ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  • Юлія Клюс Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0002-1841-2578
  • Саад Хуссейн Ібрахім Мохамед Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: податкове планування, промислове підприємство, методика, ефективність, податковий план

Анотація

Податкове планування на мікрорівні визначається як система заходів підприємства, спрямована на максимальне використання можливостей чинного законодавства з метою законної оптимізації податкових платежів; бюджетування податків – система заходів, спрямована на визначення планової суми податкових платежів, що підлягають сплаті підприємством у майбутніх періодах; розрахунок поточних податкових платежів – система заходів, спрямована на обчислення фактичної суми податкових платежів, що підлягають сплаті підприємством у поточному звітному періоді. Оптимізація податкових платежів на мікрорівні передбачає дотримання таких умов здійснення господарської діяльності підприємства, за яких показник прибутковості діяльності промислового підприємства наближається до максимуму, а ризики господарювання – до мінімуму.

Посилання

Клюско Л.А. Теоретичні аспекти формування податкового потенціалу банківської системи. 2019. URL: https://eprints.oa.edu.ua/7853/1/19.pdf

Дубровський В.В. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні. Інститут соціально-економічної трансформації. 2018. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Instrumenty-uhylyannya-vid-splaty-podatkiv-2018-1.pdf

Тенденції тіньової економіки. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki

Кількість суб’єктів великого, середнього та малого підприємництва за видами економічної діяльності. Державна служба статистики. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Схеми уникнення від податків: де найбільше втрачає бюджет. 2019. URL: http://finbalance.com.ua/news/ukhilennya-vid-splati-podatkiv-na-yakikh-skhemakh-naybilshe-vtracha-byudzhet

Цвігун Т.В. Тінізація економіки: причини та особливості впливу на економічний розвиток. Економіка і суспільство. 2018. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/37.pdf

Ліснічук О.А. Сучасні теоретичні підходи до оцінки стійкості фінансової системи країни. Фінанси, грошовий обіг та кредит. 2019. URL: https://eprints.oa.edu.ua/7859/1/22.pdf

Kudrina, O., Shpileva, V., Klius, Y., Lavrova, O., Esmanov, O., & Semenikhina, O. (2020). Industrial Enterprise Tax Transaction Costs Planning Using Digital Tools. Diario TEM, 9. DOI: https://doi.org/10.18421/TEM92-26.

Klyusko L.A. (2019) Teoretychni aspekty formuvannya podatkovoho potentsialu bankivsʹkoyi systemy [Theoretical aspects of the formation of the tax potential of the banking system]. (Electronic journal). Available at: https://eprints.oa.edu.ua/7853/1/19.pdf

Dubrovsʹkyy V.V. (2018) Porivnyalʹnyy analiz fiskalʹnoho efektu vid zastosuvannya instrumentiv ukhylennya / unifikatsiyi opo-datkuvannya v Ukrayini [Comparative analysis of the fiscal effect of the use of tax evasion / avoidance instruments in Ukraine]. Instytut sotsialʹno-ekonomichnoyi transformatsiyi (electronic journal). Available at: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Instrumenty-uhylyannya-vid-splaty-podatkiv-2018-1.pdf

Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny (2020) Tendentsiyi tinʹovoyi ekonomiky [Trends in the shadow economy]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki

Derzhavna sluzhba statystyky (2020) Kilʹkistʹ sub'yektiv velykoho, serednʹoho ta maloho pidpryyemnytstva za vydamy ekonomichnoyi diyalʹnosti [The number of large, medium and small businesses by type of economic activity]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 23 October 2020).

(2019) Skhemy unyknennya vid podatkiv: de naybilʹshe vtrachaye byudzhet [Tax avoidance schemes: where the budget loses the most]. Available at: http://finbalance.com.ua/news/ukhilennya-vid-splati-podatkiv-na-yakikh-skhemakh-naybilshe-vtracha-byudzhet

Tsvihun T.V. (2018) Tinizatsiya ekonomiky: prychyny ta osoblyvosti vplyvu na ekonomichnyy rozvytok [Shading of the econ-omy: causes and features of the impact on economic development]. Ekonomika ta suspilʹstvo (electronic journal). Available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/37.pdf

Lisnichuk O.A. (2019) Suchasni teoretychni pidkhody do otsinky stiykosti finansovoyi systemy krayin [Modern theoretical approaches to assessing the stability of the country's financial system]. Finansy, hroshovyy obih ta kredyt suspilʹstvo (electronic journal). Available at: https://eprints.oa.edu.ua/7859/1/22.pdf

Kudrina, O., Shpileva, V., Klius, Y., Lavrova, O., Esmanov, O., & Semenikhina, O. (2020). Industrial Enterprise Tax Transaction Costs Planning Using Digital Tools. Diario TEM, 9. DOI: https://doi.org/10.18421/TEM92-26.

Переглядів статті: 197
Завантажень PDF: 222
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Клюс, Ю., & Мохамед, С. Х. І. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-56
Розділ
ЕКОНОМІКА