ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС

Ключові слова: управління, нововведення, інноваційне управління, управління проектами, підприємство

Анотація

Статтю присвячено теоретико-методичним аспектам інноваційного управління господарською діяльністю підприємства. Наголошено на важливості інноваційного управління як головного чинника забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасному ринковому середовищі. Розглянуто сутність категорії «інноваційне управління» та наведено її визначення. Наведено форми реалізації інноваційного управління господарською діяльністю підприємства, серед яких інноваційна політика, інноваційна програма, інноваційні проекти, інноваційні положення та інноваційні заходи. Зазначено структурно-логічну схему взаємозв’язку складових інноваційного управління господарською діяльністю підприємства. Опрацьовано структуру механізму інноваційного управління господарською діяльністю підприємства, елементами якого є мета, суб’єкт управління, об’єкт управління, методологічне підґрунтя, рівні реалізації, функції, методичний інструментарій, забезпечення та результат.

Посилання

Барна С.С. Системний підхід до організації інноваційного менеджменту енергосервісної компанії. Економічний аналіз. 2017. № 3. С. 276–280.

Барна С.С. Концепція управління інноваційним розвитком енергосервісних підприємств. Інноваційна економіка. 2020. № 83. С. 71–77. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.10.

Байрамов С.С.О. Управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : 08.00.04. Київ, 2017. 25 с.

Бек О.М., Петецький І. LEAN-менеджмент як інноваційний підхід до управління виробництвом. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2017. № 863. С. 12–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2017_863_4.

Воробйова Н.П. Інновації в системі формування парадигми менеджменту. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2017. № 11. С. 151–156.

Гончар О.І., Хачатрян В.В. Інноваційність – сучасна умова розвитку підприємницького потенціалу. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 77–81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2018_23_15.

Гук О.В., Колоскова В.В. Формування інноваційної політики підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 440–442.

Занора В.О. Інноваційний розвиток підприємств в Україні: особливості та проблемні аспекти за умов Індустрії 4.0. Вісник Черкаського університету. Економічні науки. 2019. № 2. С. 27–33. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-2-27-33.

Занора В.О. Проектне управління інноваційним потенціалом та розвитком підприємства. Економіка. Управління. Інновації. 2019. Вип. 2. DOI: https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-2(25)-4.

Занора В.О. Стратегічне управління інноваційними проєктами розвитку підприємства: методологічні положення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 1(55). С. 72–85. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2021-1-5.

Кучинський В.А. Інноваційні технології в менеджменті персоналу і управлінні виробничими системами. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). 2018. № 19(1295). С. 127–130.

Літвінов О.С., Капталан С.М. Визначення сутності та складових організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах інноваційного розвитку. Управління розвитком. 2016. № 3(185). С. 59–65.

Олійник Л.В. Управління інноваційним розвитком підприємства на основі формування інноваційних програм. Економiка i органiзацiя управлiння. 2017. № 3(27). С. 51–59.

Про інноваційну діяльність : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Занора В.О., Куценко Д.М., Одородько Н.В. Потенціал як основа розвитку підприємства: понятійно-категоріальний апарат. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18). С. 40–51. DOI: https://doi.org/10.25140/ 2411-5215-2019-2(18)-40-51

Занора В.О., Зачосова Н.В. Формування кадрового потенціалу інноваційного розвитку України в умовах Індустрії 4.0: ретроспектива, сьогодення. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск 1(69). С. 86–93. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-13

Занора В.О. Управління кадрами інноваційно-орієнтованих підприємств: реалії та особливості формування ефективної системи. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2019. Вип. 2(42). С. 42–57. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998/2019.2(42).177040

Комарова А.В. Интеграция управления проектами во внешнеэкономическую деятельность. Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 7. С. 81–90.

Barna, S.S. (2017). Systemnyi pidkhid do orhanizatsii innovatsiinoho menedzhmentu enerhoservisnoi kompanii [System approach to organization of innovation management at energy service company]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 3, 276–280. (in Ukrainian)

Barna, S.S. (2020). Kontseptsiia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom enerhoservisnykh pidpryiemstv [The concept of management of innovative development of energy service enterprises]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 83, 71–77. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.10 (in Ukrainian)

Bayramov, S.S.O. (2017). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom telekomunikatsiinykh pidpryiemstv [Management by innovative development of telecommunication enterprises]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Bek, O.M., Petetskyi, I. (2017). LEAN-menedzhment yak innovatsiinyi pidkhid do upravlinnia vyrobnytstvom [LEAN-management as an innovative approach to production management]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka – Bulletin of Lviv Politechnic National University. Logistics, 863, 12–16. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2017_863_4 (in Ukrainian)

Vorobiova, N.P. (2017). Innovatsii v systemi formuvannia paradyhmy menedzhmentu [Innovation in the system for forming the paradigm of management]. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku – The problems of innovation and investment-driven development, 11, 151–156. (in Ukrainian)

Honchar, O.I., Khachatrian, V.V. (2018). Innovatsiinist – suchasna umova rozvytku pidpryiemnytskoho potentsialu [Innovativity – modern condition of entrepreneurial potential development]. Pidpryiemnytstvo i torhivlia – Entrepreneurship and Trade, 23, 77–81. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2018_23_15 (in Ukrainian)

Huk, O.V., Koloskova, V.V. (2015). Formuvannia innovatsiinoi polityky pidpryiemstva [Formation of the enterprise innovation policy]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economics, 8, 440–442. (in Ukrainian)

Zanora, V.O. (2019). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv v Ukraini: osoblyvosti ta problemni aspekty za umov Industrii 4.0 [Innovative development of enterprises in Ukraine: features and problem aspects in the conditions of Industry 4.0]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 2, 27–33. DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-2-27-33 (in Ukrainian)

Zanora, V.O. (2019). Proektne upravlinnia innovatsiinym potentsialom ta rozvytkom pidpryiemstva [Project management of enterprise innovative potential and development]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economy. Management. Innovation, 2. DOI: DOI: https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-2(25)-4 (in Ukrainian)

Zanora, V.O. (2021). Stratehichne upravlinnia innovatsiinymy proiektamy rozvytku pidpryiemstva: metodolohichni polozhennia [Strategic management of innovative enterprise development projects: methodological provisions]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economy, finances, management: Topical issues of science and practical activity, 1(55), 72–85. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2021-1-5 (in Ukrainian)

Kuchynskyi, V.A. (2018). Innovatsiini tekhnolohii v menedzhmenti personalu i upravlinni vyrobnychymy systemamy [Innovative technologies in personnel management and management manufacturing systems]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» (ekonomichni nauky) – Bulletin of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (economic sciences), 19(1295), 127–130. (in Ukrainian)

Litvinov, O.S., Kaptalan, S.M. (2016). Vyznachennia sutnosti ta skladovykh orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Identification of the essence and components of the organizational and economic mechanism of enterprise management within the context of innovation development]. Upravlinnia rozvytkom – Development management, 3(185), 59–65. (in Ukrainian)

Oliinyk, L.V. (2017). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva na osnovi formuvannia innovatsiinykh prohram [Management of an enterprise innovative development on the basis of innovative programs formation]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and organization of management, 3(27), 51–59. (in Ukrainian)

Pro innovatsiinu diialnist [About innovation activity]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Data of Verkhovna Rada of Ukraine, 36. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text. (in Ukrainian)

Zanora, V.O., Kutsenko, D.M., Odorodko, N.V. (2019). Potentsial yak osnova rozvytku pidpryiemstva: poniatiino-katehorialnyi aparat [Potential as a basis for the enterprises development: concept-category apparatus]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 2(18), 40–51. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-2(18)-40-51 (in Ukrainian)

Zanora, V.O., Zachosova, N.V. (2019). Formuvannia kadrovoho potentsialu innovatsiinoho rozvytku Ukrainy v umovakh Industrii 4.0: retrospektyva, sohodennia [The formation of staff potential of innovative development in Ukraine in the conditions of Industry 4.0: retrospectives, today]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsiia – Problems of systemic approach in the economy, 1(69), 86–93. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-13 (in Ukrainian)

Zanora, V.O. (2019). Upravlinnia kadramy innovatsiino-oriientovanykh pidpryiemstv: realii ta osoblyvosti formuvannia efektyvnoi systemy [Personnel management of the innovative oriented enterprises: realities and features of formation efficient system]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia – Market economy: modern management theory and practice, 2(42), 42–57. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177040 (in Ukrainian)

Komarova, A.V. (2015). Integracija upravlenija proektami vo vneshnejekonomicheskuju dejatel'nost' [Integration of project management into foreign economic activity]. Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik – Russian Foreign Economic Journal, 7, 81–90. (in Russian)

Переглядів статті: 161
Завантажень PDF: 173
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Занора, В., & Драненко, І. (2021). ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-25
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ