ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

  • Юлія Клюс Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0002-1841-2578
  • Василь Сивочка Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: регіональний розвиток, регіональна інноваційна система, освітня сфера, показники ефективності, завдання, досягнення

Анотація

В статті визначено, що наука, освіта та бізнес, забезпечуючи здобуття, поширення та використання знань, зрощуються в єдиному процесі відтворення. Тому розробка інновацій залежить від акумулювання розподілених знань, тобто від різноманітних форм співпраці підприємств, наукових та освітніх установ, влади та найчастіше споживачів. Визначено регіональні особливості та детермінанти, що впливають на інновації та визначають регіонально-особливе у створенні інноваційних систем. Підтверджено, що головні цілі формування інноваційних систем спрямовані на підвищення якості економічного зростання та розвитку, рівня конкурентоспроможності, національної безпеки та добробуту населення. Окреслено широкий спектр завдань, що ставляться перед регіональними інноваційними системами для розвитку освітньої сфери, розроблено заходи щодо їх досягнення.

Посилання

Клюс Ю.І. Корпоративна система управління інноваціями: формування та розвиток. Лисичанськ, 2015. 356 с.

Klius Y., Ivchenko Y., Ivchenko Yu., Manukhina M., Melnik M. Development of the integrated innovation management approch at industrial enterprises in post conflict transformation. Scientific Bulletin of National Mining University. 2021. № 2. P. 198–207. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/198

Микитюк П.П., Сенів Б.Г. Інноваційна діяльність : навчальний посібник Київ : Центр навч. літ. 2009. 320 с.

Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. Тернопіль, 2003. 326 с.

Дуднєва Ю.Е. Ризик-менеджмент: інтегрований підхід до організації. Економіка та суспільство. 2019. № 20. С. 229–236.

Мороз І.О. Сутність управління ризиками підприємства та навички, необхідні менеджеру для його провадження. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів ЖДТУ. 2017. Т. 2. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/115-1.pdf

Волинець І. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 51–55.

Klius Y. (2015) Korporativna sistema upravlinnya innovaciyami: formuvannya ta rozvitok [Corporate management system innovations: the formulation of this development]. Lisichansk: Kit-L. (in Ukrainian)

Klius Y., Ivchenko Y., Ivchenko Yu., Manukhina M., Melnik M. (2021) Development of the integrated innovation management approch at industrial enterprises in post conflict transformation. Scientific Bulletin of National Mining University, no 2, pp. 198–207.

Mikitiuk P.P., Senov B.G. (2009) Innovatsiyna diyalnist: navch. рosib. [Innovative activity: teaching manual]. Kyiv: Tsentr navch. lit. (in Ukrainian)

Khariv P.S. (2003) Innovatsiyna diyalnist pid'pryyemstva ta ekonomichna otsinka innovatsiynykhprotsesiv [Innovative activity of the enterprise and economic evaluation of innovative processes]. Ternopil: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)

Dudnеva Yu.E. (2019) Rizik-menedzhment: Integrovaniy pidhid do organizatsiyi [Risk management: an integrated approach to an organization]. Ekonomika ta suspilstvo, no 20, pp. 229–236. (in Ukrainian)

Moroz I.O. (2017) Sutnіst upravlinnya rizikami pidpriemstva ta navichki, neobhidni menedzheru dlya yogo provadzhennya [The essence of risk management of the enterprise and nurses, the necessary manager for its processing]. Zbirnik materialiv Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi on-line konferentsiyi aspirantiv, molodih uchenih ta studentiv ZHDTU. [Online], Tom 2. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/115-1.pdf

Volinets I. (2016) Organizatsiya rizik-menedzhmentu na pidpriemstvi [The Оrganization of Risk Management at the Enterprise]. Ekonomichniy chasopis Shidnoevropeyskogo natsionalnogo universitetu imeni Lesi Ukrayinki, № 2, pp. 51–55. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 68
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Клюс, Ю., & Сивочка, В. (2023). ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-7
Розділ
ЕКОНОМІКА