ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ВАРТІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: дорожнє господарство, транспортна інфраструктура, ціноутворення, стратегія, вартісний підхід, будівництво, якість перевезень

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням ціноутворення підприємств дорожнього господарства на основі вартісного підходу. Визначено основні нормативні документи, якими керуються при визначенні вартості матеріально-технічних ресурсів. Запропоновано заходи запровадження нової стратегії ціноутворення підприємств дорожнього господарства на основі вартісного підходу для підвищення якості транспортних послуг. Проаналізовано вплив окремих витрат на загальну вартість будівництва. Розглянуто порядок визначення вартості виконаних робіт із заготівлі матеріальних ресурсів для зимового утримання. Розкрито особливості визначення вартості зворотніх матеріалів на всіх етапах інвестиційного процесу. Охарактеризовано світовий досвід організації оплати праці. Доведено, що система ціноутворення при визначені вартості дорожніх робіт базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Посилання

Кичко І.І., Парубець О.М. Напрями використання технологій HR-менеджменту у транспортному секторі України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 4 (24). С. 34–42.

Кичко І., Борисенко Л., Левченко М. Умови формування трудового потенціалу підприємств морського транспорту та фактори його реалізації. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). С. 126–135.

Про затвердження Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг: наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 №573/1019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12

Безуглий А. О., Бібик Ю. М., Гресько І. Л., Бельська О. Л. Особливості інформаційно-довідкової системи щодо побудованих та запроектованих об’єктів-аналогів при оцінці вартості дорожніх робіт. Дороги і мости. 2021. Вип. 23. C. 8–19.

Безуглий А.О., Бібик Ю.М., Гресько І.Л., Бельська О.Л., Концева В.В. Фінансова спроможність дорожніх підприємств – як один із критеріїв для участі у процедурі закупівлі. Дороги і мости. 2021. Вип. 24. C. 8–19.

МРД.1.2-37641918-915:2020 Методичні рекомендації з визначення фінансової спроможності дорожніх підприємств. Київ, 2020. 18 с.

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. Київ, 2014. 83 с.

Хоменко І.О., Волинець Л.М., Лисенко Г.О. Особливості державно-приватного партнерства як механізм реалізації нової регіональної політики для функціонування та розвитку дорожнього господарства. Науковий вісник Полісся. 2020. № 2 (21). С. 73–82.

Хоменко І.О., Волинець Л.М., Лисенко О.В. Економічне оцінювання розвитку доріг та транспортної інфраструктури в контексті підвищення якості перевезень. Економіка та суспільство. 2021. №30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/661/635

Бабаченко Л.В., Ковшун Х.О., Портна Ю.О. Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). С. 33–40.

Бабаченко Л.В., Москаленко В.А. Маркетингове ціноутворення в аграрному секторі. Стратегічні напрямки і пріоритети трансформаційного поступу України : монографія за заг. ред. М.М. Забаштанського. 2019. С. 278–302.

МР Д.2.4-37641918-911:2020 Методичні рекомендації з визначення прогнозних обсягів робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування при реалізації довгострокових договорів (контрактів). Київ, 2020 (Інформація та документація).

Kychko I.I., Parubets O.M. (2020) Napriamy vykorystannia tekhnolohii HR -menedzhmentu u transportnomu sektori Ukrainy. [Areas of use of HR management technologies in the transport sector of Ukraine]. Problems and prospects of economics and management. № 4 (24), рр. 34–42.

Kychko I., Borysenko L., Levchenko M. (2019) Umovy formuvannia trudovoho potentsialu pidpryiemstv morskoho transportu ta faktory yoho realizatsii [Conditions for the formation of labor potential of maritime transport enterprises and factors of its implementation]. Problems and prospects of economics and management, № 3 (19), рр. 126–135.

Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia obsiahu finansuvannia budivnytstva, rekonstruktsii, remontu ta utrymannia avtomobilnykh dorih ta normatyviv vytrat, poviazanykh z utrymanniam avtomobilnykh dorih: nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrainy, Ministerstva finansiv Ukrainy vid 21.09.2012 №573/1019 [On approval of the Methodology for determining the amount of financing for construction, reconstruction, repair and maintenance of roads and standards of costs associated with the maintenance of roads: Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine from 21.09.2012 №573 / 1019]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12

Bezuhlyi A.O., Bibyk Yu.M., Hresko I.L., Belska O.L. (2021) Osoblyvosti informatsiino-dovidkovoi systemy shchodo pobudovanykh ta zaproektovanykh obiektiv-analohiv pry otsintsi vartosti dorozhnikh robit [Features of the information and reference system for the constructed and designed analogous objects when estimating the cost of road works]. Roads and bridges, vol. 23, рр. 8–19.

Bezuhlyi A.O., Bibyk Yu.M., Hresko I.L., Belska O.L., Kontseva V.V. (2021) Finansova spromozhnist dorozhnikh pidpryiemstv – yak odyn iz kryteriiv dlia uchasti u protseduri zakupivli [Financial capacity of road enterprises is one of the criteria for participation in the procurement procedure]. Roads and bridges, vol. 24, рр. 8–19.

MRD.1.2-37641918-915:2020 Metodychni rekomendatsii z vyznachennia finansovoi spromozhnosti dorozhnikh pidpryiemstv [Methodical recommendations for determining the financial capacity of road enterprises]. Kyiv, 2020. 18 p.

DSTU B D.1.1-7:2013 Pravyla vyznachennia vartosti proektno-vyshukuvalnykh robit ta ekspertyzy proektnoi dokumentatsii na budivnytstvo [Rules for determining the cost of design and survey work and examination of design documentation for construction.]. Kyiv, 2014. 83 p.

Khomenko I.O., Volynets L.M., Lysenko H.O. (2020) Osoblyvosti derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak mekhanizm realizatsii novoi rehionalnoi polityky dlia funktsionuvannia ta rozvytku dorozhnoho hospodarstva [Features of public-private partnership as a mechanism for implementing a new regional policy for the functioning and development of the road sector]. Scientific Bulletin of Polissya, № 2 (21), рр. 73–82.

Khomenko I.O, Volynets L.M, Lysenko O.V. Ekonomichne otsiniuvannia rozvytku dorih ta transportnoi infrastruktury v konteksti pidvyshchennia yakosti perevezen [Economic assessment of the development of roads and transport infrastructure in the context of improving the quality of transport]. Economy and society.2021. №30. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/661/635

Babachenko L.V., Kovshun Kh.O., Portna Yu.O. (2019) Osoblyvosti upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Features of enterprise competitiveness management]. Problems and prospects of economics and management, № 3 (19), рр. 33–40.

Babachenko L.V., Moskalenko V.A. (2019) Marketynhove tsinoutvorennia v ahrarnomu sektori [Marketing pricing in the agricultural sector]. Strategic directions and priorities of transformational progress of Ukraine: a monograph on the general. ed. MM Zabashtansky. рр. 278–302.

MR D.2.4-37641918-911:2020 Metodychni rekomendatsii z vyznachennia prohnoznykh obsiahiv robit z ekspluatatsiinoho utrymannia avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia pry realizatsii dovhostrokovykh dohovoriv (kontraktiv) [Methodical recommendations for determining the estimated volume of work on the maintenance of public roads in the implementation of long-term agreements (contracts)]. Kyiv, 2020 (Information and documentation).

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Хоменко, І., Волинець, Л., & Бабаченко, Л. (2021). ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ВАРТІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-58
Розділ
ЕКОНОМІКА