СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕКЛАМИ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: реклама, маркетинг, методи, просування товарів, бренд, тенденції, Інтернет, підприємство

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сучасних методів реклами продукції як достатньо ефективного інструменту маркетингу, оскільки багато сучасних рекламних методів з’явилися в результаті створення інтернету. Реклама у сучасну епоху повністю відрізняється від традиційної реклами. Проаналізовано найбільш популярні на сьогодні методи реклами та визначено їх переваги та недоліки. Досліджено основні тенденції сучасного мадіаспоживання. Виходячи з сучасних тенденцій, наведено перспективи розвитку нових засобів реклами, які можуть підвищити ефективність методів реклами продукції. Запропоновано більше використовувати вуличне мистецтво, тобто креативну рекламу на будинках та дорозі, також впровадження онлайн-квестів з певним маленьким виграшем у кінці в соціальних мережах. Варто робити рекламу більш впливовою, яка легше запам’ятається і часом буде ризикованою.

Посилання

Багієв Г. Л., Тарасевич В. М. Маркетинг : підручник для вузів. 3-тє вид. С.-Пб. : Питер, 2010. 443 с.

Головлева Е. Л. Основы рекламы : Учебное пособие. Москва : Академический проект, 2017. 336 с.

Зиновьева Л. М. Реклама в интернете. Инновационная наука. 2017. № 11. С. 161–165.

Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування Internet-технологій у маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4(2). С. 64‒74.

Литовченко І. Л., Пилипчук Л. В. Internet-маркетинг : Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2008. 182 с.

Мозгова В. Г. Інструменти Internet-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 10. С. 79–86.

Панкратов Ф.Г. Основы рекламы: учебник. Москва: Дашков и К, 2018. 526 с.

Пономаренко В. С. Інформаційні системи в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Академія, 2002. 255 с.

Журнал «Інформаційні технології. Аналітичні матеріали». URL: http://it.ridne.net

Bahiiev H. L., Tarasevych, V. M. (2010). Marketynh [Marketing]. pidruchnyk dlia vuziv [a textbook for universities]. 3rd edition. S.-Pb.: Pyter. 443 h. (in Ukrainian)

Golovleva E. L. (2017). Osnovyi reklamyi [Advertising Basics]. Uchebnoe posobie [textbook]. Moskva: Akademicheskiy proekt. 336 p. (in in Russian)

Zinoveva L. M. (2017). Reklama v internete [Internet advertising]. Innovatsionnaya nauka, no 11, pp. 161–165. (in in Russian)

Illiashenko S. M. (2011). Suchasni tendentsii zastosuvannia Internet-tekhnolohii u marketynhu [Modern trends in the use of Internet technologies in marketing]. Marketynh I menedzhment innovatsii, no 4(2), pp. 64–74. (in Ukrainian)

Lytovchenko I. L., Pylypchuk L. V. (2008) Internet-marketynh [Internet Marketing]. Navchalnyi posibnyk [textbook]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. 182 p. (in Ukrainian)

Mozghova V. H. (2013). Instrumenty Internet-marketynhu ta yikh perevahy dlia suchasnykh ukrainskykh pidpryiemstv [Internet-marketing tools and their advantages for modern Ukrainian enterprises]. Efektyvna ekonomika, no 10, pp. 79–86. (in Ukrainian)

Pankratov F. G. (2018). Osnovyi reklamyi [Advertising Basics]. Uchebnik [textbook]. Moskva: Dashkov i K., 526 p. (in in Russian)

Ponomarenko V. S. (2002). Informatsiini systemy v ekonomitsi [Information systems in the economy]. Posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Handbook for students of higher educational institutions]. Kyiv: Akademiia, 255 p. (in Ukrainian)

Zhurnal «Informatsiini tekhnolohii. Analitychni materialy» [Magazine «Information technology. Analytical materials»]. Available at: http://it.ridne.net

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 539
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Лісений, Є., & Данилейко, Є. (2021). СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕКЛАМИ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-53
Розділ
МАРКЕТИНГ