МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ

Ключові слова: інвестиції, інновації, економічна безпека, стратегія, регіон, інтеграція

Анотація

В статті обґрунтуванно теоретико-методичні і практичні положення, спрямовані на інвестиційно-інноваційну діяльність Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо формування інфраструктури регіону в умовах децентралізації. Відповідно до зазначеного було розглянуто теоретико-методичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності обласної державної адміністрації щодо формування інфраструктури регіону в умовах децентралізації; проаналізовано сучасний стан залучення інвестицій у розвиток інфраструктури регіону; виділено завдання та заходи залучення інвестицій щодо формування інфраструктури регіону; визначено перспективи залучення інвестицій у розвиток інфраструктури регіону; обґрунтовано цільові установки управління інвестиційно-інноваційною діяльності обласної державної адміністрації щодо формування інфраструктури регіону в умовах децентралізації; запропоновано державно-приватне партнерство як інструмент залучення інвестицій у розвиток інфраструктури регіонів; визначено механізми забезпечення розвитку інноваційних процесів щодо формування інфраструктури регіону.

Посилання

Акмаєв А.І. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації. Культура народов Причерноморья. 2007. Вип. 99. С. 7–10.

Александрова О.В. Економічна стійкість сільськогосподарського виробництва як основний чинник його конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2012. № 2.Т. 3. С. 13–21.

Алексеенко Н.В. Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста. Економіка і організація управління. 2008. Вип. 3. С. 59–65.

Бугай В.З., Омельченко В.М. Analysis and evaluation of financial stability of the enterprise. Держава та регіони. 2008. № 1. С. 34–39.

Васильчак С.В. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: стратегічний менеджмент. Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / за ред. І.Г. Мансурова. Вид. 6 (169). 2015. С. 67–70.

Mykola Kravchenko, Svitlana Khalatur, Kateryna Zhylenko, Yuliia Masiuk, Liudmyla Velychko. Assessment of bank lending diversi ficationin Ukraine. Banks and Bank Systems. 2018. № 13. P. 141–150.

Akmaiev A.I. (2007) Udoskonalennia otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v umovakh hlobalizatsii [Improvement of enterprise competitiveness assessment in the conditions of globalization]. Kultura narodov Prychernomoria. Vol. 99, pp. 7–10.

Aleksandrova O.V. (2012) Ekonomichna stiikist silskohospodarskoho vyrobnytstva yak osnovnyi chynnyk yoho konkurentospromozhnosti [Economic sustainability of agricultural production as a major factor in its competitiveness]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, no. 2, t. 3. pp. 13–21.

Alekseenko N.V. (2008) Ustoichyvoe razvytye predpryiatyia kak faktor эkonomycheskoho rosta [Sustainable development of the enterprise as a factor of economic growth]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia: zb. nauk. pr. Vol. 3, pp. 59–65.

Buhai V.Z., Omelchenko V.M. (2008) Analiz ta otsinka finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Analysis and evaluation of financial stability of the enterprise]. Derzhava ta rehiony, no. 1, pp. 34–39.

Vasylchak S.V. Ekonomichna stiikist silskohospodarskykh pidpryiemstv: stratehichnyi menedzhment [Economic sustainability of agricultural enterprises: strategic management]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 6 (169), pp. 67–70.

Mykola Kravchenko, Svitlana Khalatur, Kateryna Zhylenko, Yuliia Masiuk, Liudmyla Velychko. Assessment of bank lending diversi ficationin Ukraine. Banks and Bank Systems. 2018. № 13. P. 141–150.

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Кравченко, М. (2021). МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-36
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають