СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ, РЕКЛАМНОГО КРЕАТИВУ, МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: маркетингова товарна політика, рекламний креатив, мерчандайзинг, стратегічні цілі, менеджмент, стратегічний менеджмент, маркетингова діяльність

Анотація

Метою дослідження є обґрунтування сучасних підходів до маркетингової товарної політики, рекламного креативу, мерчандайзингу як запорука ефективного менеджменту. В статті визначено поняття маркетингової товарної політики, рекламного креативу та надано власне тлумачення поняття «мерчандайзинг». Визначено складові елементи механізму формування маркетингової товарної політики, обґрунтовано систему показників, які відображають результативність позиціювання товару на ринку, зумовлюють його місце та роль. Результатом проведеного дослідження є обґрунтований автором висновок, що знання менеджменту організацій та умови їх функціонування суттєво впливають на механізм формування їх стратегічних пріоритетів, маркетингової товарної політики, рекламного креативу та мерчандайзингу. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в комплексному та системному аналізі означеної проблематики із врахуванням особливостей менеджменту маркетингової діяльності. Запропоновані управлінські підходи можуть бути використані торгівельними підприємствами при формуванні маркетингових стратегій, позиціювання власної продукції, мерчандайзингу, що зумовлює їх практичну цінність.

Посилання

Одарченко А. М., Сподар К. В. Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні. Бізнес Інформ. 2015. № 1. С. 342-346. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_57

Odarchenko, D., Odarchenko, A., Sokolova, E., Mikhailik, V. Cryoscopic and microbiological study of the semifinished product for making a smoothie drink. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 2, Issue 11-92, 2018, Pages 65-69.

Коломицева О. В., Наденко І. С. Стратегічна концепція формування маркетингового потенціалу регіону : монографія. Черкаси : ЧДТУ, 2016. 280 с.

Федорченко А. В. Парадигма сучасного маркетингу / Nauki Spoeczno-Humanistyczne (Соціально-Гуманітарні Науки). Polsko-ukrai?skie czasopismo naukowe, 2018. № 03 (19). URL: https://sp-sciences.io.ua/s2634976/fedorchenko_andriy_2018_._modern_marketing_paradigm._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_19_

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный поход. СПб .: Питер, 2001. 860с.

Ромат Е. Реклама. 6-е изд. Е.Ромат. СПб. : Питер, 2003. 560 с.

DillerH. Vahlens grosses Marketing lexikon. Munchen, 2001.

Grundy T. Break through strategic for grouth. London, 1995.

Murray J., O’Driscoll A. Strategy and Process in Marketing. N.Y. PrenticeHall, 1996.

Palmer A. The business and marketing environment. London, 1992.

Pase R., Stafine E. First Mover Advantages. NewYork: FreePress, 2000. 218 p.

Odarchenko A. M., Spodar K. V. (2015) Osoblyvosti elektronnoi komertsii ta perspektyvy yii rozvytku v Ukraini. Biznes Inform, no. 1, рр. 342–346. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_1_57 (in Ukrainian)

Odarchenko D., Odarchenko A., Sokolova E., Mikhailik V. (2018) Cryoscopic and microbiological study of the semifinished product for making a smoothie drink. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 2, issue 11-92, pр. 65–69.

Kolomytseva O. V., Nadenko I. S. (2016) Stratehichna kontseptsiia formuvannia marketynhovoho potentsialu rehionu: monohrafiia. Cherkasy: ChDTU, 280 р. (in Ukrainian)

Fedorchenko A. V. (2018) Paradyhma suchasnoho marketynhu / Nauki Spoeczno-Humanistyczne (Sotsialnohumanitarni nauky). Polsko-ukraiskie czasopismo naukowe, no. 03(19). Available at: https://sp-sciences.io.ua/s2634976/fedorchenko_andriy_2018_._modern_marketing_paradigm._social_and_human_sciences._polishukrainian_scientific_journal_03_19_ (in Ukrainian)

Bernet Dzh., Moryarty S. (2001) Marketynhovye kommunykatsyy: yntehryrovannyi pokhod. SPb.: Pyter, 860 р. (in Russian)

Romat E. (2003) Reklama. 6-e yzd. SPb.: Pyter, 560 р.

Diller H. (2001) Vahlens grosses Marketing lexikon. Munchen.

Grundy T. (1995) Break through strategic for grouth. London.

Murray J., O’Driscoll A. (1996) Strategy and Process in Marketing. N.Y.: PrenticeHall.

Palmer A. (1992) The business and marketing environment. London.

Pase R., Stafine E. (2000) First Mover Advantages. NewYork: FreePress, 218 p.

Переглядів статті: 289
Завантажень PDF: 210
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Руденко, О., & Сергієнко, О. (2021). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ, РЕКЛАМНОГО КРЕАТИВУ, МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-43
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ