ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

  • Оксана Руденко Черкаський державний технологічний університет https://orcid.org/0000-0002-0713-5405
  • Ілля Несененко Черкаський державний технологічний університет
  • Владислав Сторчак Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: міжнародна міграція, людські ресурси, геоекономічна трансформація, демографічні проблеми, криза

Анотація

У статті розглядається напрямок міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій, де приділено особливу увагу позитивним та негативним чинникам, ознакам виникнення міграційних процесів, проблемам в системі державного управління України та їх вплив на ефективність проведення бойових дій. Здійснено аналіз міграції людських ресурсів України, розглянуто теоретичні аспекти, демографічні проблеми та запропоновано напрями вдосконалення. Аналіз теоретичного обґрунтування міграційних процесів, свідчить, що сукупність принципів, яких слід дотримуватися при вивченні міжнародної міграції, потребують подальшого розгляду. Зважаючи на динамічність глобального економічного середовища, питання міжнародної міграції людських ресурсів як форми міжнародних економічних відносин є важливим і викликом для міжнародної спільноти.

Посилання

Білорус О. Г. Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму (Частина 1) [Електронний ресурс] Економiчний часопис-XXI. 2013. № 7-8(1). С. 3-6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_7-8(1)__2.

Кібальник Л.О. Основні напрями геоекономічних трансформацій в умовах світових фінансових криз. Міжнародні відносини Серія «Економічні науки». 2014. №. 4.

Шиманська К.В. Геоекономічні трансформації та їх зв'язок з економічним, соціальним та технічним розвитком країн та регіонів. Ефективна економіка. 2017. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5653.

Шиманська К.В. Детермінанти міжнародної міграції: інституційний підхід. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1(13). С. 188¬197.

Державна прикордонна служба України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dpsu.gov.ua/

Заремба Г.Р. Зовнішня міграція українців. Стан дослідження. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2014. Вип. 62. С. 39-45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_62_7.

Офіційний сайт Європейського союзу. [Електронний ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat

Bilorus O. H. (2013) Tranzytyvni krainy u svitosystemi postindustrialnoho hlobalizmu (Chastyna 1) [Ekonomichnyi chasopys-XXI]. № 7-8(1). S. 3-6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_7-8(1)__2. (in Ukrainian)

Kibalnyk L.O. (2014) Osnovni napriamy heoekonomichnykh transformatsii v umovakh svitovykh finansovykh kryz. [Mizhnarodni vidnosyny Seriia «Ekonomichni nauky»]. №. 4. (in Ukrainian)

Shymanska K.V. (2017) Heoekonomichni transformatsii ta yikh zviazok z ekonomichnym, sotsialnym ta tekhnichnym rozvytkom krain ta rehioniv. [Efektyvna ekonomika]. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5653. (in Ukrainian)

Shymanska K.V. (2017) Determinanty mizhnarodnoi mihratsii: instytutsiinyi pidkhid. [Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka]. № 1(13). S. 188-197. (in Ukrainian)

Derzhavna prykordonna sluzhba Ukrainy. Ofitsiinyi sait [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://dpsu.gov.ua/ (in Ukrainian)

Zaremba H.R. (2014) Zovnishnia mihratsiia ukraintsiv. Stan doslidzhennia. [Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky]. Vyp. 62. S. 39-45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_62_7. (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Yevropeiskoho soiuzu. [Elektronnyi resurs]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat (in English)

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Руденко, О., Несененко, І., & Сторчак, В. (2023). ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-52
Розділ
ЕКОНОМІКА