ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: національна безпека, продовольча безпека, принципи продовольчої безпеки, якість, доступність

Анотація

Стаття присвячена актуальності безпеки для становлення кожного соціуму, зокрема сучасні реалії змушують кожну державу першочергово працювати над забезпеченням національної безпеки. Наголошено, що нестабільна економіка, політичні конфлікти, порушення прав та свобод людини, всесвітні епідемії та пандемії надають питанню формуванню продовольчі безпеки особливої актуальності. Підкреслено, що найважливішою, фундаментальною та якісною складовою національної безпеки країни має бути продовольча безпека. Відзначено багатовекторність підходів до трактування поняття економічної категорії «продовольча безпека» та відзначено різноплановість підходів до принципів формування продовольчої безпеки. Спираючись на наукові розвідки українських та зарубіжних дослідників узагальнено базові принципи класифікації продовольчі безпеки.

Посилання

Марчук О. Г. Продовольственная и экономическая безопасность Украины. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_eamb/2011_168_1/11mog.pdf

Food security. New solutions for the twenty-first century : Proc. from the symp. honoring the tenth anniversary of theworld food prize / ed. by El Obeid A. E. Ames. Iowa state univ : Press, 1999. № 5. р. 23.

Вараксіна О.В. Продовольча безпека як економічна категорія та її основні критерії. Економіка, управління, фінанси: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 17–18 жовт. 2014 р. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. С. 26–30.

Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности. Рим, 16-18 ноября 2009 г. The Food and Agriculture Organization (FAO). URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/ K6050_Rev10_WSFS_OEWG_ru.pdf

Манзій І.Б. Продовольча безпека: структура, принципи, реальність загроз. URL: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789.pdf

Гойчук О.І. Продовольча безпека. Житомир : Полісся, 2004. 347 с.

Щекович О.С. Формування пріоритетів та розвиток аграрної політики України. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. 278 с.

Малигіна В.Д. Методологія розвитку продовольчої безпеки України : дис. на здобуття наук. ступ. докт. екон. наук за спец. 08.0003 / Донецький національний університе економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Донецьк, 2012. 534 с.

Скидан О.Т. Продовольча безпека як пріоритет регіональної аграрної політики. Экономика Украины. 2004. №3. С. 53–60.

Rami Zurayk. Pandemic and food security: A view from the Global South. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development. 2020.Vol. 9(3). рр. 1–5.

Marchuk O.G. (2011) Prodovolstvennaya i ekonomicheskaya bezopasnost Ukrainy [Food and economic security of Ukraine]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_eamb/2011_168_1/11mog.pdf

Ames A.E. (ed.) (1999) Food security. New solutions for the twenty-first century : Proc. from the symp. honoring the tenth anniversary of theworld food prize. Iowa state univ: Press, № 5. р. 23.

Varaksina O.V. (2014) Prodovolcha bezpeka yak ekonomichna katehoriia ta yii osnovni kryterii [Food security as an economic category and its main criteria]. Economics, management, finance: theory and practice: materials International scientific-practical conf., (Uzhhorod, October 17-18, 2014), Kherson: Ed. Helvetica House, pp. 26–30.

Declaration of the World Summit on Food Security. Rome, November 16-18, 2009. The Food and Agriculture Organization (FAO). Available at: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/K6050_Rev10_WSFS_OEWG_ru.pdf

Manziy I.B. (2012) Prodovolcha bezpeka: struktura, pryntsypy, realnist zahroz [Food security: structure, principles, reality of threats]. Available at: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789.pdf

Goychuk O.I. (2004) Prodovolcha bezpeka [Food security]. Zhytomyr: Polissya, 347 p. (in Ukrainian)

Shchekovych O.S. (2009) Formuvannya priorytetiv ta rozvytok ahrarnoyi polityky Ukrayiny [Formation of priorities and development of agrarian policy of Ukraine]. Kyiv: NSC "Institute of Agrarian Economics". 278 p. (in Ukrainian)

Maligina V.D. (2012) Metodolohiya rozvytku prodovolchoyi bezpeky Ukrayiny [Methodology of food security development of Ukraine]: dis. for science. stup. Dr. econ. science for special. 08.0003 / Donetsk National University of Economics and Trade. M. Tugan-Baranovsky; Donetsk, 534 p.

Skydan O.T. (2004) Prodovolcha bezpeka yak priorytet rehionalnoyi ahrarnoyi polityky [Food security as a priority of regional agricultural policy]. Ekonomyka Ukrayny [Economy of Ukraine]. №3. pp. 53–60.

Rami Zurayk (2020) Pandemic and food security: A view from the Global South. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development..Vol. 9(3). рр. 1–5.

Переглядів статті: 243
Завантажень PDF: 309
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Вараксіна, О., & Титатренко, А. (2020). ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-32
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ