ТЕНДЕНЦІЇ ТА ТРЕНДИ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ ВЕБ-РЕСУРСІВ

Ключові слова: маркетинговий аудит веб-ресурсів, комплексний digital-маркетинговий аудит, інтернет-маркетинг, SEO-оптимізація, юзабіліті, PPC-маркетинг, трафік, конверсії

Анотація

У статті досліджено ключові тренди та тенденції маркетингового аудиту веб-ресурсів. Розглянуто інноваційні технології юзабіліті аналізу сайту та трифакторну модель оцінки контенту. Доведена важливість маркетингового аудиту стратегій лінкбілдінгу, SEO, просування у соціальних мережах та аналізу рекламних оголошень. Проаналізовано метрики, які необхідно використовувати компаніям для аналізу розвитку власного бізнесу в мережі Інтернет. Визначено основні сервіси та програмне забезпечення, на які варто звернути увагу при проведенні аудиту веб-сторінок. Запропоновано підхід для проведення комплексного digital-маркетингового аудиту, який повинен містити в собі аналіз органічних та неорганічних методів просування, моніторинг додаткових каналів комунікації та наскрізну аналітику, а також висунуто концепцію єдиного програмного забезпечення.

Посилання

Аудит юзабіліті сайту. Агенція digital-рішень для бізнесу Brander. Харків, 2021. URL: https://brander.ua/what-we-offer/design/audit-yuzabiliti-saytu (дата звернення: 19.10.2021)

Голяш І. Д. Маркетинговий аудит електронних ресурсів підприємства. Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017, С. 79–92. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21046

Дрокіна Н. І. SEO –оптимізація сайту підприємства як інструмент інтернет–маркетингу. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород : Гельветика, 2018. Вип. 19, Ч. 1. С. 127–132. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24211

Квіта Г. М. Шіковець К. О. Контент-аналіз веб-сайтів як інструмент фахівця з економічної кібернетики. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 10. С. 19-23. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9450

Просування сайтів. Lemarbet SEO + CRO Agency. Львів, 2021. URL: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/kak-prodvigat-sajty/ (дата звернення: 25.10.2021)

Сигаев М. SEO в 2020 и 2021 - сравнение, тренды, тенденции, ожидания. Блог SEO-компании Кокос Групп. Москва, 06 ноября 2020. URL: https://kokoc.com/blog/seo-2020-trendy/ (дата звернення: 18.10.2021)

Топ-63 статистических данных по SEO за 2021. Ahrefs Blog. URL: https://ahrefs.com/blog/ru/seo-statistics/ (дата звернення: 17.10.2021)

Тренди в SMM 2021. OdesSEO Блог. Одеса, 2021. URL: https://odesseo.com.ua/trendi-v-smm-2021/ (дата звернення: 24.10.2021)

Чорний А. Юзабіліті аудит сайту або інтернет-магазину. Pleardy Блог. Львів, 08.09.2021. URL: https://www.plerdy.com/ua/blog/usability-audit-for-website/ (дата звернення: 15.10.2021)

6 головних CRO і юзабіліті-трендів 2020 року. Webpromo Блог. Київ, 2020. URL: https://web-promo.ua/ua/blog/6-cro-trends-2020_webpromo/amp/ (дата звернення: 25.10.2021)

12 SEO трендів у 2021 році. Блог Digital агенції UAMASTER. URL: https://blog.uamaster.com/12-seo-trends-in-2021/ (дата звернення: 15.10.2021)

Mara Calvello. 20 Ways to Conduct a Meaningful PPC Audit. Databox. March 17, 2021. URL: https://databox.com/PPC-Audit (дата звернення: 21.10.2021)

The 10 Most Important Website Metrics to Track in 2020. Bizzy Web. August 14, 2020. URL: https://bizzyweb.com/news/the-10-most-important-website-metrics-to-track-in-2020/ (дата звернення: 19.10.2021)

18 Digital Marketing Metrics and KPIs You Should Know. OWOX Blog. United States, 2021. URL: https://www.owox.com/blog/articles/digital-marketing-metrics-and-kpis/ (дата звернення: 15.10.2021)

Brander (2021) Audyt yuzabiliti saitu [Website usability audit]. Kharkiv. Available at: https://brander.ua/what-we-offer/design/audit-yuzabiliti-saytu (accessed 19 October 2021) [in Ukrainian]

Gholjash I.D. (2017) Marketynghovyj audyt elektronnykh resursiv pidpryjemstva [Marketing audit of electronic resources of the enterprise]. Proceeding of the Tendenciji rozvytku marketynghu v umovakh ekonomichnykh transformacij – Trends in marketing development in terms of economic transformations: monograph. Ternopil, pp. 79–92. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21046 [in Ukrainian]

Drokina N.I. (2018) SEO – optymizatsiia saitu pidpryiemstva yak instrument internet–marketynhu [SEO-optimization of the enterprise site as a tool of Internet marketing]. Proceeding of the Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu : seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University: Series: International Economic Relations and the World Economy. Uzhhorod: Helvetica. Issue. 19, pp. 127–132. Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24211 [in Ukrainian]

Kvita G. M. Shikovets K. O. (2017) Kontent-analiz veb-saitiv yak instrument fakhivtsia z ekonomichnoi kibernetyky [Content analysis of websites as a tool of a specialist in economic cybernetics]. Proceeding of the Infrastruktura rynku – Market infrastructure, Issue 10, pp. 19–23. Available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9450 [in Ukrainian]

Lemarbet SEO + CRO Agency (2021) Prosuvannia saitiv [Website promotion]. Lviv. Available at: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/kak-prodvigat-sajty/ (accessed 25 October 2021) [in Ukrainian]

Sigaev M. (2020) SEO v 2020 y 2021 – sravnenye, trendы, tendentsyy, ozhydanyia [SEO in 2020 and 2021 – comparison, trends, trends, expectations]. Bloh SEO-kompanyy Kokos Hrupp [Blog of SEO-company Kokos Group] (web-site). Moscow, November 06. Available at: https://kokoc.com/blog/seo-2020-trendy/ (accessed: 18 October 2021) [in Russian]

Ahrefs Blog (2021) Top-63 statystycheskykh dannykh po SEO za 2021. [Top 63 SEO stats for 2021]. Available at: https://ahrefs.com/blog/ru/seo-statistics/ (accessed: 17 October 2021)

OdesSEO Blog (2021) Trendy v SMM 2021 [SMM trends 2021]. Available at: https://odesseo.com.ua/trendi-v-smm-2021/ (accessed 24 October 2021) [in Ukrainian]

Chorny A. [Usability audit site or online store]. Pleardy Blogh [Pleardy Blog] (web-site). Lviv, September 8, 2021. Available at: https://www.plerdy.com/en/blog/usability-audit-for-website/ (accessed: 15 October 2021) [in Ukrainian]

Webpromo Blog (2020) 6 holovnykh CRO i yuzabiliti-trendiv 2020 roku [6 main CRO and usability trends of 2020]. Kyiv, 2020. Available at: https://web-promo.ua/ua/blog/6-cro-trends-2020_webpromo/amp/ (accessed: 25 October 2021) [in Ukrainian]

UAMASTER Digital Blog (2021) 12 SEO trendiv u 2021 rotsi [12 SEO trends in 2021]. Available at: https://blog.uamaster.com/12-seo-trends-in-2021/ (accessed: 15 October 2021) [in Ukrainian]

Mara Calvello. 20 Ways to Conduct a Meaningful PPC Audit. Databox. March 17, 2021. Available at: https://databox.com/PPC-Audit (accessed 21 October 2021)

The 10 Most Important Website Metrics to Track in 2020. Bizzy Web. August 14, 2020. Available at: https://bizzyweb.com/news/the-10-most-important-website-metrics-to-track-in-2020/ (accessed 19 October 2021)

18 Digital Marketing Metrics and KPIs You Should Know. OWOX Blog. United States, 2021. Available at: https://www.owox.com/blog/articles/digital-marketing-metrics-and-kpis/ (accessed 15 October 2021)

Переглядів статті: 309
Завантажень PDF: 264
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Гнилякевич-Проць, І., & Зінькова, С. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ТА ТРЕНДИ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ ВЕБ-РЕСУРСІВ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-48
Розділ
МАРКЕТИНГ