ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ PR-КАМПАНІЇ З ВИВЕДЕННЯ КАВИ STARBUCKS НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

Ключові слова: PR-кампанія, PR-інструменти, прес-конференція, прес-реліз, інфлюенс-маркетинг, медіа, цільова аудиторія, рітейл, Starbucks

Анотація

Бренд Starbucks за 50 років свого існування став лідером світового кавового ринку в сегменті рітейлу та HoReCa. Однак бренд продовжує розвиватись та завойовувати нові світові ринки. Вихід бренду на український ринок очікувався з 2011 р., але тільки на початку 2021 р. компанія Nestle стала дистриб'ютором торгової марки кави Starbucks. Наразі кава Starbucks представлена тільки в рітейл сегменті. Наукова стаття присвячена особливостям розробки та реалізації PR-кампанії з виведення кави бренду Starbucks на український ринок. Визначено мету, завдання, учасників PR-кампанії. Розглянуто комплекс інструментів, що були використані для PR-підтримки бренду (прес-конференція, прес-реліз, інфлюенс-маркетинг, креативна розсилка для журналістів та блогерів, івент для лайфстайл ЗМІ) та проаналізовано їхню результативність. Завдяки вдало дібраним інструментам PR-кампанії було досягнуто її мету – підвищення пізнаваності бренду серед цільової аудиторії.

Посилання

Аакер Д.А. Создание сильных брендов. Москва : Издательский дом Гребенникова, 2003. 147 с.

Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. Москва : Вершина, 2007. 448 с.

Бадьин А., Тамберг В. Брендинг в розничной торговле. Алгоритм построения с нуля. Москва : Эксмо, 2008. 224 с.

Бажеріна К.В. Концептуальні підходи до формування конкурентоспроможності торгової марки. Ефективна економіка. 2009. №2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_2_3

Власенко О.О. Новітні підходи до створення нового бренду та виведення його на ринок. Проблеми науки. 2007. № 2. С. 39–42.

Спекторов Ю.І. Стратегії просування іноземних компаній в Україну (на прикладі франчайзингу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.05.01. Київ, 2006. 18 c.

Шульц Г., Гордон Дж. Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави. Київ : Наш формат, 2017. 403 с.

Аналіз ринку кави в Україні: смажимо не гірше за інших. Pro consulting: веб-сайт. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/analiz-rynka-kofe-v-ukraine-zharim-nehuzhe

Aaker D.A. (2003) Sozdanie sil'nyh brendov [Building Strong Brands]. Moskva: Izdatel'skij dom Grebennikova. (in Russian)

Kapferer Zh.-N. (2007) Brend navsegda: sozdanie, razvitie, podderzhka cennosti brenda [Brand forever: the creation, development, support of brand value]. Moskva: Vershina. (in Russian)

Bad'in A., Tamberg V. (2008) Brending v roznichnoj torgovle. Algoritm postroeniya s nulya [Branding in Retail. Constructing an algorithm ‘from scratch’]. Moskva : Eksmo. (in Russian)

Bazherina K.V. (2009) Kontseptualni pidkhody do formuvannia konkurentospromozhnosti torhovoi marky [Conceptual approaches to the formation of brand competitiveness]. Efektyvna ekonomika, 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_2_3 (in Ukrainian)

Vlasenko O.O. (2007) Novitni pidkhody do stvorennia novoho brendu ta vyvedennia yoho na rynok [The latest approaches to creating a new brand and bringing it to market]. Problemy nauky, 2, 39–42. (in Ukrainian)

Spektorov Yu.I. (2006) Stratehii prosuvannia inozemnykh kompanii v Ukrainu (na prykladi franchaizynhu) [Strategies for promoting foreign companies in Ukraine (on the example of franchising]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Shults H., Hordon Dzh. (2017) Istoriya Starbucks. Use pochalosya z chashky kavy [History of Starbucks. It all started with a cup of coffee]. Kyiv : Nash format. (in Ukrainian)

Analiz rynku kavy v Ukraini: smazhymo ne hirshe za inshykh (2020). [Analysis of the coffee market in Ukraine: roast no worse than others]. Available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/analiz-rynka-kofe-v-ukraine-zharim-nehuzhe

Переглядів статті: 166
Завантажень PDF: 273
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Соловйова, Ю., & Горіла, А. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ PR-КАМПАНІЇ З ВИВЕДЕННЯ КАВИ STARBUCKS НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК . Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-65
Розділ
МАРКЕТИНГ