ДИДЖИТАЛІЗОВАНІ ІННОВАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: комерційний банк, диджиталізація, диджиталізована банківська діяльність, краудфандинг, банкінг в хмарах, блокчейн, шерінг, оpen-банкінг

Анотація

У статті досліджено та узагальнено додаткові можливості ведення банківського бізнесу шляхом втілення диджиталізованих інновацій в діяльність банків, зокрема таких як краудфандинг, банкінг в хмарах, блокчейн, шерінг, оpen-банкінг. Визначено сутність даних інноваційних технологій та можливості їх втілення в банківському бізнесі. Узагальнено перешкоди та підстави до втілення цих інновацій в банківську діяльність. Визначено вплив даних технологій на банківський бізнес та клієнтів банку. Узагальнено основні переваги та недоліки від Open-банкінгу для банків, їх клієнтів та інших суб’єктів: стартапів, фінтех-компаній. Означено основні переваги та недоліки від ведення «хмарного бізнесу» комерційними банками для банків та їх клієнтів. Досліджено можливості втілення досвіду інноваційного банківництва в реаліях України. Узагальнено власне бачення сучасного комерційного банку, як банкінгу заснованого на синергії інформаційного та банківського простору орієнтованого на індивідуального клієнта, його потреби та запити.

Посилання

Андрушків І. П., Надієвець Л. М. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 195–200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_4_24 (дата звернення: 12.12.2020).

Аранчій В.І, Бойко Л.М., Черненко Л.В. Гроші та кредит : навч. посібник. Львів : Магнолія, 2010. 300 с.

Діденко С. Кінець монополії держбанків: Україна запроваджує європейську концепцію Open Banking. News.ua. URL: https://ua.news/ua/konets-monopolyy-gosbankov-ukrayna-vnedryaet-evropejskuyu-kontseptsyyu-open-banking/ (дата звернення: 21.01.2021).

Васильєв О. В., Матющенко С. С. Краудфандинг – сучасний інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 36–40. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5165&i=5 (дата звернення: 21.01.2021).

В Украине запустили маркетплейс финтех-стартапов. 2018. URL: https://psm7.com/news/v-ukraine-zapustili-marketplejs-fintex-startapov.html (дата звернення: 21.01.2021).

Кавецький В. Я. Застосування блокчейн-системи у фінансовій сфері. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Випуск 2 (130). С. 14–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_2_5 (дата звернення: 20.01.2021).

Миронова Н. Ділись, обмінюйся, довіряй: що таке шеринг-економіка і як вона змінює світ. URL: https://thepage.ua/ua/economy/dilis-obminyujsya-doviryaj-sho-take-shering-ekonomika-i-yak-vona-zminyuye-svit (дата звернення: 20.01.2021).

Открытый банкинг: британцы смогут управлять счетами из одного приложения. PaySpace Magazine. URL: https://psm7.com/news/evropejcy-smogut-upravlyat-svoimi-schetami-cherez-odno-prilozhenie.html (дата звернення: 21.01.2021).

Планируется запуск первой в мире базы данных Fintech-компаний. PaySpace Magazine. URL: https://psm7.com/news/planiruetsya-zapusk-pervoj-v-mire-fintech-bazy-dannyx.html (дата звернення: 21.01.2021).

Ситник І. П., Фоміна В. С. Вплив фінтеху на розвиток сучасних платіжних систем України. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Вип. 2. (51). С. 139–143.

Ситник І. П. Шірінян Л. В., Фоміна В. С. Криптовалюта і блокчейн-технології в сучасних платіжних системах: проблеми і перспективи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 30 Ч. 2. С. 109–113.

Тягунова З.О., Бондаренко В.М. Краудфандинг: світовий досвід та практика. Інноваційна економіка. 2015. № 3. С. 25–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_3_6 (дата звернення: 20.01.2021).

Фінтех і блокчейн: технології, які «підривають» банківський сектор. URL: https://ceoclub.com.ua/notes/blockchain (дата звернення: 21.01.2021).

Цифровим шерингом документів вже користуються в трьох українських банках. Укрінформ. 2021. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3117182-cifrovim-seringom-dokumentiv-vze-koristuutsa-v-troh-ukrainskih-bankah-fedorov.html (дата звернення: 21.01.2021).

Шерінг: сучасний тренд, що відкриває майбутнє. Mukachevo.Net. 2021. URL: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2087215 (дата звернення: 21.01.2021).

Andrushkiv I. P., Nadiyevecz L. M. (2018) Didzhytalizaciya v bankivskomu sektori: svitovyj ta vitchyznyanyj dosvid [Digitalization in the banking sector: world and domestic experience]. Problemy ekonomiky, no. 4, pp. 195-200. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_4_24 (accessed 12 Deсember 2020).

Aranchij V.I, Bojko L.M., Chernenko L.V. (2010) Groshi ta kredyt [Money and credit] Lviv: Magnoliya (in Ukrainian).

Didenko S. Konecz monopolyy gosbankov: Ukrayna vnedryaet evropejskuyu koncepcyyu Open Banking [End of the monopoly of state banks: Ukraine implements the European concept of Open Banking]. News.ua. Available at: https://ua.news/ru/konets-monopolyy-gosbankov-ukrayna-vnedryaet-evropejskuyu-kontseptsyyu-open-banking/ (accessed 21 January 2021).

Vasylyev O. V., Matyushhenko S. S. (2016) Kraudfandyng – suchasnyj instrument finansuvannya rozvytku intelektualnogo kapitalu. [Crowdfunding is a modern tool for financing the development of intellectual capital]. Investyciyi: praktyka ta dosvid, no. 18, pp. 36-40. Available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5165&i=5. (accessed 21 January 2021).

V Ukrayne zapustyly marketplejs fyntex-startapov [Fintech startup marketplace launched in Ukraine] (2018). Available at: https://psm7.com/news/v-ukraine-zapustili-marketplejs-fintex-startapov.html (accessed 21 January 2021).

Kaveczkyj V. Ya. (2018) Zastosuvannya blokchejn-systemy u finansovij sferi. [Application of the blockchain system in the financial sphere]. Socialno-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrayiny, vol. 2 (130), pp. 14-18. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_2_5 (accessed 20 January 2021).

Myronova N. Dilys, obminyujsya, doviryaj: shho take sheryng-ekonomika i yak vona zminyuye svit [Share, share, trust: what is the sharing economy and how it changes the world]. Available at: https://thepage.ua/ua/economy/dilis-obminyujsya-doviryaj-sho-take-shering-ekonomika-i-yak-vona-zminyuye-svit (accessed 20 January 2021).

Otkrutuj bankyng: brytancz smogut upravlyat schetamy yz odnogo prylozhenyya [Open banking: Brits will be able to manage accounts from one application] PaySpace Magazine. Available at: https://psm7.com/news/evropejcy-smogut-upravlyat-svoimi-schetami-cherez-odno-prilozhenie.html (accessed 21 January 2021).

Planyruetsya zapusk pervoj v myre bazu dannux Fintech-kompanyj [Planned to launch the world's first database of Fintech companies] PaySpace Magazine. Available at: https://psm7.com/news/planiruetsya-zapusk-pervoj-v-mire-fintech-bazy-dannyx.html (accessed 21 January 2021).

Sytnyk I. P., Fomina V. S. (2019) Vplyv fintexu na rozvytok suchasnyx platizhnyx system Ukrayiny [The influence of fintech on the development of modern payment systems in Ukraine]. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal «Biznes-navigator», vol. 2. (51), pp. 139-143.

Sytnyk I. P. Shirinyan L. V., Fomina V. S. (2018) Kryptovalyuta i blokchejn-texnologiyi v suchasnyx platizhnyx systemax: problemy i perspektyvy [Cryptocurrency and blockchain technologies in modern payment systems: problems and prospects.]. Naukovyj visnyk Xersonskogo derzhavnogo universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky», vol 30, ch. 2, pp. 109-113.

Tyagunova Z.O., Bondarenko V.M. (2015) Kraudfandyng: svitovyj dosvid ta praktyka [Crowdfunding: world experience and practice]. Innovacijna ekonomika, no 3, pp. 25-32. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_3_6 (accessed 20 January 2021).

Fintex i blokchejn: texnologiyi, yaki «pidryvayut» bankivskyj sektor [Fintech and blockchain: technologies that «undermine» the banking sector.]. Available at: https://ceoclub.com.ua/notes/blockchain (accessed 21 January 2021).

Cyfrovym sheryngom dokumentiv vzhe korystuyutsya v trox ukrayinskyx bankax. Ukrinform [Digital sharing of documents is already used in three Ukrainian banks] (2021). Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3117182-cifrovim-seringom-dokumentiv-vze-koristuutsa-v-troh-ukrainskih-bankah-fedorov.html (accessed 21 January 2021).

Shering: suchasnyj trend, shho vidkryvaye majbutnye [Schering: a modern trend that opens the future] (2021). Mukachevo.Net. Available at: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2087215 (accessed 21 January 2021).

Переглядів статті: 666
Завантажень PDF: 960
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Дроботя, Я., Бражник, Л., & Дорошенко, О. (2021). ДИДЖИТАЛІЗОВАНІ ІННОВАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-15
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають