УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Ключові слова: комерційний банк, капітал, власний капітал, залучений капітал, позиковий капітал, банківський капітал, управління капіталом банку

Анотація

У статті досліджено питання сутності управління капіталом банку, зокрема в розрізі стратегічного та операційного рівня. Визначено основні завдання менеджменту капіталу банку, зокрема: оцінка достатності капіталу, його оптимізація та планування напрямків використання капіталу в межах активних операцій, оцінка існуючих ризиків, що здійснюють вплив на формування і використання капіталу банку, тестування стійкості щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ризиків, формування системи управління капіталом банку на стратегічному та операційному рівні. Узагальнено етапи управління капіталом банку на стратегічному рівні, зокрема: формулювання мети та цілей управління капіталом, аналіз та оцінка поставленої мети і цілей на базі прогнозу фінансового стану банку, аналіз можливих ризиків для банківської установи, формулювання і реалізація стратегії, контроль за реалізацією процесу управління капіталом банку. Проаналізовано ефективність управління капіталом АТ «Полтава-банк». Визначено основні складові операційного управління капіталом банку.

Посилання

Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики : монографія. Київ : КНЕУ, 2002. 276 с.

Арбузов С.Г., Колобов Ю.В., Міщенко В.І., Науменкова С.В. Банківська енциклопедія. Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. 504 с.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс. Киев : Ника-Центр, 1999. 528 с.

Гордієнко Т.М., Сидоренко В.І. Стратегії управління власним капіталом банку. Фінансовий простір. 2018. № 3. C. 101–107. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/619/617 (дата звернення: 13.09.2021).

Гребенюк Н.В. Формування технологій стратегічного управління банком, ураховуючи його функціональні особливості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7. Ч. 1. С. 92–95. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12502 (дата звернення: 13.09.2021).

Дзюблюк О.В., Галіцейська Ю.М. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики : монографія. Тернопіль : Астон, 2012. 242 с.

Довгань Ж.М. Менеджмент у банку : підручник. Тернопіль : Економічна думка, 2017. 512 с.

Коваленко В.В., Гайдукович Д.С. Достатність капіталу банківської системи в умовах циклічного розвитку економіки. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1. С. 48–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_1_9 (дата звернення: 13.09.2021).

Коваль О.А., Прищенко І.Р. Управління власним капіталом банку. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8367 (дата звернення: 13.09. 2021).

Криклій А.С., Боровікова М.О. Банківський капітал: соціально-економічна сутність та структура. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 11. С. 9–12.

Масюк Ю.В., Самойленко І.О. Управління структурою капіталу банку. Young Scientist. 2017. № 4 (44). С. 715–718.

Момот О.М. Управління процесом підвищення конкурентоспроможності банків у контексті стратегічної інноваційності. Фінансовий простір. 2018. № 3(31). С. 158–165.

Офіційний сайт АТ «Полтава-банк». URL: https://poltavabank.com/finansova-zvitnist/ (дата звернення: 13.09.2021).

Сянькова В.Р., Аврамчук Л.А. Проблеми капіталізації банківських установ у сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 16. С. 806–809.

Харченко Т.О., Ковтун А.О. Особливості стратегічного управління в банківській системі. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6852 (дата звернення: 14.09.2021)

Чепелюк Г.М. Стратегічний аналіз та планування розвитку банку в умовах взаємодії з чинниками зовнішнього середовища. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/56.pdf.

Alekseyenko M. D. (2006) Kapital banku: pytannya teoriyi i praktyky [Bank capital: questions of theory and practice]. Kiev: КNEY. (in Ukrainian)

Arbuzov S.G., Kolobov Yu.V., Mishhenko V.I., Naumenkova S.V. (2011) Bankivska encyklopediya [Banking encyclopedia]. Kiev: Research Center of the National Bank of Ukraine: Knowledge. (in Ukrainian)

Blank Y.A. (1999) Fynansovыj menedzhment [Financial management: a training course]. Kiev: Nika-Center. (in Ukrainian)

Gordiyenko T.M., Sydorenko V.I. (2018) Strategiyi upravlinnya vlasnym kapitalom banku [Bank's equity management strategies]. Financial space, no. 3, pp. 101–107.

Grebenyuk N.V. (2016) Formuvannya texnologij strategichnogo upravlinnya bankom, uraxovuyuchyjogo funkcionalni osoblyvosti [Formation of technologies of strategic management of the bank, taking into account its functional features]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol 7, pp. 92–95.

Dzyublyuk O.V., Galicejska Yu.M. (2012) Teoretychni ta prykladni aspekty realizaciyi bankamy resursnoyi polityky [Theoretical and applied aspects of banks' implementation of resource policy]. Ternopil: Aston. (in Ukrainian).

Dovgan Zh.M. (2017) Menedzhment u banku [Menedzhment u banku]. Ternopil: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)

Kovalenko V.V., Gajdukovych D.S. (2014) Dostatnist kapitalu bankivskoyi systemy v umovax cyklichnogo rozvytku ekonomiky [Capital adequacy of the banking system in the conditions of cyclical economic development]. Strategic priorities, no. 1, pp. 48–58.

Koval O.A., Pryshhenko I.R. (2020) Upravlinnya vlasnym kapitalom banku [Management of the bank's equity]. Efficient economy, no. 11.

Kryklij A.S., Borovikova M.O. (2009) Bankivskyj kapital: socialno-ekonomichna sutnist ta struktura [Banking capital: socio-economic essence and structure]. Investments: practice and experience, no. 11, pp. 9–12.

Masyuk Yu.V., Samojlenko I.O. (2017) Upravlinnya strukturoyu kapitalu banku [Management of the bank's capital structure]. Young Scientist, no. 4(44), pp. 715–718.

Momot O.M. (2018) Upravlinnya procesom pidvyshhennya konkurentospromozhnosti bankiv u konteksti strategichnoyi innovacijnosti. [Management of the process of increasing the competitiveness of banks in the context of strategic innovation]. Financial space, no. 3(32), pp. 158–165.

Oficijnyj sajt AT «Poltava-bank» [Official site of AT «Poltava-bank»].

Syankova V.R., Avramchuk L.A. (2017) Problemy kapitalizaciyi bankivskyx ustanov u suchasnyx umovax [Problems of capitalization of banking institutions in modern conditions]. Global and national economic problems, vol. 16, pp. 806–809.

Xarchenko T.O., Kovtun A.O. (2019) Osoblyvosti strategichnogo upravlinnya v bankivskij systemi [Features of strategic management in the banking system]. Efficient economy, no 1.

Chepelyuk G.M. (2019) Strategichnyj analiz ta planuvannya rozvytku banku v umovax vzayemodiyi z chynnykamy zovnishnogo seredovyshha [Strategic analysis and planning of the bank's development in terms of interaction with environmental factors]. Efficient economy, no 5.

Переглядів статті: 327
Завантажень PDF: 761
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Дроботя, Я., & Телятник, М. (2021). УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-9
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають