УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СOVID-19

  • Зінаїда Живко Львівський державний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-4045-669X
  • Наталія Лелюк Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-8144-7442
  • Світлана Родченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-8611-2796
Ключові слова: туризм, безпека туристичної галузі, загрози безпеці туризму, пандемія, управління безпекою туристичної сфери

Анотація

Стаття присвячена проблемам управління безпекою туристичної сфери. Туризм – складна соціально-економічна система, яка здійснює комплексний вплив на розвиток економіки: розвиток туристичної сфери сприяє розвитку туристичних зон, збільшенню кількості подорожей, підвищенню якості життя людей, соціально-культурному розвитку населення, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів. Встановлено, що поняття «безпека туризму» включає в себе особисту безпеку туриста, безпеку здійснення підприємницької діяльності у туристичній сфері, безпеку держави, в якій надаються туристичні послуги. Проведено аналіз впливу пандемії СOVID-19 на розвиток туристичної сфери. Встановлено, що пандемія стала причиною скорочення обсягів наданих туристичних послуг та перерозподілу надходжень від надання туристичних послуг на користь вітчизняного туриста. Розроблено заходи управління безпекою туристичної галузі в умовах пандемії.

Посилання

Candela G., Figini N. The economics of tourism destinations. New York: Springer, 2012. 616 p.

Маловичко С.В., Барабанова В.В. Трансформаційна система послуг туристичної сфери: виклики сьогодення. ВІСНИК ДонНУЕТ. 2020. № 1(72). С. 66–74. DOI: https://doi.org/10.33274/2079-4819-2020-72-1-66-74

Звіти про економічний вплив. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact

Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України. URL: https://www.kas.de/documents/270026/2020.pdf/

Travel & Tourism. Global Economic Impact and Trends 2021. URL: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Global

Кулиняк І.Я., Жигало І.І., Ярмола К.М. Туристична галузь в умовах пандемії COVID-19: тенденції та заходи підтримання. БІЗНЕСІНФОРМ. 2021. № 1. С. 177–184. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-177-184

Candela G. & Figini N. (2012) The economics of tourism destinations. New York: Springer.

Malovychko S.V. & Barabanova V.V. (2020) Transformatsiina systema posluh turystychnoi sfery: vyklyky sohodennia. [Transformational system of services in the tourism sector: the challenges of today]. VISNYK DonNUET. № 1(72). S. 66–74. DOI: https://doi.org/10.33274/2079-4819-2020-72-1-66-74 (in Ukrainian)

Zvity pro ekonomichnyi vplyv. [Reports on economic impact]. Retrieved from: https://wttc.org/Research/Economic-Impact

Vplyv COVID-19 ta karantynnykh obmezhen na ekonomiku Ukrainy. [Impact of COVID-19 and quarantine restrictions on the economy of Ukraine]. Retrieved from: https://www.kas.de/documents/270026/2020.pdf/ (in Ukrainian)

Travel & Tourism. Global Economic Impact and Trends 2021. Retrieved from: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Global

Kulyniak I. Ya., Zhyhalo I. I. &Yarmola K. M. (2021) Turystychna haluz v umovakh pandemii COVID-19: tendentsii ta zakhody pidtrymannia. [Tourism industry in the context of the COVID-19 pandemic: trends and measures]. BIZNESINFORM. № 1. P. 177–184. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-177-184 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Живко, З., Лелюк, Н., & Родченко, С. (2021). УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СOVID-19. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-67
Розділ
ЕКОНОМІКА