ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: ефективність, сільське господарство, зерновиробництво, собівартість, рентабельність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад та практичних рекомендацій підвищення економічної ефективності зерновиробництва. Викладено сучасний рівень зерновиробництва в Україні та Житомирській області. Здійснено оцінку впливу чинників на економічну ефективність зернової галузі, зокрема: технологічні – родючість ґрунтів, технологія обробітку ґрунту, норма висіву та внесення мінеральних добрив, строки збору урожаю, технічне забезпечення; економічні – структура виробництва, ринкова кон’юнктура, урожайність, собівартість та структура витрат виробництва, ціна реалізації. Окреслено пріоритетні напрями державного програмування, обсяги і джерела фінансування проектних заходів, цільові очікувані результати державного регулювання зернової галузі регіону. Запропоновано організаційно-економічні напрями зростання економіки зерновиробництва в регіоні відповідно програми розвитку АПК Житомирської області до 2027 р.

Посилання

Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 206 с.

Саблук П.Т. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 4). Київ : ІАЕ, 2000.

Нелеп В.М. Тенденції розвитку сільського господарства в Україні та світі. Економіка АПК. 2015. 7. С. 100–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_7_15

Черевко Г.В., Гарасим П.М., Колодійчук В.А., Козак Т.Р. Економіка зернопродуктового комплексу АПК. Львів : Українські технології, 2000.

Череп А.В., Стрілець Є.М. Ефективність як економічна категорія. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727

Погребняк А.Ю., Лінник І.М. Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. № 19. С. 187–192.

Драгоєва О.В., Морозович А.В. Методи оцінки економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Вісник СНТ ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ. 2020. № 1. С. 102–105. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/11875/1/33.pdf

Зигрій О.В. Методичні підходи дооцінки економічної ефективності підприємств переробної промисловості. URL: https://bit.ly/3nlhE3t

Жук В.М., Сичевський М.П. Розвиток зернового ринку. Облік і фінанси АПК: освітній портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/rozvitok-zernovogo-rinku-1275.html

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами на 01 вересня 2021 року. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Виробництво сільськогосподарських культур. Головне управління статистики у Житомирській області. URL: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Sil/valova.htm

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 жовтня 2021 р. Головне управління статистики у Житомирській області. URL: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Sil/valova.htm

Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства у 2020 р. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Собівартість вирощування пшениці зросла, а ціни на зерно знизилися. SuperAgronom.com. URL: https://superagronom.com/news/7705-sobivartist-viroschuvannya-pshenitsi-zrosla-a-tsini-na-zerno-znizilisya

Потаєва О. AgroTimes. 2021. URL: https://agrotimes.ua/agromarket/u-2021-roczi-rentabelnist-vyroshhuvannya-pshenyczi-dohodytyme-do-90-fahova-dumka/

Рибка, В., Компанієць, В., Кулик, А. Виробництво зерна у розрізі витрат. Агробізнес сьогодні. 2018 р. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10111-vyrobnytstvo-zerna-u-rozrizi-vytrat.html

Кодекс кращих сільськогосподарських практик. URL: https://mepr.gov.uafilesdocs

Внесення мінеральних добрив від урожай сільськогосподарських культур 2020 року. Головне управління статистики у Житомирській області. URL: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Sil/valova.htm

Седіло, Г.М., Коник, Г.С., Шувар, А.М. (2018). Рекомендації з особливостей технології вирощування озимих зернових під урожай 2019 р. Оброшино: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН. URL: https://isgkr.com.ua/images/sampledata/recomendaciy/recomdaciy2018.pdf

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року. Державна служба статистики України. URL: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Sil/valova.htm

Про інститут сільського господарства Західного Полісся. Інститут сільського господарства Західного полісся НААН України. URL: http://www.isg.rv.ua/index.php/institut/pro-istitut/1-pro-institut-silskogo-gospodarstva-zakhidnogo-polissya

Сортовые предпочтения украинских аграриев при выборе посевного материала озимой пшеницы. АПК Информ. 2018. URL: https://www.apk-inform.com/ru/apk_itogi/1093510

Голик Л., Заїка Є., Ковальчук С., Клименко І. Поліська-90: 20 років успіху. URL: https://a7d.com.ua/plants/22198-polska-90-20-rokv-usphu.html

Виробництво зерна у розрізі витрат. Агробізнес сьогодні. 2018. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10111-vyrobnytstvo-zerna-u-rozrizi-vytrat.html

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами за регіонами. Державна служба статистики України. URL: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo

Товарна структура зовнішньої торгівлі Житомирської області у січні-серпні 2021 р. Головне управління статистики у Житомирській області. URL: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Zt/zovn_r6.htm

Іваненко Т.Я., Порудєєва Т.В. Оцінка розвитку зернового ринку Причорноморського регіону України. Причорноморські економічні студії. 2020. № 59–2. С. 71–76. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/59_2_2020/13.pdf

Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 рр. URL: https://economy-zt.gov.ua/files/AGR/2021/Program21-27/Program_devel_APR_2021-2027.pdf

Агропромисловий комплекс, промисловість та інвестиції: досягнення Житомирської області за 30 років Незалежності України 16.08.2021. URL: https://bit.ly/3wjyqm0

Andriichuk, V.H. (2005). Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz. [The efficiency of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Sabluk, P.T. (2000). Ahropromyslovyi kompleks Ukrainy: stan, tendentsii ta perspektyvy rozvytku. [Agro-industrial complex of Ukraine: state, tendencies and prospects of development]. Informatsiino-analitychnyi zbirnyk – Information-analytical collection (issue 4). Kyiv: IAE [in Ukrainian].

Nelep, V.M. (2015). Tendentsii rozvytku silskoho hospodarstva v Ukraini ta sviti. [Trends in agricultural development in Ukraine and the world]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 7, 100–105. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_7_15 [in Ukrainian].

Cherevko, H.V., Harasym, P.M., Kolodiichuk, V.A. & Kozak, T.R. (2000). Ekonomika zernoproduktovoho kompleksu APK. [Economics of the grain complex of agro-industrial complex]. Lviv: Ukrainian technologies [in Ukrainian].

Cherep, A.V. & Strilets, Ye.M. (2013). Efektyvnist yak ekonomichna katehoriia. [Efficiency as an economic category]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727 [in Ukrainian].

Pohrebniak, A.Yu. & Linnyk, I.M. (2017). Metodychni pidkhody shchodo otsinky efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva. [Methodical approaches to assessing the effectiveness of the enterprise]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo – Modern problems of economy and entrepreneurship, 19, 187–192 [in Ukrainian].

Drahoieva, O.V. & Morozovych, A.V. (2020). Metody otsinky ekonomichnoi efektyvnosti vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii [Methods for assessing the economic efficiency of agricultural production]. Visnyk SNT NNI biznesu i menedzhmentu KhNTUSH – SNT Bulletin of the Institute of Business and Management of KhNTUSG, 1, 102–105. Retrieved from http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/11875/1/33.pdf [in Ukrainian].

Zyhrii, O.V. Metodychni pidkhody dootsinky ekonomichnoi efektyvnosti pidpryiemstv pererobnoi promyslovosti. [Methodical approaches to the assessment of economic efficiency of manufacturing enterprises]. Retrieved from https://bit.ly/3nlhE3t [in Ukrainian].

Zhuk, V.M. & Sychevskyi, M.P. (2011). Rozvytok zernovoho rynku. [Grain market development]. Oblik i finansy APK: osvitnii portal – Accounting and finance of agro-industrial complex: educational portal. Kyiv: Agrarian Science. 92–101. Retrieved from http://magazine.faaf.org.ua/rozvitok-zernovogo-rinku-1275.html [in Ukrainian].

Obsiah vyrobnytstva, urozhainist ta zibrana ploshcha silskohospodarskykh kultur za yikh vydamy na 01 veresnia 2021 roku. [Production volume, yield and harvested area of agricultural crops by their types as of September 1, 2021] Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Vyrobnytstvo silskohospodarskykh kultur [Crop production]. Holovne upravlinnia statystyky u Zhytomyrskii oblasti – Main Department of Statistics in Zhytomyr Oblast. Retrieved from http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Sil/valova.htm [in Ukrainian].

Vyrobnytstvo silskohospodarskykh kultur za katehoriiamy hospodarstv na 1 zhovtnia 2021 r. [Production of agricultural crops by categories of farms on October 1, 2021]. Holovne upravlinnia statystyky u Zhytomyrskii oblasti – Main Department of Statistics in Zhytomyr Oblast. Retrieved from http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Sil/valova.htm [in Ukrainian].

Vytraty pidpryiemstv na vyrobnytstvo produktsii silskoho hospodarstva u 2020 r. [Expenditures of enterprises on agricultural production in 2020]. Statystychnyi zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – Statistical collection. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Sobivartist vyroshchuvannia pshenytsi zrosla, a tsiny na zerno znyzylysia. [The cost of growing wheat has risen, and grain prices have fallen]. SuperAgronom.com. Retrieved from https://superagronom.com/news/7705-sobivartist-viroschuvannya-pshenitsi-zrosla-a-tsini-na-zerno-znizilisya [in Ukrainian].

Potaieva, O. (2021). U 2021 rotsi rentabelnist vyroshchuvannia pshenytsi dokhodytyme do 90%. [In 2021, the profitability of growing wheat will reach 90%]. AgroTimes. Retrieved from https://agrotimes.ua/agromarket/u-2021-roczi-rentabelnist-vyroshhuvannya-pshenyczi-dohodytyme-do-90-fahova-dumka/ [in Ukrainian].

Rybka, V., Kompaniiets, V., Kulyk, A. (2018). Vyrobnytstvo zerna u rozrizi vytrat. Vyrobnytstvo zerna u rozrizi vytrat [Grain production in terms of costs]. Ahrobiznes sohodni – Agribusiness today. Retrieved from http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10111-vyrobnytstvo-zerna-u-rozrizi-vytrat.html [in Ukrainian].

Kodeks krashchykh silskohospodarskykh praktyk. Code of best agricultural practices. Retrieved from https://mepr.gov.uafilesdocs [in Ukrainian].

Vnesennia mineralnykh dobryv vid urozhai silskohospodarskykh kultur 2020 roku. [Application of mineral fertilizers from the harvest of agricultural crops in 2020]. Holovne upravlinnia statystyky u Zhytomyrskii oblasti – Main Department of Statistics in Zhytomyr Region. Retrieved from http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Sil/valova.htm [in Ukrainian].

Sedilo, H.M., Konyk, H.S., Shuvar, A.M. (2018). Rekomendatsii z osoblyvostei tekhnolohii vyroshchuvannia ozymykh zernovykh pid urozhai 2019 r. [Recommendations on the features of the technology of growing winter cereals for the 2019 harvest]. Obroshino: Institute of Agriculture of the Carpathian Region NAAS. Retrieved from https://isgkr.com.ua/images/sampledata/recomendaciy/recomdaciy2018.pdf [in Ukrainian].

Zastosuvannia pestytsydiv pid urozhai silskohospodarskykh kultur 2020 roku. [Application of pesticides for the 2020 crop harvest]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Sil/valova.htm [in Ukrainian].

Pro instytut silskoho hospodarstva Zakhidnoho Polissia. [About the Institute of Agriculture of Western Polissya]. Instytut silskoho hospodarstva Zakhidnoho polissia NAAN Ukrainy – Institute of Agriculture of the Western Polissya NAAS of Ukraine. Retrieved from http://www.isg.rv.ua/index.php/institut/pro-istitut/1-pro-institut-silskogo-gospodarstva-zakhidnogo-polissya [in Ukrainian].

Sortovye predpochtenyia ukraynskykh ahraryev pry vybore posevnoho materyala ozymoi pshenytsy. [Varietal preferences of Ukrainian farmers when choosing a seed for winter wheat]. APK Inform. 2018. Retrieved from https://www.apk-inform.com/ru/apk_itogi/1093510 [in Russian].

Holyk, L., Zaika, Ye., Kovalchuk, S. & Klymenko, I. Poliska-90: 20 rokiv uspikhu. [Polissya-90: 20 years of success]. Retrieved from https://a7d.com.ua/plants/22198-polska-90-20-rokv-usphu.html [in Ukrainian].

Vyrobnytstvo zerna u rozrizi vytrat. [Grain production in terms of costs]. Ahrobiznes sohodni – Agribusiness today. Retrieved from http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10111-vyrobnytstvo-zerna-u-rozrizi-vytrat.html [in Ukrainian].

Seredni tsiny produktsii silskoho hospodarstva, realizovanoi pidpryiemstvamy za rehionamy. [Average prices of agricultural products sold by enterprises by region]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo [in Ukrainian].

Tovarna struktura zovnishnoi torhivli Zhytomyrskoi oblasti u sichni-serpni 2021 r. [Commodity structure of foreign trade of Zhytomyr region in January-August 2021]. Holovne upravlinnia statystyky u Zhytomyrskii oblasti – Main Department of Statistics in Zhytomyr Region. Retrieved from http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/Zt/zovn_r6.htm [in Ukrainian].

Ivanenko, T.Ya. & Porudieieva, T.V. (2020). Otsinka rozvytku zernovoho rynku Prychornomorskoho rehionu Ukrainy [Assessment of the development of the grain market of the Black Sea region of Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 59–2, 71–76. Retrieved from http://bses.in.ua/journals/2020/59_2_2020/13.pdf [in Ukrainian].

Prohrama rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Zhytomyrskoi oblasti na 2021-2027 rr. [The program of development of the agro-industrial complex of the Zhytomyr region for 2021-2027]. Retrieved from https://economy-zt.gov.ua/files/AGR/2021/Program21-27/Program_devel_APR_2021-2027.pdf [in Ukrainian].

Ahropromyslovyi kompleks, promyslovist ta investytsii: dosiahnennia Zhytomyrskoi oblasti za 30 rokiv Nezalezhnosti Ukrainy. 16.08.2021. Agro-industrial complex, industry and investments: achievements of Zhytomyr region for 30 years of Independence of Ukraine. Retrieved from https://bit.ly/3wjyqm0 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 231
Завантажень PDF: 338
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Кравчук, Н., Менчинський, О., & Томчик, О. (2021). ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-21
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають