УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: маркетинг, підприємництво, товарна політика, збутова політика, стратегії управляння підприємством

Анотація

Маркетингова діяльність у наш час відіграє важливе місце в системі управління підприємством. В умовах високої конкуренції компанії повинно вміти просувати свої товари та послуги таким чином, щоб споживач залишався задоволеним. Стаття присвячена управлінню маркетинговою діяльністю на підприємстві за допомогою основних інструментів товарної політики. Під час дослідження проведений аналіз необхідних умов та шляхів удосконалення товарів і послуг на сучасних ринках, надані рекомендації щодо побудови ефективних стратегій маркетингового контролю товарної політики, а також висвітлені основні фактори, які можуть впливати на збутову діяльність. Наведено приклади, як маркетингова політика застосовується на підприємствах, які методи та стратегії застосовуються на українських підприємствах в порівнянні із зарубіжними.

Посилання

Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Терованесова О.Ю. Теоретичні підходи до розуміння сутності маркетингової товарної політики підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66. С. 149–158.

Ткач Я.С., Ситник К.В. Проблеми розробки маркетингової товарної політики підприємства. ВЦП «Візаві». 2017. С. 198–200.

Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: монографія / В.Н.З. «Полтавський університет економіки і торгівлі». Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 252 с.

Безугла Л.С., Агафонов О.Д., Гладкий Д.Р. Формування маркетингової товарної політики підприємства. 2019. № 35. С. 133–137

Кардаш В. Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика: підручник / М-во освіти і науки України. Київ : КНЕУ, 2002. 266 с.

Окландер М.А, Кірсонов М.В. Маркетингова товарна політика: підручник / М-во освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет. Київ : «Центр учбової літератури», 2020. 246 с.

Зоріна О.І., Сиволовська О.В. Маркетингова товарна політика: навчальний посібник / М-во освіти і науки України. Харків : УкрДУЗТ, 2015. 190 с.

Ангелко І.В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства: особливості та шляхи вдосконалення. Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Конф., 24 квітня 2020 р. / Харків, 2020. С. 6–8.

Калініченко О.О., Пойта І.О. Проблеми та перспективи розвитку маркетингової товарної політики підприємства. Economy and society: modern foundation for human development: proceedings of the Conference Part IІ, October 31th, 2016 / Leipzig, 2016. С. 117–119.

Kuzminchuk N.V., Kutsenko T.M., Terovanesova O.Yu. (2019) Theoretychni pidhody do rozuminnya sutnocti marketynhovoi tovarnoi polityky pidpryemstva [Theoretical approaches to understanding the essence of marketing product policy of the enterprise]. Visnyk economicy i promyslovocti. no 66. pp. 149–158.

Tkach YA.S., Sitnik K.V. (2017) Problemy rozrobky marketynhovoi tovarnoi polityky pidpryemstva. [Problems of development of marketing commodity policy of the enterprise]. VСP «Vizavi». pp. 198–200.

Karpenko N.V. (2016) Marketynhova diyalnist pidpryemstv: suchasnyi zmist [Marketing activities of enterprises: modern content]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: "Center for Educational Literature". 252 p. (in Ukrainian)

Bezugla L.S., Agafonov O.D., Gladkiy D.R. (2019) Formuvannya marketynhovoi tovarnoi polityky pidpruemstva. [Formation of marketing product policy of the enterprise]. no 35. pp. 133–137.

Kardash V.Ya., Pavlenko I.A., Shafalyuk O.K. (2002) Tovarna innovatsiina polityka: pidruchnyk [Commodity innovation policy: a textbook]. Kyiv: KNEU. 266 p. (in Ukrainian)

Aucklander M.A., Kirsonov M.V. (2020) Marketynhova tovarna polityka: pidruchnyk [Marketing product policy: a textbook]. Kyiv: "Center for Educational Literature". 246 p. (in Ukrainian)

7. Zorina O.I., Sivolovskaya O.V. (2015) Marketynhova tovarna polityka: navchalnyi posibnyk [Marketing product policy: a tutorial] Kharkiv: UkrDUZT. 190 p. (in Ukrainian)

Angelko I.V. (2020) Upravlinnya marketynhovoyu diyalnistyu pidpryemstva: osoblyvocti ta shlyahy vdoskonalennya [Management of marketing activities of the enterprise: features and ways to improve]. Upravlincks diyalnist^ dosvid, tendentsii ta perspectyvy Management: experience, trends and prospects. pp. 6–8.

Kalinichenko O.O., Poita I.O. (2016) Problem ta perspectyvy rozvytku marketunhovoi polityky pidpryemstva [Problems and prospects for the development of marketing product policy of the enterprise] Economy and society: modern foundation for human development. pp. 117–119.

Переглядів статті: 667
Завантажень PDF: 9678
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Лісений, Є., & Дяченко, Ю. (2021). УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-25
Розділ
МАРКЕТИНГ