НАЦІОНАЛЬНО ВИРАЗНІ ЕЛЕМЕНТИ У РЕДИЗАЙНІ УПАКОВКИ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ НА ПРИКЛАДІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: редизайн, етностиль, упаковка, комунікація, право у рекламі, бренд

Анотація

Статтю присвячено розглядові особливостей застосування національно виразних елементів при редизайні упаковки українських продуктів харчування, зокрема, молочної продукції провідних вітчизняних брендів. У розвідці звернено увагу на оригінальний характер упакування вітчизняних молочних продуктів та особливості актуалізації в їхньому дизайні зображальних елементів, які б слугували способом демонстрації переконань виробника та одночасно засобом дистанціювання від країни-агресора. Сформульовано висновок, що через актуалізації національних мотивів виробники молочної продукції прагнуть не лише створити привабливий дизайн своєї продукції, а й вести діалог із споживачем про українськість, мистецтво та культуру, збереження природи, національну єдність в умовах війни. Відзначено дотримання правових аспектів використання національно виразних візуальних матеріалів у дизайні упакування.

Посилання

Зустрічайте оновлену “Слов’яночку”. URL: http://pepsico.ua/media/press_releases/releases_1860.html (дата звернення: 26.12.2022)

Нова «Галичина» з чистих Карпат у новому дизайні. URL: https://sostav.ua/publication/nova-galichina-z-chistikh-karpat-u-novomu-dizajni-78748.html (дата звернення: 26.12.2022)

Перевтілення “Слов’яночки”. URL: https://sostav.ua/publication/perevt-lennya-slov-yanochki-93262.html (дата звернення: 23.12.2022)

Прищенко С. Екологія культури: візуальні стереотипи в рекламі vs. креативні технології. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. 2020. Т. 3 №2. С. 221–240. DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.3.2.2020.220081

Прищенко С. Етностиль у рекламному дизайні: методологія та творчі стратегії. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2018. Вип. № 38. С. 112–126.

Тєлєтов О.С., Шатова В.М. Упаковка як об’єкт інноваційного маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 12–13.

Хмельовський О.М. Вступ у дизайн. Основи проектування систем. Луцьк : Луцький державний технічний університет. 2002. 207 с.

Шиян О. Молочна компанія «Галичина» змінила назву на честь інших регіонів України. URL: https://zaxid.net/molochna_kompaniya_galichina_zminila_nazvu_na_chest_inshih_regioniv_ukrayini_n1546683 (дата звернення: 20.12.2022)

Zustrichaite onovlenu “Slovianochku” (2022). [Meet the updated “Slovyanochka”]. Available at: http://pepsico.ua/media/press_releases/releases_1860.html [in Ukrainian]

Nova «Halychyna» z chystykh Karpat u novomu dyzaini (2022). [New "Halychyna" from the pure Carpathians in a new design]. Available at: https://sostav.ua/publication/nova-galichina-z-chistikh-karpat-u-novomu-dizajni-78748.html [in Ukrainian]

Perevtilennia “Slovianochky” (2022). [Reincarnation of "Slavyanochka"]. Available at: https://sostav.ua/publication/perevt-lennya-slov-yanochki-93262.html [in Ukrainian]

Pryshchenko, S. (2020). Ekolohiia kultury: vizualni stereotypy v reklami vs. kreatyvni tekhnolohii [Ecology of culture: visual stereotypes in advertising vs creative technologies ]. Demiurh: idei, tekhnolohii, perspektyvy dyzainu, 3 (2). 221–240. DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.3.2.2020.220081 [in Ukrainian]

Pryshchenko, S. (2018). Etnostyl u reklamnomu dyzaini: metodolohiia ta tvorchi stratehii [Ethnostyle in advertising design: methodology and creative strategies]. Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv, 38, 112–126. [in Ukrainian]

Tielietov, O.S., & Shatova, V.M. (2014). Upakovka yak obiekt innovatsiinoho marketynhu [Packaging as an object of innovative marketing]. Marketynh i menedzhment innovatsii, 2, 12–13. [in Ukrainian]

Khmelovskyi, O.M. (2002). Vstup u dyzain. Osnovy proektuvannia system [Introduction to design. Fundamentals of system design]. Lutsk: Lutskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet. [in Ukrainian]

Shyian, O. (2022). Molochna kompaniia «Halychyna» zminyla nazvu na chest inshykh rehioniv Ukrainy [Milk company "Halychyna" changed its name in honor of other regions of Ukraine]. Available at: https://zaxid.net/molochna_kompaniya_galichina_zminila_nazvu_na_chest_inshih_regioniv_ukrayini_n1546683 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Соловйова, Ю., Антонова, О., & Манич, Н. (2022). НАЦІОНАЛЬНО ВИРАЗНІ ЕЛЕМЕНТИ У РЕДИЗАЙНІ УПАКОВКИ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ НА ПРИКЛАДІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-17
Розділ
МАРКЕТИНГ