СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

  • Людмила Бондарчук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-9414-5515
Ключові слова: управління, керівник, менеджер, управлінська праця, організація управлінської праці, регламентація, праця менеджера, робоче місце менеджера

Анотація

Сучасна структурована організація процесу управління потребує застосування керівником системного аналізу ситуації, побудови (у виді розумових уявлень або матеріалізованих схем, планів) моделі керованого об'єкта та його можливих змін, моделювання процесів фахової діяльності (побудова професіограмм) і поведінки особистості (психограм людей), що утворять конкретну соціально-психологічну структуру. Природно виникає необхідність адаптації внутрішніх умов діяльності підприємства до зовнішніх факторів, що динамічно змінюються, за умови використання системи в процесі організації робочого місця менеджера. Це обумовлює вибір процесу цілеспрямованої структуризації способів виконання робіт і приведення структури управління у відповідність із принципами розподілу праці, чіткого функціонального визначення, розмежування повноважень і контролю за виконанням рішень, в процесі організації робочого місця менеджера, що актуально досліджується за результатами відповідної публікації. За результатами досліджень теоретична складова статті визначає процес організації праці менеджера, як такий, що здійснюється на тій же основі, що і організація праці всього колективу. Організація праці базується на суспільних законах (закон розподілу праці, закон кооперації праці, закон переміни праці та ін.) і суб’єктивних організаційних принципах (принцип ритмічності, принцип пропорційності, принцип безперервності та ін.). Але у методах організацій управлінської праці є і особливості, що випливають із специфіки процесів управління організацією. Вони обумовлені відокремленням управлінської праці від праці виконавчої, яка є формою прояву розподілу праці у суспільстві. Глобальна конкуренція, мінливі ринки, збільшення витрат, обережність споживачів, упереджене ставлення до топ-менеджерів і власників компаній, постійний публічний нагляд, миттєве поширення інформації, обмеження природних ресурсів, побоювання майбутнього – все це накладає відбиток на менеджмент і працю менеджерів. Управління в соціальних структурах містить у собі не тільки сугубо психологічні взаємозв'язки між людьми, але також важливі для реалізації цілей соціальних груп економічні, культурні, політичні, правові, правоохоронні, виробничі, екологічні та інші відношення, у сфері яких здійснюється конкретна діяльність людей.

Посилання

Balabanova L. (2008) Orhanizatsiia pratsi menedzhera [Organization of the manager's work]: a textbook for students. higher education institution Donetsk National University of Economics and Trade. Mykhailo Tuhan-Baranovsky. Department of Marketing Management. Donetsk: DonNUET, 480 p.

Volynets V. (2019) Komunikatyvna skladova profesiinoho stanovlennia maibutnikh menedzheriv. Svitohliadni transformatsii osobystosti studenta ZVO: istoryko-filosofski, sotsialno-pravovi, movoznavchi ta zdoroviaformuiuchi aspekty [Communicative component of professional development of future managers. Worldview transformations of the higher educational institution student's personality: historical-philosophical, social-legal, linguistic and health-forming aspects]. Collection of abstracts of the VI student scientific-practical Internet conference. (Vinnytsia, February 28), Vinnytsia. P. 64–66.

Danyuk V. (2006) Orhanizatsiia pratsi menedzhera [Organization of work of the manager]. Kyiv National Economic University Vadim Hetman. Kyiv: KNEU, 272p.

Mostenska T.L., Novak V.O., Lutsky M.H., Ilyenko O.V. (2021) Menedzhment [Management: textbook] 2nd type. Kyiv: Condor, 757 p.

Chaika H. (2007) Orhanizatsiia pratsi menedzhera [Organization of labor manager: textbook]. Kyiv: Znannia, 420 p.

Khmil F.I. (2019) Praktykum z menedzhmentu orhanizatsii [Workshop on management of organizations]: textbook. way. 2nd ed., Lviv: Mahnolia 2006, 333 p.

Балабанова Л. Організація праці менеджера : підручник для студ. вищих навч. закл. Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Кафедра маркетингового менеджменту. Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. 480 c.

Волинець В. Комунікативна складова професійного становлення майбутніх менеджерів. Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-філософські, соціально-правові, мовознавчі та здоров'яформуючі аспекти : збірник тез доповідей VI студентської науково-практичної Інтернет-конференції. (Вінниця, 28 лютого 2019 р.). Вінниця, 2019. С. 64–66.

Данюк В. Організація праці менеджера : Навч. посібник. Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. Київ : КНЕУ, 2006. 272 с.

Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Ільєнко О.В. Менеджмент : підручник. 2-ге вид. Київ : Кондор, 2021. 757 с.

Чайка Г. Організація праці менеджера : навчальний посібник. Київ : Знання, 2007. 420 с.

Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій : навч. посіб. 2-ге вид., стер. Львів : Магнолія 2006, 2019. 333 с.

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Бондарчук, Л. (2021). СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-44
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ