МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВНУТРІШНІЙ РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, мігранти, міграційна політика, ринок праці, робоча сила

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі дослідження міжнародної трудової міграції робочої сили та визначенню її впливу на внутрішній ринок праці України. Окреслено найбільш вагомі напрями міграційних трудових потоків з України. Виявлено особливості міграційної політики країн ЄС та напрями її коригування. Проаналізовано тенденції та чинники процесу трудової міграції у довоєнний період та під час війни. Визначено негативний вплив відтоку кваліфікованої робочої сили в сучасних умовах на теперішній та повоєнний національний ринок праці, соціально-економічний розвиток країни в цілому. Зроблено висновок, що уряд повинен вживати заходів щодо формування сприятливого середовища для повернення мігрантів загалом, зокрема трудових, з метою максимального залучення їх трудового потенціалу до відновлення національної економіки.

Посилання

Fasani, F., & Mazza, J. (2020). Immigrant key workers: Their contribution to Europe’s COVID-19 response (IZA DP No. 13178). IZA Institute of Labor Economics. URL: https://covid-19.iza.org/wp-content/uploads/2020/04/dp13178.pdf.

Fernández-Reino, M., Sumption, M., & Vargas-Silva, C. (2020). From low-skilled to key workers: The implications of emergencies for immigration policy. Oxford Review of Economic Policy, 36 (Issue Supplement_1), S382–S396.

Gelatt, J. (2020). Immigrant workers: Vital to the U.S. COVID-19 response, disproportionately vulnerable (MPI Fact Sheet). Migration Policy Institute. URL: https://www.migrationpolicy.org/research/immigrant-workers-us-covid-19-response.

Anderson, B., Poeschel. F& and Ruhs, M. (2021) Rethinking labour migration: Covid-19, essential work, and systemic resiliencehttps Comparative Migration Studies (No 45). URL: https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-021-00252-2

Ruhs, M. (2013). The price of rights: Regulating international labor migration. Princeton: Princeton University Press.

Koczan Z, Peri G, Pinat M., Rozhkov D. (2021) IMF Working Paper Institute for Capacity Development The Impact of International Migration on Inclusive Growth: A Review. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/19/The-Impact-of-International-Migration-on-Inclusive-Growth-A-Review-50169

Українське суспільство: міграційний вимір : нац. Доповідь. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.

В яких країнах заробітчани отримують найбільше. URL:https://foksly.com/v-kakykh-stranakh-trudovye-myhranty-poluchaiut-bolshe/

Які зарплати отримують ІТ-фахівці за кордоном. URL: https://zakordon.24tv.ua/yaki-sumi-otrimuyut-it-fahivtsi-za kordonom_n1703701

Подолання наслідків впливу covid-19 на мобільність населення. Червень 2020. URL: https://iom.org.ua/ua/podolannya-naslidkiv-vplyvu-covid-19-na-mobilnist-naselennya

Грошові перекази в Україну цьогоріч зросли до $5,1 млрд. URL: https://finclub.net/ua/news/hroshovi-perekazy-v-ukrainu-tsohorich-zrosly-na-usd5-1-mlrd.html

Вплив трудової міграції українських працівників на ринки праці України і ЄС. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Vplyv-trudovoyi-migratsiyi-ukrayinskyh-pratsivnykiv-na-rynky-pratsi-Ukrayiny-i-YES-na-prykladi-budivelnykiv-1.pdf

Попит та пропозиція на зареєстрованому ринку праці у січні-жовтні 2022 року. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67

Лікарі-мігранти. Куди їдуть працювати українські медики й скільки їм платитимуть у 2021 році? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/robota-za-kordonov-medyky-likari/31003918.html

Мобільність робочої сили України в умовах воєнної економіки. НАН України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9009

Центр Разумкова. Аналітична записка. Ринок праці в умовах війни: основні тенденції та напрями стабілізації. Київ. Липень, 2022. 21 с.

Після війни трудова міграція українців буде тільки посилюватися. URL: https://hromadske.radio/podcasts/viyna-informatsiynyy-marafon/pislia-viyny-trudova-mihratsiia-ukraintsiv-bude-til-ky-pidsyliuvatysia-voskoboynyk

Яку підтримку США і Канада пропонують українцям, що втікають від війни. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/vijnavukraini-dopomoha-ukrainckibigenci-kanada-ameruka/6699692.html

З боку України зареєстровано понад 9 мільйонів перетинів кордону. URL: https://www.reuters.com/world/europe/over-9-million-border-crossings-registered-ukraine-un-agency-2022-07-13/

Міжнародна організація з міграції підтримує безпечну та впорядковану мобільність трудових мігрантів через кордони. URL: https://iom.org.ua/ua/mizhnarodna-organizaciya-z-migraciyi-pidtrymuye-bezpechnu-ta-vporyadkovanu-mobilnist-trudovyh

Fasani, F., & Mazza, J. (2020). Immigrant key workers: Their contribution to Europe’s COVID-19 response (IZA DP No. 13178). IZA Institute of Labor Economics. Retrieved from: https://covid-19.iza.org/wp-content/uploads/2020/04/dp13178.pdf.

Fernández-Reino, M., Sumption, M., & Vargas-Silva, C. (2020). From low-skilled to key workers: The implications of emergencies for immigration policy. Oxford Review of Economic Policy, 36 (Issue Supplement_1), S382–S396.

Gelatt, J. (2020). Immigrant workers: Vital to the U.S. COVID-19 response, disproportionately vulnerable (MPI Fact Sheet). Migration Policy Institute. Retrieved from: https://www.migrationpolicy.org/research/immigrant-workers-us-covid-19-response.

Anderson, B., Poeschel. F& and Ruhs, M. (2021) Rethinking labour migration: Covid-19, essential work, and systemic resiliencehttps Comparative Migration Studies (No 45). Retrieved from: https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-021-00252-2

Ruhs, M. (2013). The price of rights: Regulating international labor migration. Princeton: Princeton University Press.

Koczan Z, Peri G, Pinat M., Rozhkov D. (2021) IMF Working Paper Institute for Capacity Development The Impact of International Migration on Inclusive Growth: A Review. Retrieved from: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/19/The-Impact-of-International-Migration-on-Inclusive-Growth-A-Review-50169

Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir [Ukrainian Society: Migration Dimension]: nats. dopovid. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy. Kyiv, 2018. 396 s.

V yakykh krainakh zarobitchany otrymuiut naibilshe [In which countries earners get the most]. Retrieved from: https://foksly.com/v-kakykh-stranakh-trudovye-myhranty-poluchaiut-bolshe/

Yaki zarplaty otrymuiut IT-fakhivtsi za kordonom [What are the salaries of IT specialists abroad?]. Retrieved from: https://zakordon.24tv.ua/yaki-sumi-otrimuyut-it-fahivtsi-za kordonom_n1703701

Podolannia naslidkiv vplyvu covid-19 na mobilnist naselennia. Cherven 2020. [ Overcoming the effects of covid-19 on population mobility. June 2020] Retrieved from: https://iom.org.ua/ua/podolannya-naslidkiv-vplyvu-covid-19-na-mobilnist-naselennya

Hroshovi perekazy v Ukrainu tsohorich zrosly do $5,1 mlrd [Remittances to Ukraine increased to $5.1 billion this year]. Retrieved from: https://finclub.net/ua/news/hroshovi-perekazy-v-ukrainu-tsohorich-zrosly-na-usd5-1-mlrd.html

Vplyv trudovoi mihratsii ukrainskykh pratsivnykiv na rynky pratsi Ukrainy i YeS [The impact of labor migration of Ukrainian workers on the labor markets of Ukraine and the EU]. Retrieved from: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Vplyv-trudovoyi-migratsiyi-ukrayinskyh-pratsivnykiv-na-rynky-pratsi-Ukrayiny-i-YES-na-prykladi-budivelnykiv-1.pdf

Popyt ta propozytsiia na zareiestrovanomu rynku pratsi u sichni-zhovtni 2022 roku [ Demand and supply on the registered labor market in January-October 2022] Retrieved from: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67

Likari-mihranty. Kudy yidut pratsiuvaty ukrainski medyky y skilky yim platytymut u 2021 rotsi? [Migrant doctors. Where do Ukrainian doctors go to work and how much will they be paid in 2021?]. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/robota-za-kordonov-medyky-likari/31003918.html

Mobilnist robochoi syly Ukrainy v umovakh voiennoi ekonomiky [Mobility of the labor force of Ukraine in the conditions of the military economy]. Retrieved from: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9009

Tsentr Razumkova. Analitychna zapyska. Rynok pratsi v umovakh viiny: osnovni tendentsii ta napriamy stabilizatsii [Razumkov Center. Analytical note. The labor market in the conditions of war: main trends and directions of stabilization] Kyiv. Lypen, 2022. S. 17.

Pislia viiny trudova mihratsiia ukraintsiv bude tilky posyliuvatysia. [After the war, labor migration of Ukrainians will only increase]. Retrieved from: https://hromadske.radio/podcasts/viyna-informatsiynyy-marafon/pislia-viyny-trudova-mihratsiia-ukraintsiv-bude-til-ky-pidsyliuvatysia-voskoboynyk

Yaku pidtrymku SShA i Kanada proponuiut ukraintsiam, shcho vtikaiut vid viiny [What support do the USA and Canada offer to Ukrainians fleeing the war]. Retrieved from: https://ukrainian.voanews.com/a/vijnavukraini-dopomoha-ukrainckibigenci-kanada-ameruka/6699692.html

Z boku Ukrainy zareiestrovano ponad 9 milioniv peretyniv kordonu [More than 9 million border crossings have been registered on the part of Ukraine]. Retrieved from: https://www.reuters.com/world/europe/over-9-million-border-crossings-registered-ukraine-un-agency-2022-07-13/

Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii pidtrymuie bezpechnu ta vporiadkovanu mobilnist trudovykh mihrantiv cherez kordony [The International Organization for Migration supports the safe and orderly mobility of migrant workers across borders] Retrieved from: https://iom.org.ua/ua/mizhnarodna-organizaciya-z-migraciyi-pidtrymuye-bezpechnu-ta-vporyadkovanu-mobilnist-trudovyh

Переглядів статті: 304
Завантажень PDF: 316
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Іжевський, П., & Кравець, І. (2022). МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВНУТРІШНІЙ РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-12
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають