ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: продовольча безпека, сталий розвиток, сільське населення, індикатори, раціон, продукти харчування, недоїдання

Анотація

У статті досліджено систему поглядів на продовольче забезпечення та продовольчу безпеку. Проаналізовано сильні та слабкі сторони продовольчої безпеки України у світовому рейтингу. Встановлено основні загрози продовольчої безпеки в Україні. Розглянуто цільові орієнтири стратегії сталого розвитку щодо продовольчого забезпечення населення. Ідентифіковано індикатори продовольчої безпеки. Здійснено групування за показником індексу маси тіла задля визначення найбільш продовольчо вразливих регіонів України. Авторами досліджено головні характеристики продовольчого забезпечення сільських територій та проведено їх аналіз. Зокрема, оцінено рівень споживання основних продуктів харчування та розраховано індикатор їх достатності; проілюстровано питому вагу витрат на продукти харчування; проаналізовано рівень самозабезпечення сільського населення основними групами продовольства. Вагоме значення в статті відводиться процесу поширеності недоїдання серед населення сільських територій України та моделюванню різних сценаріїв на перспективу за методикою ФАО ООН.

Посилання

Гладій М.В., Лузан Ю.Я. Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 6–21. doi: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005006

Довгаль О. Виробничий потенціал сільських територій: стан та рівень використання в умовах забезпечення продовольчої безпеки регіону. Economic and Food Security of Ukraine. 2019. № 6(3-4). С. 65–73. doi: https://doi.org/10.15673/efs.v6i3-4.1288

Залізнюк В.П. Оцінка індикаторів продовольчої безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 128–133. doi: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.2.128

Мудрак Р.П. Продовольча безпека в умовах кризи. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. Вип. 90. Ч. 2. С. 115–127.

Мудрак Р.П., Нижник І.О. Розвиток сільських територій та продовольча безпека держави. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2019. Вип. 92, Ч. 2, 131–140. doi: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2019-94-2-131-140

United Nations (1975). Report of the World Food Conference, Rome 5–16 November 1974. New York. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/701143

FAO (2003) Trade Reforms аnd Food Security. Chapter 2. Food security: concepts and measurement. Available at: http://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm

Huddleston, В. (1990) FAO's Overall Approach and Methodology for Formulating National Food Security Programmes in Developing Countries. IDS Bulletin, vol. 21 no. 3. Institute of Development Studies. Р. 72–80. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/43540472.pdf

FAO (2002). The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome. Available at: http://www.fao.org/3/y1500e/y1500e00.htm

FAO (2020). Global Food Security Index. Available at: https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Ukraine

Цілі сталого розвитку. Україна 2020. Моніторинговий звіт. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring_12.2020ukr.pdf.

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ 2020. 88 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf.

Ожиріння – проблема сучасності. Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації. URL: https://www.medcv.gov.ua/archives/25773

Деякі питання продовольчої безпеки. Постанова КМУ №1379 від 05.12.2007 р. Офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF#Text

FAO (2012). European and Central Asian Agriculture Towards 2030 and 2050. Regional Office for Europe and Central Asia Policy Studies on Rural Transition No. 2012-1. Available at: http://www.fao.org/3/a-aq341e.pdf

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану продовольчої безпеки в Україні. Офіційний сайт. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/stanAPK_pdf_zvity/%D0%90%D0%9F%D0%9A%202020/%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D1%80%D1%96%D0%BA_1.pdf.

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2019 році. Статистичний збірник. Частина 1. Державна служба статистики України. Київ, 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_vrd_19_ue.pdf.

Експрес-огляд основних індикаторів продовольчої безпеки в Україні у 2019 році. Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.ua/analityka/ekspres-oglyad-osnovnyh-indykatoriv-prodovolchoyi-bezpeky-v-ukrayini-u-2019-roci

FAO (2020). The State of Food security and Nutrition in the World 2020. Prevalence of Undernourishment (PoU) projection tool. Available at: http://www.fao.org/publications/sofi/en/

Hladii, M.V., & Luzan, Yu.Ya. (2020) Ahrarni transformatsii ta selianski hospodarstva v systemi prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Agrarian transformations and farms in the food security system of Ukraine]. Ekonomika APK [Economics of agro-industrial complex], no 5, pp. 6–21. doi: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005006 (in Ukrainian)

Dovhal, O. (2019). Vyrobnychyi potentsial silskykh terytorii: stan ta riven vykorystannia v umovakh zabezpechennia prodovolchoi bezpeky rehionu [Production potential of rural areas: the state and level of use in terms of food security in the region]. Economic and Food Security of Ukraine, 6(3–4), pp. 65–73. doi: https://doi.org/10.15673/efs.v6i3-4.1288 (in Ukrainian)

Zalizniuk, V. (2019). Otsinka indykatoriv prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Estimation of the food security indicators of Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], vol. 2. pp. 128–133. doi: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.2.128 (in Ukrainian)

Mudrak, R.P. (2017) Prodovolcha bezpeka v umovakh kryzy [Food security in a crisis]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho NUS [Collection of scientific works of Uman NUS]. 90 (2), pp. 115–127. (in Ukrainian)

Mudrak, R.P., & Nyzhnyk I.O. (2019). Rozvytok silskykh terytorii ta prodovolcha bezpeka derzhavy [Rural development and food security of the state]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho NUS [Collection of scientific works of Uman NUS]. 92 (2), pp. 131–140. doi: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2019-94-2-131-140 (in Ukrainian)

United Nations (1975). Report of the World Food Conference, Rome 5-16 November 1974. New York. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/701143

FAO (2003) Trade Reforms аnd Food Security. Chapter 2. Food security: concepts and measurement. Available at: http://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm

Huddleston, В. (1990) FAO's Overall Approach and Methodology for Formulating National Food Security Programmes in Developing Countries. IDS Bulletin, vol. 21 no 3. Institute of Development Studies. Р. 72–80. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/43540472.pdf

FAO (2002). The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome. Available at: http://www.fao.org/3/y1500e/y1500e00.htm

FAO (2020). Global Food Security Index. Available at: https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Ukraine

Tsili staloho rozvytku. Ukraina 2020. Monitorynhovyi zvit [Sustainable development goals. Ukraine 2020. Monitoring report]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring_12.2020ukr.pdf. (in Ukrainian)

Sotsialno-demohrafichni kharakterystyky domohospodarstv Ukrainy u 2020 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Socio-demographic characteristics of Ukrainian households in 2020. Statistical collection]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf. (in Ukrainian)

Ozhyrinnia – problema suchasnosti. [Obesity is a problem of our time]. Departament okhorony zdorovia Chernivetskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii [Health Department of Chernivtsi Regional State Administration]. Available at: https://www.medcv.gov.ua/archives/25773 (in Ukrainian)

Deiaki pytannia prodovolchoi bezpeky [Some food security issues]. Postanova KMU #1379 vid 05.12.2007 r. Ofitsiinyi sait [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №1379 of December 5, 2007. Official website]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

FAO (2012). European and Central Asian Agriculture Towards 2030 and 2050. Regional Office for Europe and Central Asia Policy Studies on Rural Transition No. 2012-1. Available at: http://www.fao.org/3/a-aq341e.pdf

Informatsiino-analitychni materialy shchodo stanu prodovolchoi bezpeky v Ukraini [Information and analytical materials about the state of food security in Ukraine]. Ofitsiinyi sait. Informatsiino-analitychnyi portal APK Ukrainy [Official site. Information and analytical portal of the AIC of Ukraine]. Available at: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/stanAPK_pdf_zvity/%D0%90%D0%9F%D0%9A%202020/%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D1%80%D1%96%D0%BA_1.pdf. (in Ukrainian)

Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2019 rotsi [Expenditures and resources of Ukrainian households in 2019]. Statystychnyi zbirnyk. Chastyna 1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Statistical collection. Part 1. State Statistics Service of Ukraine]. Kyiv, 2020. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_vrd_19_ue.pdf. (in Ukrainian)

Ekspres-ohliad osnovnykh indykatoriv prodovolchoi bezpeky v Ukraini u 2019 rotsi [Express review of the main indicators of food security in Ukraine in 2019]. Ekonomichnyi dyskusiinyi klub [Economic discussion club]. Available at: http://edclub.com.ua/analityka/ekspres-oglyad-osnovnyh-indykatoriv-prodovolchoyi-bezpeky-v-ukrayini-u-2019-roci (in Ukrainian)

FAO (2020). The State of Food security and Nutrition in the World 2020. Prevalence of Undernourishment (PoU) projection tool. Available at: http://www.fao.org/publications/sofi/en/

Переглядів статті: 547
Завантажень PDF: 823
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Кравчук, Н., Антонець, Т., & Чаюн, В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-7
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають