ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: фінансова звітність, інформаційне забезпечення, користувачі фінансової звітності, управління підприємством

Анотація

У статті розглянуто фінансову звітність, як сукупність форм звітності, складених на підставі даних фінансового обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства, а також зміни в його фінансовому стані за звітний період в зручній та зрозумілій формі для прийняття цими користувачами ділових рішень. Метою статті стало формулювання ролі фінансової звітності підприємств в умовах сьогодення, розкриття проблемних аспектів цього питання і визначення перспектив її розвитку. Звітність становить основу інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, сприяє уніфікації вихідної інформації. Фінансова звітність необхідна також для впровадження єдиного розуміння звітних показників зовнішніми, в тому числі зарубіжними, споживачами. В процесі прийняття якісних управлінських рішень менеджерами підприємств водночас якісно трансформується роль та значення фінансової звітності цих підприємств. Фінансова звітність постає ключовим чинником інфраструктури ринкової економіки, прозорим важелем комунікації. Завдяки цьому менеджери на будь-яких рівнях в змозі впроваджувати стратегію та тактику розвитку підприємства, яке вони очолюють.

Посилання

Біла Л.М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ст. к.е.н. за спеціальністю 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Київ, 2005. 20 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 р. № 996-XIV (Редакція від 03.01.2017). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Katan L., Dobrovolska O., Espejo J.M.R. (2018) Economic growth and environmental health: a dual interaction. Problems and Perspectives in Management. 16(3). P. 219–228. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.18

Katan L., Dobrovolska O., Espejo J.M.R. (2018) Structural modeling of the financial support for the Ukrainian agricultural sector. Investment management and financial innovations. Vol. 15. Issue 3. P. 199–211. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.17

.Dobrovolska O., Espejo J.M.R. (2018) Ukrainian organic products market: state and prospects of development. Innovative Marketing. Vol. 14. Issue 2. P. 16–25. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/im.14(2).2018.02

Ya. Kolesnik , O. Dobrovolska , I. Malyuta , A. Petrova , S. Shulyak (2019) The investment model of fixed assets renovation in the agricultural industry: Case of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 16(4), P. 229–239. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.20

Dobrovolska O., Marhasova V., Momot O., Kozii N., Chyzhyshyn O. (2021) Evolution and current state of money circulation in Ukraine and the world. Estudios de Economia Aplicada. Vol. 39(5). DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.5042

Dobrovolska O., Barannyk L., Taranenko V., Koriahinа T., Rybalchenko L. (2021) Personal income tax as a tool for implementing state social policy. Investment Management and Financial Innovations.. Vol. 18 (2), P. 287-297. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.23

Добровольська О.В., Дуброва Н.П. Показники EBIT та EBI в аналізі фінансової звітності: методичний підхід. Інфраструктура ринку. 2021. № 52. C. 14-20.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», Наказ Міністерства фінансів України 07 лютого 2013 року № 73 (Редакція від 14.03.2017). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Bila L.M. (2005) “Formation of the system of financial reporting of agricultural enterprises” (Ph.D. Thesis). Accounting, analysis and audit. Kyiv, 20 p.

Verkhovna Rada of Ukraine (2017) The Law of Ukraine “Accounting and financial reporting in Ukraine”. Аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (аccessed 01 November 2019).

Katan L., Dobrovolska O., Espejo J.M.R. (2018) “Economic growth and environmental health: a dual interaction”. Problems and Perspectives in Management, vol. 16(3), pp. 219–228. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.18

Katan L., Dobrovolska O., Espejo J.M.R. (2018) “Structural modeling of the financial support for the Ukrainian agricultural sector”. Investment management and financial innovations, vol. 15, pp. 199–211. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.17

Dobrovolska O., Espejo J.M.R. (2018) “Ukrainian organic products market: state and prospects of development”. Innovative Marketing, vol. 14, pp. 16–25. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/im.14(2).2018.02

Ya. Kolesnik, O. Dobrovolska, I. Malyuta, A. Petrova, S. Shulyak (2019) “The investment model of fixed assets renovation in the agricultural industry: Case of Ukraine”. Investment Management and Financial Innovations, vol. 16(4), pp. 229–239. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.20

Dobrovolska O., Marhasova V., Momot O., Kozii N., Chyzhyshyn O. (2021) “Evolution and current state of money circulation in Ukraine and the world”. Estudios de Economia Aplicada, vol. 39(5). DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.5042

Dobrovolska O., Barannyk L., Taranenko V., Koriahinа T., Rybalchenko L. (2021) “Personal income tax as a tool for implementing state social policy”. Investment Management and Financial Innovations, vol. 18(2), pp. 287–297. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.23

Dobrovolska O., Dubrova N. (2021) “ EBIT and EBI indicators in the analysis of financial statements: a methodological approach”. Infrastruktura rynku, vol. 52, pp. 14–20.

Ministry of Finance of Ukraine (2013) Order “National Accounting Standard (Standard) 1 General Financial Reporting Requirements”. Аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Переглядів статті: 579
Завантажень PDF: 581
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Добровольська, О., Кравченко, М., & Даніленко, О. (2021). ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-34
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ