УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: світова економіка, індустрія гостинності, туризм, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, управління

Анотація

Вивчення проблем відновлення та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств індустрії гостинності та туризму на зовнішньому ринку є актуальним завданням та має теоретичний та практичний інтерес. Автори статті досліджують еволюцію наукових поглядів на зміст теорії конкурентних переваг з урахуванням найважливіших змін, які відбуваються у світовому співтоваристві та характеристики сучасної парадигми теорії конкурентних переваг. Зазначено, що розвиток теорій конкурентної переваги сьогодні відбувається у напрямку вектору трансформації, який характеризує напрямок та швидкість змін у світовому співтоваристві, враховуючи: демографічні зміни, цифровізацію економіки тощо. Запропоновано методичні рекомендації з управління конкурентними перевагами підприємств індустрії гостинності та туризму для участі у глобальній конкуренції.

Посилання

Международный валютный фонд. Бюллетень «Перспектив развития мировой экономики», июль 2021 года. Расширение линий разрыва в глобальном восстановлении экономики. 29 с. URL: https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 8,5%. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-85

Міністерство економіки України: Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування, травень 2021. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. 115 с. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=77059300-efc0-4c61-8a67-3974e0cd27a5&title=PrognozEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkraini

Организация объединенных наций. Аналитическая записка: Covid-19 и перестройка сектора туризма. Август 2020 г. 29 с. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_russian.pdf

Петриківа О.С., Гунько Д.В. Теоретичні підходи до визначення поняття «конкурентні переваги регіону». Проблеми економіки. 2012. № 4. С. 107–114.

Портер М. Международная конкуренция / пер. с англ. И.В. Квасюка и др. Москва : Международные отношения, 1993. 896 с.

Николюк О.М. Еволюція теорій конкурентоспроможності. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 3. Т. 2. С. 231–238.

Лупак Р.Л., Васильців Т.Г. Конкурентоспроможність підприємства : навчальний посібник. Львів : Видавництво ЛКА, 2016. 484 с.

Іванов Ю.Б., Орлов П.А., Іванова О.Ю. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. 352 с.

Смаль Б.А Регіональні аспекти розвитку конкурентних переваг індустрії гостинності. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 18 (71). Луцьк : ВІП Луцького НТУ, 2021. С. 169–179. URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/104/104 (дата звернення: 04.11.2021).

Білоус С.В., Красько А.Б., Безручко Л.С. Підвищення конкурентних переваг готельно-ресторанних та туристичних підприємств за допомогою методів менеджменту. Економіка та суспільство. 2021. Випуск № 23. С. 1–9. URL: https://economyandsociety.in.ua. (дата звернення: 08.11.2021).

Mezhdunarodnыy valyutnyy fond. Byulleten' «Perspektyv razvytyya myrovoy ekonomyky» (2021). Rasshyrenye lynyy razrыva v hlobal'nom vosstanovlenyy ekonomyky [Widening gap lines in the global economic recovery]. 29 р. URL: https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021 (in Russian)

Natsionalnyi bank Ukrainy zberih oblikovu stavku na rivni 8,5% (2021) [The National Bank of Ukraine kept the discount rate at 8.5%]. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-85. (in Ukrainian)

Ministerstvo ekonomiky Ukrainy: Departament stratehichnoho planuvannia ta makroekonomichnoho prohnozuvannia (2021) Prohnoz ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2022-2024 roky [Forecast of economic and social development of Ukraine for 2022-2024]. UR : https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=77059300-efc0-4c61-8a67-3974e0cd27a5&title=PrognozEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkraini (in Ukrainian)

Orhanyzatsyya obъedynennыkh natsyy (2020) Analytycheskaya zapyska: Covid-19 y perestroyka sektora turyzma [Policy Brief: Covid-19 and Restructuring the Tourism Sector]. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_russian.pdf. (in Russian)

Petrykiva O.S., Hunko D.V. (2012) Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «konkurentni perevahy rehionu» [Theoretical approaches to defining the concept of "competitive advantages of the region"]. Problemy ekonomiky, vol. 4, рр. 107–114. (in Ukrainian)

Porter M. (1993) Mezhdunarodnaya konkurentsyya [International competition]. Moskva: Mezhdunarodnye otnoshenyya, 896 р. (in Russian)

Nykoliuk O.M. (2011) Evoliutsiia teorii konkurentospromozhnosti. [Evolution of competitiveness theories]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 3 t. 2, рр. 231–238. (in Ukrainian)

Lupak R.L., Vasyltsiv T.H. (2016). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva : navchalnyi posibnyk. [Enterprise competitiveness: a tutorial]. Lviv : Vydavnytstvo LKA. 484р. (in Ukrainian)

Ivanov Yu.B. Orlov P.A. and Ivanova O.Yu. (2008) Konkurentni perevahy pidpryiemstva: otsinka, formuvannia ta rozvytok [Competitive edges of enterprise: assessment, formulation and development]. Kharkiv: INZhEK, 352 р. (in Ukrainian)

Smal B.A. (2021) Rehionalni aspekty rozvytku konkurentnykh perevah industrii hostynnosti [Regional aspects of the development of competitive advantages of the hospitality industry]. Ekonomichni nauky: zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia «Rehionalna ekonomika». Lutsk: VIP Lutskoho NTU, vol. 18 (71), рр. 169–179. URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/104/104. (accessed 4 November 2021). (in Ukrainian)

Bilous S.V., Krasko A.B., Bezruchko L.S. (2021) Pidvyshchennia konkurentnykh perevah hotelno-restorannykh ta turystychnykh pidpryiemstv za dopomohoiu metodiv menedzhmentu [Increasing the competitive advantage of hotel and restaurant and tourism enterprises using management methods]. Ekonomika ta Suspilstvo, vol. 23, рр. 1–9. URL: https://economyandsociety.in.ua. (accessed 8 November 2021). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 189
Завантажень PDF: 201
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Вецепура, Н., & Земліна, Ю. (2021). УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-62
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА