СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • Ірина Гринчишин ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» http://orcid.org/0000-0002-0339-9227
Ключові слова: територіальна громада, розвиток територіальної громади, соціально-економічна диференціація, просторова диференціація, Державна регіональна політика, нова парадигма регіонального розвитку

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад розвитку та механізмів зниження соціально-економічної диференціації територіальних громад в контексті формування нової парадигми регіонального розвитку. Здійснено теоретичне обґрунтування поняття соціально-економічної диференціації розвитку територіальних громад, що розкривається через призму дихотомічних ознак територіальної громади (центро-периферійні взаємодії, конвергентно-дивергентні процеси, інтегрованість і дезінтегрованність економічного простору) у нерозривному зв’язку із видовими ознаками (типом поселення, чисельністю й складом населення, площею, фінансовими параметрами функціонування). Доведено, що нова парадигма регіонального розвитку має бути зорієнтована на ендогенний потенціал, локальні знання, інтенсифікацію місцевого розвитку та забезпечення добробуту жителів громади незалежно від місця проживання. Запропоновано концептуальні напрями регулювання соціально-економічної диференціації розвитку територіальних громад та інтенсифікації місцевого економічного розвитку на основі громадоцентричного підходу до забезпечення соціально-економічного розвитку на локальному рівні та диференційованого підходу до регулювання розвитку територіальних громад, комплементарність яких сприятиме зниженню рівня їхньої соціально-економічної диференціації та підвищення рівня добробуту.

Посилання

Рядно О.А., Беркут О.В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження. диференціації соціально-економічного розвитку регіонів. Науковий погляд: економіка та управління. 2016. № 2. С. 70–82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2016_2_10 (дата звернення: 03.12.2020).

Академічний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/dyferenciacija (дата звернення: 20.05.2020).

Підгрушний Г.П. Значення полюсів соціально-економічного розвитку у вдосконаленні територіальної організації суспільства. Український географічний журнал. 2013. №4. С. 40–47.

Шульц С.Л., Сторонянська І.З. Регіональна соціально-економічна асиметрія: сутнісні ознаки та чинники. Економічний форум. 2013. № 1. С. 161–165.

Нова регіональна політика для нової України / Жаліло Я.А. та ін. Київ : Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. 76 с.

Duranton G., Puga D. Micro-foundations of urban agglomeration economies. Handbook of Regional and Urban Economics. 2004. Vol. 4. P. 2063–2117.

Сторонянська І.З., Шульц С.Л. Міжрегіональна інтеграція в Україні: монографія. Львів : Арал, 2007. 292 с.

ОЕСР. Регіональний прогноз ОЕСР 2019: використання мегатрендів для міст та сільських районів. URL: https://doi.org/10.1787/9789264312838-en

A territorial approach to the Sustainable Development Goals. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ba1e177d-en/index.html?itemId=/content/component/ba1e177d-en#tablegrp-d1e4682 (accessed: 21.01.2020).

Петрушенко Ю. М., Костюченко Н. М. Політика місцевого розвитку, заснована на участі територіальних громад. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npdntu_ekon_2014_3_7.pdf. (дата звернення: 20.03.2020).

Ryadno O.A., Berkut O.V. (2016). Teoretyko-metodolohichni aspekty doslidzhennya. dyferentsiatsiyi sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv [Theoretical and methodological aspects of the study. differentiation of socio-economic development of regions]. Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya, no. 2, pp. 70–82. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2016_2_10. (accessed 03 December 2020).

Akademichnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Academic dictionary of the Ukrainian language]. Available at: http://sum.in.ua/s/dyferenciacija (accessed 20 May 2020).

Pidhrushnyy H.P. (2013). Znachennya polyusiv sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku u vdoskonalenni terytorialʹnoyi orhanizatsiyi suspilʹstva [The importance of the poles of socio-economic development in improving the territorial organization of society]. Ukrayinsʹkyy heohrafichnyy zhurnal, no. 4, pp. 40–47.

Shults S.L., Storonyanska I.Z. (2013). Rehionalʹna sotsialʹno-ekonomichna asymetriya: sutnisni oznaky ta chynnyky. [Regional socio-economic asymmetry: essential features and factors]. Ekonomichnyy forum, no 1, pp. 161–165.

Nova rehionalʹna polityka dlya novoyi Ukrayiny [New regional policy for the new Ukraine]. Kyiv: Instytut suspilʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ, 2017. 76 p. [in Ukrainian]

Duranton G., Puga D. (2004) Micro-foundations of urban agglomeration economies. Handbook of Regional and Urban Economics, no. 4, pp. 2063–2117.

Storonyansʹka I.Z., Shulʹts S.L. (2007). Mizhrehionalʹna intehratsiya v Ukrayini [Interregional integration in Ukraine]: monohrafiya [a monograph]. Lʹviv: Aral, 292 p. (in Ukrainian).

OECD Regional Outlook (2019). Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas. Available at: https://doi.org/10.1787/9789264312838-en

A territorial approach to the Sustainable Development Goals (2020). Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ba1e177d-en/index.html?itemId=/content/component/ba1e177d-en#tablegrp-d1e4682 (accessed 21 January 2020).

Petrushenko Yu. M., Kostyuchenko N. M. (2014) Polityka mistsevoho rozvytku, zasnovana na uchasti terytorialʹnykh hromad [Local development policy based on the participation of territorial communities]. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npdntu_ekon_2014_3_7.pdf. (accessed 20 March 2020).

Переглядів статті: 510
Завантажень PDF: 395
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Гринчишин, І. (2020). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-61
Розділ
ЕКОНОМІКА