ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: сільський туризм, традиції громади, захист довкілля від деградації, контроль техногенного впливу, екопросвітництво, екотуризм, громада

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сільського туризму як перспективної сфери діяльності на ринку туристичних послуг. Під час роботи над матеріалом стали дотичними до розгляду низки проблем пов’язаних з низьким рівне зайнятості сільського населення, нестачею робочих місць та найбільш вразила пасивність самої громади. Біорізноманіття природних ландшафтів, історична спадщина та культурно-демографічний потенціал – це базис для розвитку сільського, екологічного та агротуризму. Сукупність трьох основних чинників сталого розвитку туризму у сільській місцевості може спонукати до реалізації наступних основних засад: природоохоронних (захист довкілля від деградації, контроль техногенного впливу у сільській місцевості); економічних (створення економічного мікроклімату у регіоні, розвиток промислового виробництва, створення робочих місць, стримування відтоку сільського населення); соціальних (забезпечення захисту і непорушності духовно-культурного та культурно-історичного розмаїття регіонів, сприятливого впливу туризму на різноманіття усталених звичаїв, традицій місцевої громади). Визначено основних споживачів послуг сільського зеленого туризму в Україні та мотивацію і визначальні фактори щодо потреби відпочинку у сільській місцевості українських громадян.

Посилання

Рибак С.Б., Боруцька Ю.З. Запровадження базових засад дуальної освіти в Екологічному коледжі Львівського НАУ. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warsawa, Poland. 2017. Part 5(21). Р. 8–14.

Бизнес в агро- и экотуризме : пособие / под общ. ред. А.И. Тарасенка. Минск, 2014. 380 с.

Боруцька Ю.З., Рибак С.Б. Порівняльна характеристика, аналіз і перспективи розвитку сільського зеленого туризму у різних регіонах України. Матеріали Круглого столу «Розвиток туризму в Україні: проблеми, виклики та перспективи», Львів, 26 вересня 2019 р. Львів : ЛНУВМтаБТ, 2019. С. 8–13.

Рудніченко Є.М., Гавловська Н.І., Живко З.Б., Лісовський І.В. Теоретичний базис стратегічної адаптації системи менеджменту туристичних підприємств до трансформаційних процесів зовнішнього середовища. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 6 (288). С. 192–197.

Ткачук В.В. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку сільського зеленого туризму. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопіль : СМП «ТАЙП», 2017. № 11–12 [72]. С. 156–160.

Ткачук В.В. Развитие сельского туризма в условиях децентрализации власти. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий: ОО «Институт социальной трансформации», 2018. Ч. 1–4 (33). С. 73–75.

Боруцька Ю.З. Світовий досвід методично-організаційних аспектів створення екологічних стежок. Екологія та природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Екологічний коледж ЛНАУ, 2018. С. 26–30.

Rybak S.B., Borutska Yu.Z. (2017) Zaprovadzhennia bazovykh zasad dualnoi osvity v Ekolohichnomu koledzhi Lvivskoho NAU [Introduction of basic principles of dual education in the Ecological College of Lviv NAU]. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warsawa, Poland. Part 5(21), pp. 8–14.

Byznes v ahro- y ekoturyzme: posobye (2014) [Business in agro- and ecotourism: a guide] / pod obshch. red. A.Y. Tarasenka. Mynsk, 380 p.

Borutska Yu.Z., Rybak S.B. (2019) Porivnialna kharakterystyka, analiz i perspektyvy rozvytku silskoho zelenoho turyzmu u riznykh rehionakh Ukrainy [Comparative characteristics, analysis and prospects of rural green tourism development in different regions of Ukraine]. Materialy Kruhloho stolu «Rozvytok turyzmu v Ukraini: problemy, vyklyky ta perspektyvy», Lviv, 26 veresnia 2019 r. Lviv: LNUVMtaBT, pp. 8–13.

Rudnichenko Ye.M., Havlovska N.I., Zhyvko Z.B., Lisovskyi I.V. (2020) Teoretychnyi bazys stratehichnoi adaptatsii systemy menedzhmentu turystychnykh pidpryiemstv do transformatsiinykh protsesiv zovnishnoho seredovyshcha [Theoretical basis of strategic adaptation of the management system of tourist enterprises to the transformation processes of the external environment]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no 6 (288), pp. 192–197.

Tkachuk V.V. (2017) Problemy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia rozvytku silskoho zelenoho turyzmu. [Problems of information and analytical support for the development of rural green tourism]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Innovatsiina ekonomika». Ternopil: SMP «TAIP», no 11–12 [72], pp. 156–160.

Tkachuk V.V. (2018) Razvytye selskoho turyzma v uslovyiakh detsentralyzatsyy vlasty [Development of rural tourism in the context of power decentralization]. Aktualnye nauchnye yssledovanyia v sovremennom myre. Pereiaslav-Khmelnytskyi: OO «Ynstytut sotsyalnoi transformatsyy». Ch. 1–4 (33), pp. 73–75.

Borutska Yu.Z. (2018) Svitovyi dosvid metodychno-orhanizatsiinykh aspektiv stvorennia ekolohichnykh stezhok [World experience of methodological and organizational aspects of creating ecological trails]. Ekolohiia ta pryrodokorystuvannia v systemi optymizatsii vidnosyn pryrody i suspilstva: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Lviv: Ekolohichnyi koledzh LNAU, pp. 26–30.

Переглядів статті: 299
Завантажень PDF: 316
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Живко, З., Боруцька, Ю., & Рій, М. (2021). ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-25