing the level of competitiveness of enterprises in the market of tourist services]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Vypusk 5. S. 130–133. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/5_2015ua/30.pdf

Kravchenko O.M., Kula M.V. Levytsʹkyy D.V. (2021) Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva v umovakh zdiysnennya zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti [Managing the competitiveness of the enterprise in terms of foreign economic activity]. Ekonomika. Finansy. Pravo. № 2/1. S. 13–17. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-article/598

COVID-19 and tourism. 2020: A year in review. UNWTO. January 2021. URL: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/2020_Year_in_Review_0.pdf (accessed 30.11.2021).

Global tourism sees upturn in Q3 but recovery remains fragile. UNWTO. November 2021. URL: https://www.unwto.org/taxonomy/term/347 (accessed 30.11.2021).

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny 2020 [Statistical Yearbook of Ukraine 2020]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. 2021 r. 455 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny 2016 [Statistical Yearbook of Ukraine 2016]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. 2017 r. 611 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm

Yatsenko M.S., Bespala O.A., Ferenetsʹ YA.V. (2017) Systema kontrolyu ta menedzhmentu yakosti produktsiyi, yak suchasnyy metod upravlinsʹkoho kontrolyu na pidpryyemstvi [Product quality control and management system as a modern method of management control at the enterprise]. Ekonomika. Finansy. Pravo. № 6/2. S. 44–46. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfipr_2017_6(2)__13

Khrapkina V.V. (2020) Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Enterprise competitiveness management]. Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi. Vypusk 51. S. 245–248. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/51_2020/41.pdf (accessed 27.11.2021).

Solovʺyanchyk A.V. (2005) Stratehichne upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva rynku posluh [Strategic management of the competitiveness of the service market]. Upravlinnya rozvytkom. № 4(182). S. 48–54.

Havrysh O.A. (2013) Pryntsypy upravlinnya rivnem konkurentospromozhnosti pidpryyemstv [Principles of managing the level of competitiveness of enterprises]. Efektyvna ekonomika. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1774 (accessed 27.11.2021).

Didenko O.YE., Zhurakivsʹkyy P.I. (2017) Modelʹ upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva [Enterprise competitiveness management model]. Efektyvna ekonomika. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5590 (accessed 27.11.2021).

Drahan O.I. (2006) Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Management of enterprise competitiveness (theoretical aspects)] (teoretychni aspekty) : monohrafiya. Kyiv : DAKKKiM, 160 s. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 300
Завантажень PDF: 310
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Кравченко, О., Лапіна, І., & Бєлобров, О. (2021). УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ