ОЗНАКИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: державне управління, криза, організаційна структура, структурні чинники, адміністративна реформа

Анотація

У статті розглядаються ознаки виникнення та шляхи подолання криз в системі державного управління України та її вплив на ефективність проведення адміністративних реформ. Зазначено, що класифікацію типів систем державного управління країн можна провести за структурними, структурно-функціональними, функ- ціонально-культурними чинниками та адміністративною культурою, що нерідко призводять до появи кризо- вого стану із середини системи управління. Досвід країн Європейського Союзу свідчить, незважаючи на те, що не існує однієї оптимальної уніфікованої моделі організації державного управління, уникнення кризових процесів, посилити адміністративну спроможність можливо лише за умови консолідації всіх політичних сил. Аналіз цього досвіду є надзвичайно корисним для формування та реалізації шляхів подолання криз в системі державного управління.

Посилання

GDP (current US dollars). World Bank. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=4

Геец В. От квазирынка к рынку и инвестиционному росту. В. Геец. «Зеркало недели. Украина» №30, 21 августа 2015. URL: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/velikaya-depressiya-ukraina.html

Сытник Е.А. Диспропорции и кризи. Е.А. Сытник. Бизнес Салон. 2008.

Кожинов В. Единожды солгав. В. Кожинов. Завтра. 2000. № 40 (357).

Україна – 2015: національна стратегія розвитку. Громадсько-політичне об'єднання «Український форум». Київ, 2015. 78 с.

Орехов В.И. Антикризисное управление : учеб. Пособие. В.И. Орехов, К.В. Балдин, Н.П. Гапоненко. Москва : ИНФРА-М, 2008. С. 139-167.

Lakey G. Stratrgy of a Living Revalition. Paries, 1982. P. 7, 20.

Сабо И. Основы теории права. пер. с англ. Москва : Прогресс, 1974. С. 138.

Технология политической власти: Зарубежный опыт. Кн. Дайджест. В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, И.В. Молодых. Киев : Вища шк., 1994. С. 89.

Портер М. Конкуренция. М. Портер: пер. с англ. Москва : Вильямс, 2000.

Концепція розвитку наукової сфери України (проект). Економіст. 2006. № 10. С. 19–21.

GDP (current US dollars). World Bank. Available at: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=4

Heets V. (2015). Ot kvazyrunka k rыnku y ynvestytsyonnomu rostu. V. Heets. «Zerkalo nedely. Ukrayna» №30, 21 avhusta 2015. Available at: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/velikaya-depressiya-ukraina.html

Sytnyk E.A. (2008). Dysproportsyy y kryzy. E.A. Sutnyk. Byznes Salon. 2008.

Kozhynov V. Edynozhdы solhav.V. Kozhynov. Zavtra. 2000. № 40 (357).

Ukraina – 2015: natsionalna stratehiia rozvytku. Hromadsko-politychne obiednannia "Ukrainskyi forum". K., 2015. 78 s. [in Ukr].

Orekhov V.Y.(2008). Antykryzysnoe upravlenye: ucheb. Posobye. V.Y. Orekhov, K.V. Baldyn, N.P. Haponenko. M.: YNFRA-M, 2008. S. 139-167.

Lakey G. (1982). Stratrgy of a Living Revalition. Paries, 1982. P. 7, 20.

Sabo Y. (1974). Osnovu teoryy prava. per. s anhl. M.: Prohress, 1974. S. 138.

Tekhnolohyia polytycheskoi vlasty: Zarubezhnui oput.(1994). Kn. Daidzhest. V.N. Yvanov, V.Y. Patrushev, Y.V. Molodukh. K.: Vyshcha shk., 1994. S. 89.

Porter M. Konkurentsyia. M. Porter: per. s anhl. M.: Vyliams, 2000.

Kontseptsiia rozvytku naukovoi sfery Ukrainy (proekt). Ekonomist. 2006. № 10. S. 19-21. [in Ukr].

Переглядів статті: 414
Завантажень PDF: 811
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Мартінович, В., & Руденко, О. (2020). ОЗНАКИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-74
Розділ
ЕКОНОМІКА