СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ПАРТНЕРСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У ГРОМАДАХ

  • Михайло Пітюлич ДВНЗ «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0000-0002-2787-0378
  • Кристина Кудак Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-5886-7139
Ключові слова: місцевий розвиток, партнерство, громади, влада, бізнес, теорія ABCD

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз основних наукових підходів до дослідження питань місцевого розвитку та ефективного функціонування громад на засадах партнерської співпраці. На основі квалітативного аналізу здійснено аналіз базових наукових концепцій місцевого розвитку, зокрема таких як просторові теорії та теорії розміщення; теорії кумулятивного зростання; теорія продуктивності факторів виробництва; теорія місцевої ресурсної бази; теорія експортної бази; інституціональні теорії; теорія суспільного добробуту; теорії інклюзивного розвитку та ін. Визначено, що місцевий економічний розвиток (МЕР) безпосередньо пов’язаний з діяльністю та взаємоузгодженим функціонуванням органів влади, бізнесу та громади, тому його ефективність необхідно розглядати в контексті партнерських відносин зазначених суб’єктів. Проведений аналіз засвідчив, що основними теоріями, які відображають вагомість не тільки економічних, але і територіальних, соціальних та культурних аспектів при побудові партнерств є теорії соціального капіталу, мережевої економік та лідерства у громадах, що доповнюють теорію «Розвитку громад на основі активів» (теорія ABCD – Asset Based Community Development), що являється базовою науковою теорією, яка знаходиться в основі місцевого розвитку в контексті партнерської співпраці у громадах.

Посилання

Кожина А.В. Теорія інклюзивного місцевого розвитку та її взаємозв'язок з теоріями територіального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2018/19.pdf

Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т., Т.Г. Лаврова Теории местного экономического развития : учебное пособие. Москва : КНОРУС, 2013. 102 с.

Кизиль Е.В., Безденежных Т.И. и др. Теоретический базис исследования общественно-экономической сущности развития локальных социально-экономических систем. Перспективные тренды развития науки: экономика : монография. Одесса : Куприенко С.В., 2016. С. 49–65.

Shchenova, V.B. (2004). History of financial thought: lecture notes. URL: https://economylit.online/history-ekonomik/teoriya-suspilnogodobrobutu-36072.html

Zanadvorov V.S., Ilina I.P. (1999) Teorija jekonomiki goroda [Theory of city economics], Higher School of Economics, Moskow, Russia.

Burt R.S. (2000. The network structure of social capital. Research in Organizational Behaviour, 22, 345–423. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-3085 (00) 22009-1.

Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура / За ред. И.О. Шкаратана. Москва : ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Kretzmann, J., & McKnight, J. P. (1996) Assets-based community development. National Civic Review, 85(4), 23–29. DOI: https://doi.org/10.1002/ncr.4100850405

Mathie, A., & Cunningham, G. (2003) From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. Development in practice, 13(5), 474–486. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0961452032000125857

Kamiński, B., Prałat, P., & Théberge, F. (2021) Artificial Benchmark for Community Detection (ABCD) – Fast random graph model with community structure. Network Science, 1-26. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/network-science/article/artificial-benchmark-for-community-detection-abcdfast-random-graph-model-with-community-structure/453FE29A1FA3C1798B0EC116587FE422

Mathie, A., & Puntenney, D. (2009).From clients to citizens: deepening the practice of asset-based and citizen-led development, conversations from the ABCD forum, July 8-10, 2009. Coady International Institute, Antigonish, CA. URL: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/45336

Dolezal, C., & Burns, P. M. (2015) ABCD to CBT: Asset-based community development's potential for community-based tourism. Development in Practice, 25(1), 133–142. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09614524.2015.982075

Blickem, C., Dawson, S., Kirk, S., Vassilev, I., Mathieson, A., Harrison, R., ... & Lamb, J. (2018). What is asset-based community development and how might it improve the health of people with long-term conditions? A realist synthesis. Sage Open, 8(3), 2158244018787223.

Kobayashi, K. M., Cloutier, D. S., Khan, M., & Fitzgerald, K. (2020). Asset based community development to promote healthy aging in a rural context in Western Canada: notes from the field. Journal of Community Practice, 28(1), 66–76.

Asset Based Community Development (ABCD). URL: https://www.communitydoor.org.au/asset-based-community-development-abcd

Ільїна М.В. Класифікація територіальних громад на основі актив-орієнтованого підходу. Економіка природокористування і сталий розвиток. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. № 1–2 (20–21). С. 53–57. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/161906/12-Ilina.pdf?sequence=1

Flora, J. L. (1998). Social Capital and Communities of Place1. Rural Sociology, 63(4), 481–506. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.1998.tb00689

Грицаєнко М.І. Місце соціального капіталу у формуванні та об’єднанні територіальних громад. Бізнес-інформ. 2017. №8. С. 116–123.

Grandori, A. and Soda, G. (1995), Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms. Organizational Studies, 16, 2, 183–214.

Радаев В.В. Основные направления развития современной экономической социологии. Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу / сост. и науч. ред. В. В. Радаев ; пер. М. С. Добряковой и др. Москва : РОССПЭН, 2002. С. 3–18.

Рэндалл К. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 47–52.

Kozhyna, A. (2018) Teoriia inkliuzyvnoho mistsevoho rozvytku ta yii vzaiemozviazok z teoriiamy terytorialnoho rozvytku [The theory of inclusive local development and its relationship with theories of territorial development]. – Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 22, Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2018/19.pdf

Fylyppov, Yu. (2013) Teoryy mestnoho ekonomycheskoho razvytyia: uchebnoe posobye [Local Economic Development Theories: A Study Guide]. Moscow: Knorus. (in Russian)

Kyzyl, E. (2016). Teoretycheskyi bazys yssledovanyia obshchestvenno-ekonomycheskoi sushchnosty razvytyia lokalnykh sotsyalno-ekonomycheskykh system [Theoretical basis for the study of the socio-economic essence of the development of local socio-economic systems]. – Perspektyvnye trendy razvytyia nauky: ekonomika [Perspective trends in the development of science: economics]. Odessa.

Shchenova, V.B. (2004). History of financial thought: lecture notes. Retrieved from: https:// economylit.online/history-ekonomik/teoriya-suspilnogodobrobutu-36072.html

Zanadvorov, V. & Ilina, I. (1999). Teorija jekonomiki goroda [Theory of city economics]. Higher School of Economics. Moskow. (in Russian)

Burt, RS (2000). The network structure of social capital. Research in Organizational Behaviour, 22, 345–423. DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-3085 (00) 22009-1.

Kastels, M. (2000). Ynformatsyonnaia epokha [Information Age]. – Ekonomyka, obshchestvo y kultura – Economy, Society and Culture.

Kretzmann, J., & McKnight, J. P. (1996). Assets-based community development. National Civic Review, 85(4), 23–29. DOI: https://doi.org/10.1002/ncr.4100850405

Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. Development in practice, 13(5), 474-486. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0961452032000125857

Kamiński, B., Prałat, P., & Théberge, F. (2021). Artificial Benchmark for Community Detection (ABCD) – Fast random graph model with community structure. Network Science, 1-26. Retrieved from: https://www.cambridge.org/core/journals/network-science/article/artificial-benchmark-for-community-detection-abcdfast-random-graph-model-with-community-structure/453FE29A1FA3C1798B0EC116587FE422

Mathie, A., & Puntenney, D. (2009). From clients to citizens: deepening the practice of asset-based and citizen-led development, conversations from the ABCD forum, July 8-10, 2009. Coady International Institute, Antigonish, CA. Retrieved from: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/45336

Dolezal, C., & Burns, P. M. (2015). ABCD to CBT: Asset-based community development's potential for community-based tourism. Development in Practice, 25(1), 133–142. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09614524.2015.982075

Blickem, C., Dawson, S., Kirk, S., Vassilev, I., Mathieson, A., Harrison, R., ... & Lamb, J. (2018). What is asset-based community development and how might it improve the health of people with long-term conditions? A realist synthesis. Sage Open, 8(3), 2158244018787223.

Kobayashi, K. M., Cloutier, D. S., Khan, M., & Fitzgerald, K. (2020). Asset based community development to promote healthy aging in a rural context in Western Canada: notes from the field. Journal of Community Practice, 28(1), 66–76.

Asset Based Community Development (ABCD) Retrieved from: https://www.communitydoor.org.au/asset-based-community-development-abcd

Ilina, M. (2018). Klasyfikatsiia terytorialnykh hromad na osnovi aktyv-oriientovanoho pidkhodu [Classification of territorial communities on the basis of an asset-oriented approach]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok – Economics of nature management and sustainable development, 1–2 (20–21), 53-57. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/161906/12-Ilina.pdf?sequence=1

Flora, J. (1998). Social Capital and Communities of Place1. Rural Sociology, 63(4), 481–506. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.1998.tb00689

Hrytsaienko, M. (2017). Mistse sotsialnoho kapitalu u formuvanni ta obiednanni terytorialnykh hromad [The place of social capital in the formation and unification of territorial communities ]. Biznes-inform – Business-inform, 8, 116–123.

Grandori, A. & Soda, G. (1995), Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms. Organizational Studies, 16, 2, pp. 183–214.

Radaev, V. (2002). Osnovnye napravlenyia razvytyia sovremennoi ekonomycheskoi sotsyolohyy [The main directions of development of modern economic sociology]. Ekonomycheskaia sotsyolohyia: novye podkhody k ynstytutsyonalnomu y setevomu analizu – Economic sociology: new approaches to institutional and network analysu, 3–18. (in Russian)

Collins, R. (2002). Sotsyolohyia fylosofyi. Hlobalnaia teoryia yntellektualnoho yzmenenyia [Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change]. Novosybyrsk, 47–52. (in Russian)

Переглядів статті: 184
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Пітюлич, М., & Кудак, К. (2021). СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ПАРТНЕРСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У ГРОМАДАХ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-95
Розділ
ЕКОНОМІКА