СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: заклад розміщення, готельна послуга, споживач, маркетингова стратегія, ринок

Анотація

У статті здійснено теоретичне обґрунтування маркетингового інструментарію, що забезпечує орієнтацію виробника готельних послуг на споживача. Обґрунтовано застосування концептуального підходу до формування та реалізації комплексної стратегії маркетингу готельних послуг. Згідно з концепцією маркетингу, запорукою досягнення цілей організації є діагностика запитів і потреб цільових ринків і досягнення бажаної задоволеності більш ефективними способами, ніж у конкурентів, в зв'язку з цим доцільно здійснювати своєчасний і достовірний моніторинг попиту на послуги, провадити результативну науково-технічну діяльність з розробки та впровадження інноваційних послуг, поєднувати планування, виробництво і фінансування послуг, здійснювати формування раціональної системи дистрибуції послуг із постійним вдосконаленням, забезпечувати послідовне регулювання і коригування виробничо-господарської діяльності підприємств готельного бізнесу.

Посилання

Галасюк С. Аналіз термінологічного апарату національних стандартів України по засобах розміщення туристів. Економіка Криму. 2011. Вип. 3(36). С. 40–45.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Дурович А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов. Москва : Новое знание, 2005. 632 с.

Семенов В., Галасюк С., Шикіна О. Поняття і зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 10(172). С. 202–212.

Мельниченко С.В., Магалецький А.В. Маркетингова політика у готельному бізнесі: монографія. Київ : Київ. Нац. торг.-екон.ун-т, 2012. 334 с.

Мунін Г., Карягин Ю., Роглєв Х., Руденко С. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навчальний посібник / за заг. ред. М. Поплавського, О. Гаца. Київ : Кондор, 2008. 460 с.

Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство. Москва : Юнити, 2008) 712 с.

Galasiuk S. (2011) Analiz terminolohichnoho aparatu natsionalnykh standartiv Ukrainy po zasobakh rozmishchennia turystiv [Analysis of the terminological apparatus of national standards of Ukraine on the means of tourists accommodation]. Economy of Crimea. Issue 3 (36). P. 40–45.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Durovich A.P. (2005) Marketing gostinits i restoranov [Marketing of hotels and restaurants]. Мoskva: Novoe znanie.

Semenov V., Halasiuk S., Shykina O. (2015) Poniattia i zmist orhanizatsiino-ekonomichnoho zabezpechennia funktsionuvannia hotelnykh pidpryiemstv maloi mistkosti [Concept and content of organizational-and-economic support for the functioning of hotel enterprises of small capacity]. Actual problems of economy. No. 10(172). P. 202–212.

Melnychenko S.V., Mahaletskyi A.V. (2012) Marketynhova polityka u hotelnomu biznesi: monohrafiia [Marketing policy in hotel business: monograph]. Kyiv: Kyiv. National University of Trade and Economics.

Munin H., Kariagyn Yu., Rohliev Kh., Rudenko S. (2008) Menedzhment hotelno-restorannoho biznesu : navchalnyi posibnyk [Management of hotel and restaurant business: textbook]; by general ed. of M. Poplavskyi, O. Hatsa. Kyiv: Kondor.

Walker J.R. (2008) Vvedenie v gostepriimstvo [Introduction to hospitality]. Мoskva: Yuniti.

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Коваленко, Л., & Нагернюк, Д. (2021). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-24
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА