СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Михайло Пітюлич ДВНЗ «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0000-0002-2787-0378
  • Кристина Кудак Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-5886-7139
  • Оксана Йолтуховська ДВНЗ «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0000-0001-5601-6923
Ключові слова: туризм, сільський туризм, сільська садиба, особисті селянські господарства (ОСГ), зайнятість, доходи

Анотація

У статті проведено соціально-економічну оцінку впливу сільського туризму на зайнятість та доходи населення Закарпатської області, зокрема проаналізовано вплив туризму на створення нових робочих місць і розв'язанні проблеми зайнятості у сільській місцевості. На основі результатів соціологічного моніторингу власників сільських туристичних садиб Закарпатської області визначено загальні тенденції та проблеми розвитку туристичного потенціалу сільських підприємців. Проведено соціально-економічний аналіз основних чинників, що здійснюють вплив на зайнятість сільських підприємців у туристичній сфері регіону. Проаналізовано основні чинники, що спонукали сільських підприємців до започаткування туристичного бізнесу. Здійснено оцінку наслідків впливу кризи COVID-19 на функціонування сільських туристичних садиб, зокрема вплив на рівень їх доходів від ведення туристичної діяльності.

Посилання

Вплив сучасної індустрії туризму на світову економіку. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/tourism/36427/

Медвідь Л., Кампов Н. Туризм як елемент сталого розвитку сільських територій Закарпатської області. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20145(109)/sep20145(109)_267_MedvidLI,KampovNS.pdf

Положення «Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2021–2023 рр.». URL: https://oda.carpathia.gov.ua/sites/default/files/upload/201124_0690.pdf

Потенціал розвитку туристично-рекреаційного комплексу сільських територій Закарпаття. Звіт про науково-дослідну роботу. Ужгород, 2021 р.

Смук Т. Вплив туристичної галузі на зайнятість населення. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/17374/1/284-287.pdf

Тищук І.В. Регіональні механізми стимулювання підприємництва у сфері сільського зеленого туризму: дис. канд. екон. наук. Мукачево, 2018.

Vplyv suchasnoi industrii turyzmu na svitovu ekonomiku [The impact of modern tourism industry on the world economy]. Available at: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/tourism/36427/

Medvid L., Kampov N. Turyzm yak element staloho rozvytku silskykh terytorii Zakarpatskoi oblasti [Tourism as an element of sustainable development of rural areas of the Transcarpathian region]. Available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20145(109)/sep20145(109)_267_MedvidLI,KampovNS.pf

Polozhennia «Pro Prohramu rozvytku turyzmu i kurortiv u Zakarpatskij oblasti na 2021–2023 rik» [Regulations "On the Program of development of tourism and resorts in the Transcarpathian region for 2021–2023]. Available at: https://oda.carpathia.gov.ua/sites/default/files/upload/201124_0690.pdf

Potencial rozvitku turistichno-rekreacijnogo kompleksu silskih teritorij Zakarpattya. Zvit pro naukovo-doslidnu robotu (2021) [Potential for the development of the tourist and recreational complex of rural areas of Transcarpathia]. Research report. Uzhhorod.

Smuk T. Vplyv turystychnoi haluzi na zainiatist naselennia [The impact of the tourism industry on employment]. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/17374/1/284-287.pdf

Tyshchuk, I.V. (2018) Rehionalni mekhanizmy stymuliuvannia pidpryiemnytstva u sferi silskoho zelenoho turyzmu [Regional mechanisms to stimulate entrepreneurship in the field of rural green tourism]. Candidate’s thesis. Mukachevo.

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Пітюлич, М., Кудак, К., & Йолтуховська, О. (2021). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-41