ОЦІНКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ ЗА 2016-2020 РОКИ

Ключові слова: бюджетні програми, оцінка, критерії, методика, результати, об’єктивність

Анотація

У статті досліджена проблема комплексної оцінки виконання бюджетних програм в Україні, розроблені рекомендації, які спрямовані на оцінювання їх виконання в 2016 – 2020 роках. Існуючи підходи комплексного оцінювання стану виконання бюджетних програм не дають змоги провести таку оцінку комплексно та об’єктивно, відповідно, в статті автор пропонує власну методику оцінювання стану виконання бюджетних програм в Україні, наводить приклад такої оцінки за період із 2016 року по 2020 рік. Запропонований в роботі підхід дає можливість провести оцінку стану виконання бюджетних програм спираючись на дані, що є у відкритому доступі, застосовуючи відомі процедури експертного оцінювання та самостійної аналітичної роботи експерта, не звертаючись при цьому до складних аналітичних процедур та математичних розрахунків.

Посилання

Белец Ж. Механізм застосування аудиту ефективності як складової програмно-цільового методу формування бюджету. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 1(20). С. 116–124.

Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст. 572

Бюджетний процес 2021: проведено моніторинг подання паспортів бюджетних програм . URL: https://yur-gazeta.com/golovna/byudzhetniy-proces-2021-provedeno-monitoring-podannya-pasportiv-byudzhetnih-program.html

Дорошенко О.О. Організація аудиту ефективності бюджетних програм. Фінанси, облік і аудит. 2010. № 16. С. 227–234.

Єдиний вебпоратал органів виконавчої влади в Україні. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/byudzhet/zvit-pro-vikonannya-pasportiv-byudzhetnih-program)

Жадан О.І. Механізм фінансового контролю ефективності використання державних коштів : дис.. канд. наук. держ. упр. Донецьк, 2009. 276 с.

Здирко Н.Г. Проблемні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм. Інвестиції: практика та досвід. 2015. Випуск 12. С. 13–19.

Коваленко Я. М. Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм як складові ресурсного циклу ЦОВВ. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4. С. 336–343.

Марчак Д. Бюджетні програми: шлях до покращення якості. URL: https://voxukraine.org/byudzhetni-programi-shlyah-do-pokrashhennya-yakosti/

Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/aws/show/z1057-12#Text

Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10#Text

Рахункова палата України. Звіти. URL: https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання длямісцевих бюджетів у галузі "Освіта": Наказ Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 № 992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-17#Text

Bartle J.R. (Ed.). Evolving Theories of Public Budgeting. Oxford, Elsevier, 2001, 182 p.

Budget Theory in the Public Sector / Ed. by A. Khan, W. B. Hildreth. London: Quorum books, 2002. 297 p.

Gilmour J. B. Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance // OECD Journal on Budgeting. 2007. Vol. 7, № 1. P. 1–40.

Miller, G. J., Hildreth, W. B., Rabin, J. Performance-Based Budgeting. An ASPA Classic. – Colorado: Westview Press, 2010, 341 p.

Peacock S. An Evaluation of Program Budgeting and Marginal Analysis Applied in South Australian Hospitals. – Melbourne, 2008, 104 p.

Rabin, I.S. The politics of public budgeting. – 5th ed. – Wash.: CQ Press, 2006. 334 p.

Belets J. (2014) The mechanism of application of efficiency audit as a component of the program-target method of budget formation. Public administration and local government. № 1 (20). P. 116–124.

Budget Code of Ukraine // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2010, № 50-51, Art. 572.

Budget process 2021: monitoring of submission of passports of budget programs was carried out. Access mode: https://yur-gazeta.com/golovna/byudzhetniy-proces-2021-provedeno-monitoring-podannya-pasportiv-byudzhetnih-program.html

Doroshenko O.O. (2010) Organization of audit of efficiency of budget programs. Finance, accounting and audit. № 16. pp. 227–234.

The only web portal of executive bodies in Ukraine. Access mode: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/byudzhet/zvit-pro-vikonannya-pasportiv-byudzhetnih-program)

Zhadan O.I. (2009) The mechanism of financial control over the effectiveness of the use of public funds. Donetsk, 276 p.

Zdirko N.G. (2015) Problem aspects of the audit of the effectiveness of budget programs. Investments: practice and experience. Issue 12. P. 13–19.

Kovalenko Ya.M. (2016) Monitoring and evaluation of the effectiveness of budget programs as components of the resource cycle of CEB. Effectiveness of public administration. Issue 4. P. 336–343.

Marchak D. Budget programs: a way to improve quality. Access mode: https://voxukraine.org/byudzhetni-programi-shlyah-do-pokrashhennya-yakosti/

Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 06.06.2012 № 687 "On approval of the Instruction on preparation of budget requests". Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/aws/show/z1057-12#Text

Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 10.12.2010 № 1536 "On performance indicators of the budget program". Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10#Text

Accounting Chamber of Ukraine. Reports. Access mode: https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/

Typical list of budget programs and performance indicators for local budgets in the field of "Education": Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 07/10/2017 № 992. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-17#Text

Bartle J.R. (Ed.). Evolving Theories of Public Budgeting. Oxford, Elsevier, 2001, 182 p.

Budget Theory in the Public Sector / Ed. by A. Khan, W. B. Hildreth. London: Quorum books, 2002. 297 p.

Gilmour J. B. Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance // OECD Journal on Budgeting. 2007. Vol. 7, № 1. P. 1–40.

Miller, G. J., Hildreth, W. B., Rabin, J. Performance-Based Budgeting. An ASPA Classic. - Colorado: Westview Press, 2010, 341 p.

Peacock S. An Evaluation of Program Budgeting and Marginal Analysis Applied in South Australian Hospitals. – Melbourne, 2008, 104 p.

Rabin, I.S. The policy of public budgeting. – 5th ed. – Wash .: CQ Press, 2006. 334 p.

Переглядів статті: 190
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Бедринець, М., & Огійчук, Є. (2021). ОЦІНКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ ЗА 2016-2020 РОКИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-14
Розділ
ЕКОНОМІКА