ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Павло Іжевський Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0001-6457-399X
  • Алла Крушинська Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0002-0523-3423
  • Тетяна Самарічева Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0002-8889-4306
Ключові слова: міжнародні фінансові відносини, перестрахування, ринок перестрахування, страхові компанії, перестраховики, страховик, перестраховик нерезидент

Анотація

Стаття присвячена визначенню теоретичних та практичних аспектів функціонування ринку перестрахування в глобальному та національному вимірі. Визначено суть та переваги перестрахування, розкрито підходи до поняття «ринок перестрахування», розуміння міжнародних фінансових відносин на ринку перестрахування. Досліджено нормативно-правову базу процесів перестрахування на вітчизняному ринку перестрахування. Проаналізовано та оцінено показники фінансових відносин та визначено тенденції в розрізі глобального, Європейського та вітчизняного ринків перестрахування. Окреслено перспективи функціонування та розвитку українського ринку перестрахування.

Посилання

Financial stability report. July 2021. URL: https://cutt.ly/XTZiuY6.

Reinsurance Market Outlook July 2021. URL: http://thoughtleadership.aon.com/Documents/20210720-analytics-rmo.pdf

Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 283 с.

Кнейслер О. Ринок перестрахування: теоретична концептуалізація та інституціонально-функціональне призначення. Вісник ТНЕУ. 2011. № 4. С. 58–66. URL: https://cutt.ly/OTGtVd4.

Козьменко О.В. Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку : монографія. Суми : Ділові перспективи, 2006. 68 c.

Огляд небанківського фінансового сектору в 2021 році. URL: https://cutt.ly/CTZix4S.

Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента: Постанова Правління Національного банку України від 20 жовтн. 2021 року № 107. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-21#Text.

Постникова И.Ю. Теория перестрахования. Москва : Дизайн плюс, 2009. 144 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 вересня 2020 р. № 79-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text.

Про затвердження вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 124. URL: https://cutt.ly/ET7K1Le.

Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 15 вересня 2015 № 2201. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-15#Text.

Про Національний банк України: Закон України від 20 травн. 1999 року № 679-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

Про страхування: Закон України від 07 березн. 1996 року № 85/96-ВР. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липн. 2001 року № 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text.

Прокоф’єва О. В. Сутність ринку перестрахування та особливості його формування. Финансовые услуги. 2017. № 2. С. 38–41. URL: https://cutt.ly/cTHckPl.

Результати аналізу звітності страховиків за 2020 рік. URL: https://cutt.ly/DER8DNT

С какими рисками сталкивается страховая и перестраховочная отрасль? ТОП-5 глобальных рисков в 2021 году. Журнал Forinsurer. URL: https://forinsurer.com/news/21/11/09/40556.

Страхування : підручник / За ред. В.Д. Базилевича. Κиїв : Знання, 2008. 1019 с.

Страхування : підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2002. 599 с.

Супрун Л. В. Поняття перестрахувальної діяльності та перестрахової компанії. Наукові записки. Юридичні науки. 2006. Том 53. С. 101–104. URL: https://cutt.ly/PTHcwIO.

Willis Re Reinsurance Market Report September 2021: Results for half-year. URL: https://cutt.ly/yT7KYr8.

Financial stability report. July 2021. Available at: https://cutt.ly/XTZiuY6.

Reinsurance Market Outlook July 2021. Available at: http://thoughtleadership.aon.com/Documents/20210720-analytics-rmo.pdf

Gamankova O.O. (2009) Rynok strakhovykh posluh Ukrayiny: teoriya, metodolohiya, praktyka: monohrafiya Market of insurance services of Ukraine: theory, methodology, practice: monograph. Kyiv: KNEU, 283 s. (in Ukrainian)

Kneisler O. (2011) Rynok perestrakhuvannya: teoretychna kontseptualizatsiya ta instytutsionalʹno-funktsionalʹne pryznachennya Reinsurance market: theoretical conceptualization and institutional-functional purpose. Visnyk TNEU. No 4, pp. 58–66. Available at: https://cutt.ly/OTGtVd4 (in Ukrainian)

Kozmenko O.V. (2006) Strakhuvannya i strakhovyy rynok: terminolohiya, zakonodavstvo i dynamika rozvytku: monohrafiya Insurance and insurance market: terminology, legislation and dynamics of development: a monograph. Sumy: Dilovi perspektyvy, 68 p. (in Ukrainian)

Оhlyad nebankivsʹkoho finansovoho sektoru v 2021 rotsi Review of the non-banking financial sector in 2021. Available at: https://cutt.ly/CTZix4S.

Regulations on reinsurance with a non-resident insurer (reinsurer): Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine of October 20. 2021 № 107. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-21#Text.

Postnikova I. (2009) Teoryya perestrakhovanyya Reinsurance theory. Moscow: Dyzayn plyus, 144 p. (in Russian)

On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning the Improvement of Functions on State Regulation of Financial Services Markets: Law of Ukraine of September 12, 2020 № 79-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text.

On approval of requirements for reinsurance by a non-resident insurer (reinsurer): Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 4, 2004 № 124. Available at: https://cutt.ly/ET7K1Le.

On approval of the Procedure for registration of reinsurance agreements and provision by insurers (assignors, reinsurers) of information on concluded reinsurance agreements with non-resident insurers (reinsurers): Order of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets dated September 15, 2015 № 2201. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-15#Text.

On the National Bank of Ukraine: Law of Ukraine of May 20. 1999 № 679-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

On insurance: Law of Ukraine of March 7. 1996 № 85/96-VR. Available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text

On financial services and state regulation of financial services markets: Law of Ukraine of July 12. 2001 № 2664-III. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text.

Prokofieva O.V. (2017) Sutnistʹ rynku perestrakhuvannya ta osoblyvosti yoho formuvannya The essence of the reinsurance market and features of its formation. Fynansovye usluhy, № 2, pp. 38–41. Available at: https://cutt.ly/cTHckPl (in Ukrainian)

Rezulʹtaty analizu zvitnosti strakhovykiv za 2020 rik Results of the analysis of the reporting of insurers for 2020. Available at: https://cutt.ly/DER8DNT (in Ukrainian)

S kakymy ryskamy stalkyvaet·sya strakhovaya y perestrakhovochnaya otraslʹ? TOP-5 hlobalʹnykh ryskov v 2021 hodu What are the risks facing the insurance and reinsurance industry? TOP-5 global risks in 2021. Forinsurer Magazine. Available at: https://forinsurer.com/news/21/11/09/40556 (in Russian)

Bazylevycha V.D. (ed.) (2008) Strakhuvannya: pidruchnyk [Insurance: a textbook. Kyiv: Knowledge, 1019 p. (in Ukrainian)

Osadetsʹ S.S. (ed.) (2002) Strakhuvannya: pidruchnyk [Insurance: a textbook. Kyiv: KNEU, 599 р. (in Ukrainian)

Suprun L.V. (2006). Ponyattya perestrakhuvalʹnoyi diyalʹnosti ta perestrakhovoyi kompaniyi The concept of reinsurance and reinsurance company. Naukovi zapysky. Yurydychni nauky. Volume 53, pp. 101 Available at: 104. Available at: https://cutt.ly/PTHcwIO (in Ukrainian)

Willis Re Reinsurance Market Report September 2021: Results for half-year. Available at: https://cutt.ly/yT7KYr8.

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Іжевський, П., Крушинська, А., & Самарічева, Т. (2021). ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-82
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ