ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДОРІГ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Ключові слова: автомобільні дороги, транспортна інфраструктура, економічне оцінювання, програма, будівництво, якість перевезень

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінювання розвитку доріг та транспортної інфраструктури через важливість фінансування оновлення та ремонту дорожніх магістралей з метою підвищення якості транспортних послуг. Проаналізовано вплив інфраструктурних програм на розвиток різних галузей економіки та вплив карантинних обмежень на зміну руху транспортних засобів. Розглянуто джерела фінансування Державного дорожнього фонду, діяльність Укравтодору та можливість функціонування платних доріг. Зроблено аналіз очікуваних результатів будівництва та реконструкції на 2018-2022 роки. Розрахована ефективність виконання заходів Програми 2018-2019. Визначено, що недофінансування заходів з нового будівництва та реконструкції не дозволяє отримати високі показники ефективності виконаних робіт. Розраховано економічну ефективність згідно планових та фактичних показників Програми 2015-2019 рр.

Посилання

Кичко І.І. Особисті потреби: регуляторні механізми формування та забезпечення. Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. 258 с.

Кичко І.І. Елементи системного підходу до управління та фінансування соціальної сфери. Україна: аспекти праці. 2006. № 2. С. 17–21.

Постанова про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF#Text

Про затвердження Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг: наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 207 21.09.2012 №573/1019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12

Безуглий А.О., Ілляш С.І., Печончик Т.І. Організаційно-економічні аспекти ефективного використання фінансових ресурсів в дорожньому господарстві. Дороги і мости : зб. наук. пр. 2011. Вип. 13. С. 25–28.

Quality of roads. URL: http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018-scorecard/WEF_GCI_2017_2018_Scorecard_EOSQ057.pdf

Infrastructure: Global Toll Roads' Steep Climb Out Of COVID. URL: https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200619-infrastructure-global-toll-roads-steep-climb-out-of-covid-11531767

Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2018-п#Text

Печончик Т.І. Організаційно економічний механізм формування джерел фінансування підприємств дорожнього господарства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1 (21). С. 293–300

Звіт рахункової палати на 2019 рік про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/13-2_2019/Zvit_13-2_2019.pdf

Shkarlet S.M., Khomenko I.O., Kontseva V.V. Actual problems of formation and funding of the state road funds. Scientific bulletin of Polissia. Chernihiv: ChNUT, 2017. № 3(11). P. 1 P. 16–20.

Державний дорожній фонд. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_дорожній_фонд

Укравтодор. URL: https://ukravtodor.gov.ua

Методика оцінки ефективності реалізації державних цільових програм розвитку автомобільних доріг загального користування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12#Text

Хоменко І.О., Волинець Л.М., Лисенко Г.О. Особливості державно-приватного партнерства як механізм реалізації нової регіональної політики для функціонування та розвитку дорожнього господарства. Науковий вісник Полісся. 2020. № 2 (21). С. 73–82.

Kichko I.I. (2010) Osobysti potreby: rehuliatorni mekhanizmy formuvannia ta zabezpechennia [Personal needs: regulatory mechanisms of formation and provision]. Chernihiv: Chernihiv State Institute of Law, Social Technologies and Labor, 258 p.

Kichko I.I. (2006) Elementy systemnoho pidkhodu do upravlinnia ta finansuvannia sotsialnoi sfery [Elements of a systematic approach to the management and financing of the social sphere]. Ukraine: aspects of work. № 2. P. 17–21.

Postanova pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia na 2013-2018 roky [Decree on the approval of the State Target Economic Program for the development of motorways of general use for 2013-2018]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF#Text.

Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia obsiahu finansuvannia budivnytstva, rekonstruktsii, remontu ta utrymannia avtomobilnykh dorih ta normatyviv vytrat, poviazanykh z utrymanniam avtomobilnykh dorih: nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrainy, Ministerstva finansiv Ukrainy vid 207 21.09.2012 №573/1019 [On approval of the Methodology for determining the amount of financing for construction, reconstruction, repair and maintenance of roads and standards of costs associated with the maintenance of roads: Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine from 207 21.09.2012 №573 / 1019]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12

Bezuhlyi A.O., Illiash S.I., Pechonchyk T.I. (2011) Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty efektyvnoho vykorystannia finansovykh resursiv v dorozhnomu hospodarstvi [Organizational and Economic Aspects of Efficient Use of Financial Resources in Road Management]. Roads and Bridges: collection of scientific papers. Vol. 13. P. 25–28.

Quality of roads. Retrieved from: http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018-scorecard/WEF_GCI_2017_2018_Scorecard_EOSQ057.pdf

Infrastructure: Global Toll Roads' Steep Climb Out Of COVID. Retrieved from: https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200619-infrastructure-global-toll-roads-steep-climb-out-of-covid-11531767

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia derzhavnoho znachennia na 2018-2022 roky [On Approval of the State Target Economic Program for the Development of Motorways of General State Importance for 2018-2022]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2018-п#Text

Pechonchyk T.I. (2020) Orhanizatsiino ekonomichnyi mekhanizm formuvannia dzherel finansuvannia pidpryiemstv dorozhnoho hospodarstva [Organizational and economic mechanism of formation of sources of financing of enterprises of road management]. Problems and prospects of economics and management. № 1 (21). P. 293–300.

Zvit rakhunkovoi palaty na 2019 rik pro rezultaty audytu efektyvnosti vykorystannia subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na finansove zabezpechennia budivnytstva, rekonstruktsii, remontu i utrymannia avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia mistsevoho znachennia, vulyts i dorih komunalnoi vlasnosti u naselenykh punktakh [Report of the Chamber of Accounts for 2019 on the results of the audit of the efficiency of use of subventions from the state budget to local budgets for financial support of construction, reconstruction, repair and maintenance of public roads of local importance, streets and roads of communal property in settlements]. Retrieved from: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/13-2_2019/Zvit_13-2_2019.pdf

Shkarlet S.M., Khomenko I.O., Kontseva V.V. (2017) Actual problems of formation and funding of the state road funds [Actual problems of formation and funding of the state road funds]. Scientific bulletin of Polissia. Chernihiv: ChNUT, № 3(11). P. 1. P. 16–20.

Derzhavnyi dorozhnii fond [State road fund]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_дорожній_фонд

Ukravtodor. Access mode: https://ukravtodor.gov.ua

Metodyka otsinky efektyvnosti realizatsii derzhavnykh tsilovykh prohram rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia [Methods of Estimation of Effectiveness of Realization of State Target Programs of Development of Motor Roads of General Use]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12#Text

Khomenko I.O., Volynets L.M., Lysenko G.O. (2020) Osoblyvosti derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak mekhanizm realizatsii novoi rehionalnoi polityky dlia funktsionuvannia ta rozvytku dorozhnoho hospodarstva [Features of public-private partnership as a mechanism for implementing a new regional policy for the functioning and development of the road sector]. Scientific Bulletin of Polissya. № 2 (21). Pp. 73–82.

Переглядів статті: 42
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Хоменко, І., Волинець, Л., & Лисенко, О. (2021). ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДОРІГ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-59
Розділ
ЕКОНОМІКА