ДЕТЕРМІНАНТИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • Ірина Гринчишин ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-0339-9227
  • Мар’яна Бас-Юрчишин ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-0095-7681
Ключові слова: територіальна громада, регіональний розвиток, адміністративно-фінансова децентралізація, центр, периферія

Анотація

Поглиблення соціально-економічної диференціації підтверджує неможливість використання уніфікованого підходу до регулювання розвитку територіальних громад у рамках реалізації державної регіональної політики. Встановлено, що сприяння збалансованому територіальному розвитку через поліцентричну мережу розвитку територіальних громад в напрямі інтегрованих інвестицій потребує переосмислення політики регіонального розвитку із концентрації на вирішенні проблем окремих територіальних громад та територій до застосування диференційованого підходу їхнього соціально-економічного розвитку. Систематизовано глобальні мегатренди, пов’язані із демографічними (зменшення чисельності населення та старінням), технологічними (цифровізація та автоматизація) змінами, а також зі зміною навколишнього середовища (забруднення, втрата біорізноманіття та зміна клімату). Обґрунтовано, що ці глобальні мегатренди потребують урахування для управління державними інвестиціями та забезпечення ефективного управління. Активізація ендогенного потенціалу та просторової інклюзивності територіальних громад в умовах нової політики регіонального розвитку передбачає потребує урахування рівня взаємодій між територіальними громадами («точок зростання» та периферії), а також ступеню генерування позитивних імпульсів та їхньої абсорбції. Детерміновано, що конфігурація центро-периферійних взаємодій в регіоні з позиції багаторівневої ієрархії з виділенням відповідних зрізів (економічного, соціального, просторового) дає змогу розробити необхідний бюджетний інструментарій реалізації політики регіонального розвитку. Визначено, що застосування диференційованого підходу до розвитку територіальних громад потребує узгодження цілей ДСРР та місцевих стратегій; забезпечення паритетної участі територіальних громад у заходах бюджетного стимулювання регіонального розвитку; трансформація механізму стимулювання громад через Державний фонд регіонального розвитку; розроблення місцевих програм, спрямованих на активізацію ендогенного фінансово-економічного потенціалу. Обґрунтовано широкий спектр інструментів для стимулювання розвитку територіальних громад: цільові інвестиції в людський капітал; інфраструктурні інвестиції; підтримка розвитку бізнесу; підтримка досліджень та інновацій; координація дій між неурядовими суб’єктами.

Посилання

OECD (2020). Decentralisation and Regionalisation in Bulgaria : Towards Balanced Regional Development. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b5ab8109-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/b5ab8109-en&_csp_=4b1319ee002c3427874d97aca0071308&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1271

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Постанова КМУ від 5.08.2020 р. № 695. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820 (дата звернення: 19.07.2021)

Гринчишин І. М. Добробут територіальної громади: фінансове забезпечення в умовах нової парадигми регіонального розвитку / за наук. ред. І. З. Сторонянської; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2020. 380 с.

Тимечко І. Р. Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритети розвитку : монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 444 с.

Дуб А. Р. Фінансові механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Проблеми економіки. 2019. № 1. C. 52–58.

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред.: В. С. Кравців, І. З. Сторонянська. Львів, 2020. 531 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Доповідь Кабінету міністрів України про стан реалізації генеральної схеми планування території України за 2019 рік. Київ, 2020. 130 с.

Функціональні типи територій. ГІС ДП "ДІПРОМІСТО". URL: https://mrbu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3cb1d5b652d24f2cb7d35cb9e5761ddd (дата звернення: 20.01.2021).

OECD (2020). Decentralisation and Regionalisation in Bulgaria : Towards Balanced Regional Development. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b5ab8109-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/b5ab8109-en&_csp_=4b1319ee002c3427874d97aca0071308&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1271

Resolution of the Cabinet of Ministers. (2020) On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820 (accessed: 19 July 2021).

Hrynchyshyn I.M. (2020), Dobrobut terytorialnoi hromady: finansove zabezpechennia v umovakh novoi paradyhmy rehionalnoho rozvytku [The well-being of the territorial community: financial support in the new paradigm of regional development»], State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of NAS of Ukraine». Lviv: Aral, 380 p. (in Ukrainian)

Tymechko I.R. (2019) Terytorialna hromada u transkordonnomu prostori: chynnyky, zakonomirnosti, priorytety rozvytku [Territorial community in cross-border space: factors, patterns, priorities of development]: monohrafiya [a monograph]. Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrayiny». 444 p. (in Ukrainian)

Dub A.R. (2019) Finansovi mekhanizmy derzhavnoyi pidtrymky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku obʺyednanykh terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsiyi [Financial mechanisms of state support for socio-economic development of united territorial communities in the context of decentralization]. Problemy ekonomiky. no. 1. pp. 52–58.

Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsiyi: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of development]: monohrafiya [a monograph]. Lviv, 2020. 531 p. (in Ukrainian)

Report (2020) The Cabinet of Ministers of Ukraine on the state of implementation of the general scheme of planning of the territory of Ukraine. Kyiv. 130 p.

Functional types of territories. GIS SE "DIPROMISTO". Available at: https://mrbu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3cb1d5b652d24f2cb7d35cb9e5761ddd (accessed: 20 January 2021)

Переглядів статті: 174
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Гринчишин, І., & Бас-Юрчишин, М. (2021). ДЕТЕРМІНАНТИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-49
Розділ
ЕКОНОМІКА