АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

  • Наталія Гавриленко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-2043-3917
Ключові слова: податки, податковий потенціал, податкова система, бюджет, підприємництво, фінанси

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам оцінки податкового потенціалу великих платників податків, які обумовлені, з одного боку існуючими потребами бюджетно-податкової політики, а з іншого – вдосконаленням податкового адміністрування в Україні. Такий взаємозв'язок визначається суттєвістю впливу податкового потенціалу великих платників податків на бюджетну забезпеченість держави як взагалі, так і її адміністративно-територіальних одиниць, зокрема. Наявна невизначеність податкового законодавства в поєднанні з економічними реаліями призводить до виникнення податкових ризиків, як на рівні держави, так і на рівні платників податків, що негативно впливає на розвиток податкового потенціалу. Це обумовлено багато в чому тим, що сучасною фінансовою наукою досі не розроблені нові наукові підходи до оцінки податкового потенціалу, її інструментарій також недостатньо розвинутий, потребують розвитку механізми управління податковими ризиками. В даній статті зроблено спробу цю прогалину заповнити.

Посилання

Федулова Л.І., Буга Н.Ю. Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки. Регіональна економіка. 2008. № 3. С. 31–41

Буга Н.Ю., Гавриленко Н.В. До и после 1 апреля 2011 г. Бизнес Информ. 2011. № 10. С. 103–106.

Гавриленко Н.В. Прогнозування розвитку регіонів на підставі багатофакторних моделей. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. 2013. Випуск 12(1). С. 19–22.

Гавриленко Н.В. Аналіз впливу податкового клімату на підприємницьку активність суб'єктів малого та середнього бізнесу. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект. Колективна монографія. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. Кафедра обліку і аудиту. Том 1. 2013. м. Дніпропетровськ, «Герда». С. 346–356.

Дубовик О., Гавриленко Н. Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 1. С. 15–17.

Nestorenko T., Ostenda A., Perelygina L., Ilina Y. The Impact of Foreign Students on Internationalization of University and on the Economy of a Host City (Case of the Katowice School of Technology). Capacity and resources for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. EDAMBA-2018. Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 17-19.04.2018, 356-366, University of Economics in Bratislava, Bratislava. ISBN 978-80-225-4571-6.

Гришина Л.О., Гавриленко Н.В. Інноваційні підходи до розвитку регіону в умовах інтеграційних процесів. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. 2014. № 1. С. 126–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnuk_2014_1_23.

Іванов Ю.Б., Петросянц К.В. Малий бізнес: управління податками : монографія. Харків : ІНЖЕК, 2009. 272 с.

Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. Київ : Знання-Прес, 2004. 454 с.

Крисоватий А.І., Василевська Г.В. Новітня парадигма преференційного оподаткування : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 260 с.

Тарасов І.В., Гавриленко Н.В. Кореляційний аналіз розвитку малого і середнього підприємництва Одеського і Миколаївського регіонів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 2012. № 30. С. 84–88.

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В. Система податкового стимулювання інноваційної діяльності: стан і перспективи. Економічний простір. 2021. № 171. С. 73–79.

Гавриленко Н.В., Гришина Н.В. Податкові пільги в контексті стимулювання малого бізнесу та модернізації економіки регіону. Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 8. С. 16–19.

Юрій С.М. Податкова система України: становлення та розвиток. Економічний форум. 2014. № 3. С. 286–292.

Гавриленко Н.В. Податкова система : навч. посіб. Львів : Новий Світ-2000, 2007. 328 с.

Гришина Л.О., Гавриленко Н.В., Гришина Н.В. Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 25. С. 193–198.

Головньов С. Найбільші платники податків в 2020 році. URL: https://biz.censor.net/resonance/3272309/nayiblsh_platniki_podatkv_v_2020_rots. (дата звернення: 24.09.2021).

Топ-200 найбільших компаній України за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік. URL: https://rating.zone/wp-content/uploads/2021/04/top_200_2020.pdf. (дата звернення: 25.09.2021).

Fedulova L., Buga N. (2008) Problemnist rehioniv: osoblyvosti rehionalnoi polityky v umovakh novoi ekonomiky [Problems of Regions: Features of Regional Policy in the Conditions of New Economy]. Rehionalna ekonomika, 3, 31–41.

Buga N. (2011) Do i posle 1 aprelya 2011 g. Biznes Inform, 10, 103–106. [in Ukrainian].

Havrylenko N.V. (2013) Prohnozuvannia rozvytku rehioniv na pidstavi bahatofaktornykh modelei. Ekonomika. Finansy. Pravo, 12(1), 19–22. (in Ukrainian)

Havrylenko N.V. (Ed.) (2013) Analiz vplyvu podatkovoho klimatu na pidpryiemnytsku aktyvnist subiektiv maloho ta serednoho biznesu. Suchasnyi bukhhalterskyi oblik, analiz i audyt: haluzevyi aspekt. Kolektyvna monohrafiia. (Vol. 1), pp. 346–356. (in Ukrainian)

Dubovyk O.Iu., Havrylenko N.V. (2013) Dotsilnist stymuliuvannia maloho ta serednoho biznesu. Ekonomika. Finansy. Pravo, 1, 15–17. (in Ukrainian)

Nestorenko, T., Ostenda, A., Perelygina, L., Ilina Y. The Impact of Foreign Students on Internationalization of University and on the Economy of a Host City (Case of the Katowice School of Technology). Capacity and resources for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. EDAMBA-2018. Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 17-19.04.2018, 356-366, University of Economics in Bratislava, Bratislava.

Hryshyna L.O., Havrylenko N.V (2014) Innovatsiini pidkhody do rozvytku rehionu v umovakh intehratsiinykh protsesiv. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia, 1,126–131. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnuk_2014_1_23.

Ivanov YU.B., Petrosyants K.V. (2009) Malyy biznes: upravlinnya podatkamy [Small Business: Tax Administration]. INZHEK Publ.: Kharkiv.

Sokolovska A.M. (2004) Podatkova systema derzhavy: teoriia i praktyka stanovlennia. Kyiv: Znannia-Pres.

Krysovatyi A.I. (2013) Novitnia paradyhma preferentsijnoho opodatkuvannia [The latest paradigm of preferential tax]. Kyiv: Tsentr ushbovoi literatury.

Tarasov І.V., Gavrilenko N.V. (2012) Korelyacіjnij analіz rozvitku malogo і seredn'ogo pіdpriemnictva Odes'kogo і Mikolaivs'kogo regіonіv. Zbіrnik naukovih prac' Cherkaskogo derzhavnogo tekhnologіchnogo Unіversitetu, 30, 84–88. (in Ukrainian)

Havrylenko N.V., Hryshchenko O.V. (2021) Systema podatkovoho stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti: stan i perspektyvy. Ekonomichnyi prostir, 171, 73–79. (in Ukrainian)

Hryshyna N.V. (2014) Podatkovi pilhy v konteksti stymuliuvannia maloho biznesu ta modernizatsii ekonomiky rehionu. Ekonomika. Finansy. Pravo, 8, 16-19. (in Ukrainian)

Yurij S.M. (2014) The tax system of Ukraine: formation and development. Ekonomichnyj forum, 3, pp. 286–292. (in Ukrainian)

Havrylenko N.V. (2007) Podatkova systema: navch. posib. Lviv: Novyi Svit-2000. (in Ukrainian)

Hryshyna L.O., Havrylenko N.V., Hryshyna N.V. (2014) Otsinka podatkovoi efektyvnosti prohram pidtrymky maloho i serednoho biznesu. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 25, pp. 193–198. (in Ukrainian)

Holovnov S. Naibilshi platnyky podatkiv v 2020 rotsi. Available at: https://biz.censor.net/resonance/3272309/nayiblsh_platniki_podatkv_v_2020_rots.

Top-200 naibilshykh kompanii Ukrainy za sumoiu splaty podatkovykh platezhiv za 2020 rik. Available at: https://rating.zone/wp-content/uploads/2021/04/top_200_2020.pdf

Переглядів статті: 22
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Гавриленко, Н. (2021). АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-37
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ