ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: ресторан, конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства, споживач, чинники

Анотація

Розвиток сучасного ресторанного бізнесу значною мірою залежить від пристосування підприємств до нових умов господарювання у ринкових умовах. Цей процес передбачає підвищення конкурентоспроможності ресторанів, забезпечення створення конкурентних переваг в умовах нестабільності ринку. У статті визначено основні чинники, які безпосередньо впливають на рівень конкурентоспроможності закладів ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання. Для оцінки конкурентоспроможності закладу ресторанного господарства пропонується використовувати такі чинники, як продукція, послуги, персонал, імідж та ціна. Визначено роль впровадження сучасних механізмів забезпечення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства та розроблено конкретні пропозиції з удосконалення управління їх розвитком. Авторами пропонується розглядати конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства, як характеристику, що відображає специфіку діяльності (виробництво, реалізацію та організацію споживання, здатність задовольняти потреби споживачів) і сприяє ефективній діяльності в умовах нестабільності ринку.

Посилання

Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 356 с.

Портер М. Конкуренция. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2001. 495 с.

Кирніс Н.І. Аспекти конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 5 (61). С. 135–140.

Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : монографія. За заг. ред. О. Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2013. 470 с.

Фатхутдинов Р.А. Сущность конкурентоспособности. Журнал «Современная конкуренция». 2007. № 3(15). C. 99–129. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/urovni-i-obektykonkurentosposobnosti

Воронюк Т.А. Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Одеса : Одеська національна академія харчових технологій, 2019. 200 с.

Экономическая стратегия фирмы. под. ред. А.П. Градова. СПб. : Специальная литература, 2000. 589 с.

Акифьева В.А. Оценка конкурентоспособности предприятий ресторанного бизнеса. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/7948.pdf

Момот В.М., Нежурко В.В. Способи управління якістю на підприємствах ресторанного типу. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2013. № 3 (15) С. 71 – 78.

Продан І.О., Баран О.П. Система клієнтоорієнтованого сервісу в закладі ресторанного господарства. Міжнародний бізнес і туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 12–13 травня 2016 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 58.

Нагернюк Д.В. Основні чинники, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства. Ефективна економіка. 2016. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5142

Девятко В.В. Как принимается решение о выборе ресторана? URL: http://bit.ly/1MYZZB6

Zavadskyi І.S, Osovska T.V., Yushkevych O.O. (2006) Ekonomichnyi slovnyk [Economics vocabulary]. Kyiv: Kondor, 356 p. (in Ukrainian)

Porter M. (2001) Competition [Konkurentsyia]. Moskva: Williams Publishing House, 495 р.

Kyrnis N.I. (2013) Aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva v suchasnykh umovakh [Aspects of competitiveness of restaurant enterprises in modern environment]. Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, no. 5 (61), pp. 135–140. (in Ukrainian)

Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva : otsinka rivnia ta napriamy pidvyschennia (2013) [Competitiveness of the enterprise: assessment of the level and directions of improvement]. Odesa: Atlant, 470 p. (in Ukrainian)

Fatkhutdynov R.A. (2007) Sushchnost konkurentosposobnosty. [The essence of competitiveness]. Zhurnal «Sovremennaia konkurentsyia», no. 3(15), pp. 99–129. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/urovni-i-obekty-konkurentosposobnosti.

Voroniuk T.A. (2019) Formuvannia mekhanizmu upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Formation of the mechanism for managing the competitiveness of restaurant enterprises], (PhD Thesis), Odesa: Odessa National Academy of Food Technologies. (in Ukrainian)

Hradov, A.P. (2000). Ekonomicheskaia stratehiia firmy [The economic strategy of the company]. Saint Petersburg: Spetsyalnaia literatura. (in Russian)

Akifieva V. Estimation of competitiveness of restaurant business enterprises. [Otsenka konkurentosposobnosty predpryiatyi restorannoho byznesa]. Available at: http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/7948.pdf

Momot V. M., Nezhurko V. V. (2013) Sposoby upravlinnia iakistiu na pidpryiemstvakh restorannoho typu [Methods of quality management at the enterprises of restaurant type]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, no. 3 (15), pp. 71–78. (in Ukrainian)

Prodan I.O., Baran O.P. (2016) Systema kliientooriientovanoho servisu v zakladi restorannoho hospodarstva [Customer-oriented service system in a restaurant business]. Proceedings of the Mizhnarodnyj biznes i turyzm v Ukraini: suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku: mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (Ukraine, Ternopil', May12–13, 2016 р.). Ternopil': TNEU, р. 58. (in Ukrainian)

Naherniuk D.V. (2016) Osnovni chynnyky, scho formuiut' konkurentospromozhnist' pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [The main factors forming the competitiveness of restaurant enterprises]. Efektyvna ekonomika, no. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5142

Devyatko V. How is the decision to choose a restaurant made? [Kak prynymaetsia reshenye o vыbore restorana?]. Available at: http://bit.ly/1MYZZB6

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Нагернюк, Д., & Коваленко, Л. (2021). ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-24
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА