ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Ключові слова: сільська територія, багатофункціональний розвиток, сталий розвиток, соціальна інфраструктура, населення

Анотація

В статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій Україні, а також виявлено основні чинники впливу на формування та використання виробничого і соціального потенціалу українського села в умовах ринкових трансформацій. Узагальнені й визначені сучасні проблеми розвитку сільських територій, а саме: погіршення стану природних ресурсів та екологічної ситуації, занепад інженерної та соціальної інфраструктури, високий рівень безробіття й посилення міграції сільського населення, значне скорочення закладів соціально-культурного призначення, повна або часткова відсутність надання медичних, побутових та інших послуг населенню. Окреслено пріоритетні напрями розвитку сільських територій в Україні. Пропонується за вихідну методологічну основу для дослідження поняття розвитку сільських територій обирати Концепцію багатофункціональності сільського господарства.

Посилання

Газуда С.М. Розвиток сільських територій: досвід ЄС. Економіка АПК. 2008. № 7. С. 23–28.

Славов В.П., Коваленко О.В. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій. Вісник аграрної науки. 2007. № 9. С. 68–71.

Юрчишин В.В., Онищенко О. Сільський розвиток: основи методології та організації. Економіка України. 2006. № 10.

Проект Закону про планування територіальної інфраструктури сільської місцевості №7334 від 07.04.2005 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=7334&skl=5

Абрам’юк І. Чи є розвиток українського села справжнім пріоритетом державної політики? Інститут громадянського суспільства. 2012 URL: http://www.csi.org.ua/www/?p=2264

Борщевський В.В., Притула Х.М., Крупін В.Є., Куліш І.М. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь. НАН України. Інститут регіональних досліджень. Львів, 2011. 60 с.

Статистика населення України / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України. 2007. С. 179.

Бойко Л.М. Стан соціальної сфери як чинник стабільного розвитку сільських територій. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Zik/2013_1/07_1_13.pdf

Малік М.Й., Пулім В.А. Концептуальні засади розвитку сільських територій. URL: http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/8/156.pdf

Васильців Т., Бойко В. Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України. Львів : Ліга-Прес, 2016. С. 10–11.

Hazuda, S.M. (2008). Rozvytok silskykh terytorii: dosvid YeS. [Rural development: EU experience.]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 7, 23–28. (in Ukrainian)

Slavov, V.P., and Kovalenko, O.V. (2007). Ekonomiko-enerhetychna systema staloho rozvytku silskykh terytorii [Economic and energy system sustainable rural development]. Visnyk ahrarnoi nauky, no. 9, 68–71. (in Ukrainian)

Yirchyshyn, V.V., Onyshchenko, O. (2006). Silskyi rozvytok: osnovy metodolohii ta orhanizatsii. [Rural development: basics of methodology and organization]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10. (in Ukrainian)

Proekt Zakonu pro planuvannya teritorіal'noi іnfrastrukturi sіl's'koi mіscevostі №7334 vid 07.04.2005 [Draft Law on Rural Territorial Infrastructure Planning of 07.04.2005 №7334]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=7334&skl=5

Abramiuk, I. (2012). Chy ye rozvytok ukrainskoho sela spravzhnim priorytetom derzhavnoi polityky? [Is the development of the Ukrainian countryside a real priority of state policy?]. Instytut hromadianskoho suspilstva – Institute of Civil Society. Retrieved from http://www.csi.org.ua/www/?p=2264

Borshchevskyi, V.V., Prytula, H.M., Krupin, V.Ye., Kulish, I.M. (2011). Problemy ta perspektyvy rozvytku silskykh terytorii Ukrainy (na prykladi Karpatskoho rehionu): naukovo-analitychna dopovid. [Problems and prospects for the development of rural areas of Ukraine (on the example of the Carpathian region): scientific-analytical report]. NAN Ukrainy. Instytut rehionalnykh doslidzhen – NASU. Institute of regional researches. 60. (in Ukrainian)

Statystyka naselennia Ukrainy (2021). [Statistics of the population of Ukraine]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Naselennia Ukrainy. Sotsialno-demohrafichni problemy ukrainskoho sela (2007). [The population of Ukraine. Socio-demographic problems of the Ukrainian village]. In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy – Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. 179. (in Ukrainian)

Boiko, L.M. (2013), "Status of the social sphere as a factor in the sustainable development of rural areas". Retrieved from: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Zik/ 2013_1/07_1_13.pdf.

Malik, M.Y., Pulim V.A. Kontseptualni zasady rozvytku silskykh terytorii. [Conceptual principles of rural development]. Retrieved from: http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/8/156.pdf

Vasyltsiv, T., Boiko, V. (2016). Napriamy ta zasoby rozvytku silskykh terytorii v konteksti zmitsnennia sotsialno-ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. [Rural development trends and tools in the context of strengthening the socioeconomic security of Ukraine]. Lviv: Liha-Pres, pp. 10–11.

Переглядів статті: 380
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Нагернюк, Д., & Непочатенко, О. (2021). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-37
Розділ
ЕКОНОМІКА