СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: управління, стратегічне управління, економічний розвиток, управління розвитком, стратегічні зміни, управління стратегічними змінами, підприємство

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням та особливостям стратегічного управління економічним розвитком та управління стратегічними змінами на підприємстві. Наголошено на взаємозв’язку категорій «розвиток підприємства» та «стратегічні зміни». Зазначено, що стратегічне управління економічним розвитком підприємства передбачає реалізацію стратегічних змін. Проаналізовано сутність категорії «управління стратегічними змінами», розглянуто етапи управління, особливості та характеристики. Наведено принципи та підходи до управління стратегічними змінами. Зазначено, що методологія управління проєктами є пріоритетним інструментарієм системи стратегічного управління економічним розвитком підприємства та змінами. Опрацьовано послідовність дій щодо оцінювання рівня готовності підприємства до впровадження стратегічних змін. Окреслено напрям удосконалення стратегічного управління економічним розвитком підприємства та змінами, яким є концепція «творчість, аналітика, мета».

Посилання

Андрущенко Н.О. Роль та значення сучасної системи управління змінами як одного з факторів стрімкого розвитку вітчизняних підприємств торгівлі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 288–291.

Гарафонова O.I. Стратегічні аспекти процесу управління змінами на підприємстві. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4(8). С. 253–256.

Захарченко Ю.І., Занора В.О. Стратегічне управління: узагальнення різновидів стратегій підприємств готельно-ресторанного господарства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 5. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/24.pdf.

Занора В.О. Узагальнення науково-методичних підходів до стратегічного управління підприємством. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 33(366). С. 59–63.

Занора В.О. Розвиток підприємства: сутність, форми, види. Галицький економічний вісник. 2019. Вип. 6(61). С. 69–78. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.069.

Занора В.О. Стратегічний аналіз як основа управління проектами розвитку підприємства. Європейський журнал економіки та менеджменту. 2020. № 6(1). С. 151–157.

Запухляк І.Б., Зелінська Г.О., Побігун С.А. Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 204–209.

Покотило Т. Управління організаційними змінами як складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Економіка та суспільство. 2020. № 22. С. 524–532. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-91.

Приймак Н. Дихотомія управління змінами та його роль у діяльності підприємства. Галицький економічний вісник. 2019. № 2(57). С. 99–106. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.099.

Синякова К.М. Сучасні підходи HR-менеджменту в процесі управління стратегічними змінами на вітчизняному підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. № 26(1). С. 181–185.

Тесленок І.М., Косенко Ю.В. Порівняння підходів до управління стратегічними змінами на підприємстві. Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 1303–1305.

Cvetanovski B., Gregg B., Hazan E., Jojart O., and Perrey J. The growth triple play: Creativity, analytics, and purpose. McKinsey & Company. 2021. URL: https://www.mckinsey.com.

Darmawan A.H., Azizah S. Resistance to Change: Causes and Strategies as an Organizational Challenge. Advances in Social Science, Education and Humanities Research: 5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2019). 2020. Published by Atlantis Press. V. 395. Р. 49–53. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.200120.010.

Міх О.М. Моделювання процесу реалізації системи управління змінами на підприємствах. Науковий вісник Полісся. 2015. № 4(4). С. 87–91.

Castillo L.A.M., Cazarini E.W. Integrated model for implementation and development of knowledge management. Knowledge Management Research & Practice. Vol. 12. 2014. Р. 145–160. DOI: https://doi.org/10.1057/kmrp.2012.49.

Andrushhenko N.O. (2015) Rolj ta znachennja suchasnoji systemy upravlinnja zminamy jak odnogho z faktoriv strimkogho rozvytku vitchyznjanykh pidpryjemstv torghivli [Role and importance of modern change management system as a factor of the rapid development of domestic trade enterprises]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky – Global and national problems of economics, 5, 288–291. (in Ukrainian)

Harafonova O.I. (2016) Stratehichni aspekty protsesu upravlinnia zminamy na pidpryiemstvi [Strategic aspects of process of management changes on enterprise]. Naukovyj visnyk Polissja – Scientific bulletin of Polissia, 4(8), 253–256. (in Ukrainian)

Zakharchenko Yu.I. & Zanora V.O. (2016) Stratehichne upravlinnia: uzahalnennia riznovydiv stratehii pidpryiemstv hotelno-restorannoho hospodarstva [Strategically management: generalization strategies of enterprises of hotel and restaurant business]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: economy, business and management, 5. Retrieved from: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/24.pdf. (in Ukrainian)

Zanora V.O. (2015) Uzahalnennia naukovo-metodychnykh pidkhodiv do stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Generalization of scientific and methodical approaches for the strategic management of enterprise]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» – Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 33(366), 59–63. (in Ukrainian)

Zanora V.O. (2019) Rozvytok pidpryiemstva: sutnist, formy, vydy [Enterprise development: essence, forms, types]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician economic journal, 6(61), 69–78. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.069. (in Ukrainian)

Zanora V.O. (2020) Stratehichnyi analiz yak osnova upravlinnia proektamy rozvytku pidpryiemstva [Strategic analysis as the basis for project management of enterprise development]. Yevropeiskyi zhurnal ekonomiky ta menedzhmentu – European Journal of Economics and Management, 6(1), 151–157. (in Ukrainian)

Zapukhljak I.B., Zelinsjka Gh.O. & Pobighun S.A. (2018) Pidkhody, metody ta instrumenty upravlinnja zminamy v systemi upravlinnja rozvytkom pidpryjemstva [Approaches, methods and tools managing changes in the development management system of the enterprise]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky – Global and national problems of economics, 23, 204–209. (in Ukrainian)

Pokotylo T. (2020) Upravlinnja orghanizacijnymy zminamy jak skladova zabezpechennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstva [Organizational change management as an element of competitiveness of the enterprise]. Ekonomika ta suspiljstvo – Economy and society, 22, 524–532. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-91. (in Ukrainian)

Pryjmak N. (2019) Dykhotomija upravlinnja zminamy ta jogho rolj u dijaljnosti pidpryjemstva [Dichotomy of management of changes and its role in business activities of enterprises]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician economic journal, № 2(57), pp. 99–106. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.099. (in Ukrainian)

Synjakova K.M. (2017) Suchasni pidkhody HR-menedzhmentu v procesi upravlinnja strateghichnymy zminamy na vitchyznjanomu pidpryjemstvi [Contemporary HR-management approaches to the change management process at service enterprise]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 26(1), 181–185. (in Ukrainian)

Teslenok I.M. & Kosenko Ju.V. (2018) Porivnjannja pidkhodiv do upravlinnja strateghichnymy zminamy na pidpryjemstvi [Comparison of approaches to strategic change management in the enterprise]. Proceedings from: naukovo-praktychnoji konferenciji «Tyzhdenj nauky» – scientific-practical conference «Science Week» (April 16–20, 2018) (1303–1305). Zaporizhzhja: ZNTU. (in Ukrainian)

Cvetanovski B., Gregg B., Hazan E., Jojart O. & Perrey J. (2021) The growth triple play: Creativity, analytics, and purpose. McKinsey & Company. Retrieved from: https://www.mckinsey.com.

Darmawan A.H. & Azizah S. (2020) Resistance to Change: Causes and Strategies as an Organizational Challenge. Advances in Social Science, Education and Humanities Research: 5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2019) (Vol. 395, pp. 49–53). Atlantis Press. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.200120.010.

Mikh O.M. (2015) Modeljuvannja procesu realizaciji systemy upravlinnja zminamy na pidpryjemstvakh [Simulation of implementing change management system in enterprises]. Naukovyj visnyk Polissja – Scientific bulletin of Polissia, 4(4), 87–91. (in Ukrainian)

Castillo L.A.M. & Cazarini E.W. (2014). Integrated model for implementation and development of knowledge management. Knowledge Management Research & Practice, 12, 145–160. DOI: https://doi.org/10.1057/kmrp.2012.49.

Переглядів статті: 166
Завантажень PDF: 164
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Занора, В., Бут, А., & Матухно, Ю. (2021). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-81
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ