КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: транспарентність, інформація, екосистема, стейкхолдери, довіра

Анотація

На сучасному етапі розвитку екосистем усіх рівнів, найважливішою особливістю їх функціонування є великі обсяги інформації, які доводиться передавати, обробляти, інтерпретувати, фільтрувати та застосовувати найнеобхідніше. При цьому інформація, як продукт, дуже швидко втрачає свою цінність з плином часу, потребує витрат значних ресурсів для перевірки достовірності, а також потребує постійного оновлення. Тим не менш, саме доступність інформації – необхідна вимога часу для всіх. Саме її прозорість робить бізнес та його продукцію і послуги більш привабливими для споживачів, оскільки полегшує порозуміння, обізнаність про виробника, а також викликає довіру, яка є визначником довгої клієнтської історії. Саме тому важливість транспарентності як квінтесенції якісної інформації постійно підвищується. В статті виявлена сутність транспарентності будівельного підприємства як детермінанти довіри стейкхолдерів до його діяльності та одного з факторів формування напрямів сталого розвитку підприємства. В результаті підведення теоретичного підґрунтя, була сформована концепція транспарентного управління будівельним підприємств, ключовими особливостями якої є визначення ефекту транспарентності (як послідовного впливу транспарентності на формування позитивного іміджу підприємства, який, в свою чергу, прямо впливає на появу довіри стейкхолдерів) та прозора кадрова політика.

Посилання

Черторижський В.М. Політика транспарентності як інструмент активізації транскордонного співробітництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 3(113). 2015. С. 86–88. URL: https://cutt.ly/MjbYmal. (дата звернення: 17.12.2020).

Халіна В.Ю., Сироватський О.А., Покуса Т. Транспарентність будівельного підприємства. Єврοпейський вектοр мοдернізації екοнοміки: креативність, прοзοрість та сталий розвиток: матеріали XІІ Міжнарοдній наукοвο-практичній кοнференції. 27–28 травня 2020 рοку, м. Харків. ХНУБА, 2020. С. 285.

Халіна В.Ю., Сироватський О.А. Семантичний аналіз поняття «прозорість». Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020. 28–30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. м. Харків : НТУ «ХПІ». С. 306.

Халіна В.Ю., Сироватський О.А. Транспарентність діяльноісті будівельного підприємства як детермінант довіри стейкхолдерів. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2020. № 155. С. 74–80.

Білоцька І.А. Транспарентність корпоративного сектору як передумова результативності бізнесу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №5-6. С. 56–58. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5-6_2020/10.pdf. (дата звернення: 17.12.2020).

Смачило В.В., Халіна В.Ю. Диференціація методів управління кадровим потенціалом підприємства. Соціальна економіка. 2018. Вип. 56. С. 222–232.

Kalinіchenko L., Smachylo, V., Khalina, V. Realities and Perspectives for Human Resources Development of the Construction Sector. Economics. Ecology. Socium. 2019. № 3. P. 56–66.

Chertoryzhskyi V.M. (2015). Polityka transparentnosti yak instrument aktyvizatsii transkordonnoho spivrobitnytstva [Transparency policy as a tool to intensify cross-border cooperation]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. No 3(113). рр. 86–88. URL: https://cutt.ly/MjbYmal. (accessed 17 December 2020).

Khalina V.Iu., Syrovatskyi O.A., Pokusa T. (2020) Transparentnist budivelnoho pidpryiemstva [Transparency of the construction company]. Yevrοpeiskyi vektοr mοdernizatsii ekοnοmiky: kreatyvnist, prοzοrist ta stalyi rozvytok: materialy XII Mizhnarοdnii naukοvο-praktychnii kοnferentsii. 2020. р. 285.

Khalina V.Iu., Syrovatskyi O.A. (2020) Semantychnyi analiz poniattia «prozorist» [Semantic analysis of the concept of «transparency»]. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia: tezy dopovidei KhXVIII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii MicroCAD-2020. р. 306.

Khalina V.Iu., Syrovatskyi O.A. (2020) Transparentnist diialnoisti budivelnoho pidpryiemstva yak determinant doviry steikkholderiv [Transparency of the construction company as a determinant of stakeholder confidence]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. No 155. рр. 74–80.

Bilotska I.A. (2020) Transparentnist korporatyvnoho sektoru yak peredumova rezultatyvnosti biznesu v Ukraini [Transparency of the corporate sector as a prerequisite for business performance in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid. No 5-6, рр. 56–58. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5-6_2020/10.pdf. (accessed 17 December 2020).

Smachylo V.V., Khalina V.Yu. (2018) Dyferentsiatsiia metodiv upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Differentiation of methods of personnel potential management of the enterprise]. Sotsialna ekonomika. No. 56. Pp. 222–232.

Kalinіchenko L., Smachylo, V., Khalina, V. (2019) Realities and Perspectives for Human Resources Development of the Construction Sector. Economics. Ecology. Socium. No 3, pp. 56–66.

Переглядів статті: 404
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Халіна, В., Сироватський, О., & Круглов, І. (2020). КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСПАРЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-28
Розділ
ЕКОНОМІКА