СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: структурно-функціональний підхід, стратегія розвитку, клієнтоорієнтованість, соціальна відповідальність

Анотація

На сьогоднішній день основною метою підприємств, які бажають залишатися на ринку тривалий час та отримувати стабільний прибуток, є задоволення не лише наявних, але й прихованих потреб споживача, про які, можливо, він ще сам не здогадується, але вони обов’язково виникнуть згодом. Це потребую досконалого вивчення клієнтів та потребує надзвичайної прозорливості від виробників. Таким чином, роблячи клієнтоорі- єнтованість підприємств не лише новою філософією їхньої діяльності, але й новітньою парадигмою ведення бізнесу. Клієнтоорієнтованість характеризується перманентністю усіх процесів щодо надбання та збереження лояльності і постійності споживачів, що забезпечує високі стандарти роботи. Клієнтоорієнтованість вихову- ється у співробітників через навчальні та тренінгові програми, а також через налагоджену систему контролю якості обслуговування. Основна мета даного дослідження – сформулювати структурно-функціональний підхід до формування клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства на засадах соціальної відповідальності.

Посилання

Kalinichenko L., Khalina V., Vasileva T. The functions of the bank employees in the area of bank settlements on tax liabilities in Ukraine. Journal of modern economic research. Published: June 2020. Рр. 27–40.

Рябоконь Н.П. Індикатори клієнтоорієнтованого підходу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 21(2). С. 104–107. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_28%29__27.

Халіна В.Ю., Корсунський Г.Ю. Місце системи збуту у маркетинговій діяльності підприємства. Молодий вчений. №4. 2017. С. 116–119.

Смачило В.В., Халіна В.Ю. Диференціація методів управління кадровим потенціалом підприємства. Соціальна економіка. №56. 2018. С. 222–232.

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу. Економіка та держава. №9. 2018. С. 75–78.

Kalinichenko L., Khalina V., Vasileva T. (2020) The functions of the bank employees in the area of bank settlements on tax liabilities in Ukraine. Journal of modern economic research. Published: June. Рр. 27–40.

Ryabokon N. (2016) Indicators of customer-oriented approach. Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: Economic sciences, vol. 21(2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_21%282%29_27.

Khalina V., Korsunskyi H. (2017) Mistse systemy zbutu u marketynhovii diialnosti pidpryiemstva [The place of the sales system in the marketing activities of the enterprise]. Young scientist. №4. Рр. 116–119.

Smachylo V., Khalina V. (2018) Dyferentsiatsiia metodiv upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Differentiation of methods of personnel potential management of the enterprise]. Social economy. №56. Рp. 222–232.

Khalina V., Vasileva T. (2018) Kliientooriientovanist yak nova paradyhma vedennia biznesu [Customer orientation as a new paradigm of doing business]. Economy and state. №9. Рр. 75–78.

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Халіна, В., & Васильєва, Т. (2020). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-83
Розділ
ЕКОНОМІКА