СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: ризик, підприємницький ризик, функції ризику, засоби впливу на ризик, управління ризиками

Анотація

Стаття присвячена узагальненню теоретичних поглядів науковців щодо сутності підприємницького ризику як економічної категорії. Наголошено, що підприємницький ризик характеризує потенційну можливість втрати ресурсів і недоотримання доходу порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів. Відзначено, що суть пiдпpиємницькoгo ризику зумовлена його основними функціями: інноваційною, захисною, аналітичною, регулятивною, соціальною. Наголошено, що питання управління ризиком має стати пріоритетним завданням кожного господарюючого суб’єкту та характеризується сукупністю методів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикованих подій. Охарактеризовано основні способи та прийоми впливу на господарські ризики. Акцентовано увагу на основних етапах управління окремими видами ризиків господарської діяльності.

Посилання

Господарський кодекс України № 436-IV редакція від 04.03.2015 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2 (дата звернення: 24.03.2021).

Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві : навч. посіб. Львів : Світ, 1998. 207 с.

Курс экономики: учеб. / Под ред. Б.А. Райзберга. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2004. 672 с.

Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. 3-е вид., вип. та доп. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 440 с.

Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент : Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 326 с.

Шепеленко О.В. Управління підприємницькими ризиками суб’єкта господарювання. Економічні науки: Вісник ДонНУЕТ. 2011. № 4(52). С. 189–199.

Олійник Л.В., Скідченко А.О. Аналіз шляхів подолання підприємницьких ризиків на прикладі ТОВ «НОВА ПОШТА». Економiка i органiзацiя управлiння. 2020. № 2 (38). С. 68–80.

Гранатуров В.М., Литовченко І.В., Харічков С.К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки : монографія. Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2003. 164 с.

Управління підприємницьким ризиком / за заг. ред. д.е.н. Д. А. Штефанича. Тернопіль : «Економічна думка», 1999. 224 с.

Донець Л.І., Шепеленко О.В., Баранцева С.М., Сергєєва О.В., Веремейчик О.Ф. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. Навч. посіб. / за заг. ред. Донець Л.І. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 472 с.

Кравченко В.А. Виявлення та опис підприємницьких ризиків: практичний алгоритм для українського бізнесу. Вісник Запорізького національного університету. 2008. № 1 (3). С. 63–70.

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy № 436-IV redaktsiia vid 04.03.2015 r. [Economic Code of Ukraine № 436-IV edition of 04.03.2015]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2 (accessed: 24 March 2021).

Mnykh Y.V., Buriak P.I. (1998) Ekonomichnyi analiz na promyslovomu pidpryiemstvi: navch. posib. [Economic analysis at an industrial enterprise: textbook. way]. Lviv: Svit. (in Ukrainian)

Raisberg B.A. (ed.) (2004) Kurs ekonomiki: ucheb. [Course of Economics: textbook]. 4th ed., Rev. and add. Moscow: INFRA-M. (in Russian)

Vasylenko V. O., Shmatko V.H. (2005) Innovatsiinyi menedzhment: navch. posib. [Innovation management: textbook. way] 3rd ed., add. and ext. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Bondar O. V. (2010) Sytuatsiinyi menedzhment: Navch. posib. [Situational Management: Textbook. way] Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Shepelenko O.V. (2011) Upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy subiekta hospodariuvannia [Entrepreneurial risk management]. Economic sciences: Bulletin of DonNUET. no. 4 (52). pp. 189–199.

Oliinyk L.V., Skidchenko A.O. (2020) Analiz shliakhiv podolannia pidpryiemnytskykh ryzykiv na prykladi TOV «NOVA POShTA» [Analysis of ways to overcome business risks on the example of NOVA POSHTA LLC.] Economics and organization of management. no. 2 (38). pp. 68-80.

Hranaturov V. M., Lytovchenko I.V., Kharichkov S.K. (2003) Analiz pidpryiemnytskykh ryzykiv: problemy vyznachennia, klasyfikatsii ta kilkisni otsinky : monohrafiia [Analysis of business risks: problems of definition, classification and quantitative assessments: a monograph]. Odessa: Inst. Of Market Problems and Economics. Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian)

Shtefanych D.A. (ed.) (1999) Upravlinnia pidpryiemnytskym ryzykom [Business risk management]. Ternopil: "Economic Thought". (in Ukrainian)

Donets L.I., Shepelenko O.V., Barantseva S.M., Serhieieva O.V., Veremeichyk O.F. (2012) Obgruntuvannia hospodarskykh rishen ta otsiniuvannia ryzykiv. Navch. posib. [Substantiation of business decisions and risk assessment. Teaching. way]. Kyiv: Center for Educational Literature (in Ukrainian)

Kravchenko V.A. (2008) Vyiavlennia ta opys pidpryiemnytskykh ryzykiv: praktychnyi alhorytm dlia ukrainskoho biznesu [Identification and description of business risks: a practical algorithm for Ukrainian business]. Bulletin of Zaporizhia National University. no.1 (3). pp. 63–70.

Vitlinskyi V.V., Velykoivanenko H.I. (2004) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi: monohrafiia [Riscology in economics and entrepreneurship: a monograph]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 40
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Вараксіна, О., & Кругова, А. (2021). СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-35
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ