СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ РИБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ключові слова: менеджмент, стратегія, стратегічний менеджмент, галузь рибництва, підприємства, конкурентоспроможність

Анотація

Стаття присвячена актуальному на часі питанню стратегічного менеджменту на підприємствах галузі рибництва, як чинника їх конкурентоспроможності, зважаючи на недооцінений до цього часу потенціал даних підприємств, як учасників агропромислового сектору країни. Сучасні виклики та загрози, які притаманні середовищу в якому підприємства галузі рибництва сьогодні здійснюють свою діяльність, негативно впливають на конкурентоспроможність цих підприємств, а отже вимагають пошуку дієвих інструментів, які зможуть забезпечують високий рівень конкурентоспроможності в довгостроковому періоді. В статті визначено коли та де зародився стратегічний менеджмент, як напрямок менеджменту, досліджено походження слова «стратегія», дано визначення поняття «стратегічний менеджмент». Проаналізовано наукові літературні джерела на предмет їх дослідження стратегічного менеджменту, як чинника конкурентоспроможності підприємства галузі рибництва. Аргументовано важливість стратегічного менеджменту для ведення успішної діяльності підприємств галузі рибництва та окреслено головні етапи стратегічного менеджменту на підприємствах галузі рибництва. Визначено основні принципи системи стратегічного менеджменту, як чинника їх конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі.

Посилання

Ансофф И. Стратегический менеджмент. СПб. : Питер, 2009. 344 с.

Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 440 с.

Катан Л.І., Зубко О.В. Економічна сутність та складові конкурентоспроможності галузі рибництва. Агросвіт. 2019. № 13. С. 33-38.

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 366 с.

Клейнер Г.Б. Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления. Проблемы теории и практики управления. 2009. № 1. С. 15-22.

Лозовський О., Дячук М. Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Економічний вісник. 2018. № 2 (11). С. 31-35.

Портер М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / Пер. с англ. А.Р. Ганиева, Э.В. Кондукова. Москва : Вильямс, 2013. 928 с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. Москва : Дело, 2007. 448 с.

Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 1999. 384 с.

Ansoff I. (2014). Strategicheskiy menegment [Strategic management]. St. Petersburg: Piter. (in Russian)

Dovhan L.Ye., Karakai Yu.V., Artemenko L.P. (2011). Stratehichne upravlinnia: navch. posib. [Strategic management: tutorial]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Katan L.I., Zubko O.V. (2019). Ekonomichna sutnist ta skladovi konkurentospromozhnosti haluzi rybnytstva [Economic essence and components of fisheries competitiveness]. Ahrosvit, no. 13, pp. 33-38.

Kindratska H.I. (2006). Stratehichnyi menedzhment: navch.posib. [Strategic management: tutorial]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Kleyner H.B. (2009). Stratehycheskyy menedzhment: aktual'nыe problemы y novыe napravlenyya [Strategic management: current issues and new directions]. Problemy teoryy y praktyky upravlenyya, no. 1, pp. 15-22.

Lozovskyi O., Diachuk M. (2018). Stratehichne upravlinnia yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Strategic management as a factor in increasing the competitiveness of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk, no. 2 (11), pp. 31-35.

Porter M.E. (2005). Konkurentnaya stratehyya: Metodyka analyza otrasley y konkurentov / M.E. Porter ; per. s angl. [Methods of analysis of industries and competitors / M.E. Porter; Per. from English]. Moscow: Al'pyna Byznes Buks. (in Russian)

Tompson, A.A., Striklend, A.Dzh. (2013). Strategicheskij menedzhment: koncepcii i situacii dlya analiza / Per. s angl. A.R. Ganieva, Je.V. Kondukova [Strategic Management: Concepts and Situations for Analysis / Per. from English]. Moscow: Vil'jams. (in Russian)

Fatkhutdynov R.A. (2007). Stratehycheskyy menedzhment [Strategic management]. Moscow: Delo. (in Russian)

Shershnova Z.Ye., Oborska S.V. (1999). Stratehichne upravlinnia: navch. posib [Strategic management: tutorial]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Зубко, О., & Добровольська, О. (2021). СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ РИБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-46
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають