ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Ключові слова: автомобільні дороги, безпека автомобільних доріг, економічне оцінювання, дорожньо-транспортна пригода, економічні втрати

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням економічного оцінювання безпеки автомобільних доріг через призму визначення можливих втрат від зміни стану безпеки автомобільних доріг України. Проаналізовано стан аварійності на автомобільних дорогах України у середньострокову періоді з ранжуванням основних причин. Доведено наявність прямого та тісного зв’язку між рівнем економічного розвитку регіонів та кількістю ДТП з загиблими та/або травмованими. Запропонована формула розрахунку соціально-економічних втрат від усіх дорожньо-транспортних пригод, що стались за розрахунковий рік у певному регіоні. Визначено, що найбільші соціально-економічні втрати від ДТП були у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях, що пояснюється високими значеннями валового регіонального продукту на одну особу та великою кількістю ДТП з загиблими та/або травмованими.

Посилання

Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг: Закон України від 17.10.2019 № 200-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-20#Text

Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15#Text

Безуглий А.О., Концева В.В., Стасюк Б.О. Теоретичні аспекти визначення показника соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод. Вісник Національного транспортного університету. 2019. № 2. С. 11–18.

Безуглий А.О., Концева В.В., Стасюк Б.О. Концептуальні засади визначення та обґрунтування розміру соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод. Дороги і мости. 2020. Вип. 21. С. 18–27. https://doi.org/10.36100/dorogimosti2020.21.018

Безуглий А.О. Оцінка соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2013. Вип. 12. С. 231–238.

Долженкова О.В., Уварова К.В. Прогнозування соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод. Молодіжний науковий вісник ДНУ ім. О. Гончара. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 4 (14). С. 89–98.

Boyer M., Dionne G. The economics of road safety. Transportation Research. Part B: Methodological. 1987. Vol. 21(5). P. 413–431. https://doi.org/10.1016/0191-2615(87)90038-5.

Bhavan T. The Economic Impact of Road Accidents: The Case of Sri Lanka. South Asia Economic Journal. 2019. Vol. 20, issue 1. P. 124–137. https://doi.org/10.1177/1391561418822210.

Garcìa A., Pérez K. The Economic cost of road traffic crashes in an urban setting. Injury Prevention. 2007. № 13 (1). P. 65-68. https://doi.org/10.1136/ip.2006.012732

Gul E. Economic Evaluation of Road Traffic Safety Measures. Published in: Conference Proceedings of Third International Symposium on Infrastructure Engineering in Developing Countries (IEDC-2010), NED University, Karachi, Pakistan. 2013. Vol. 1, No. 1 (1 July 2010). P. 177–186.

Wismans J., Selpi, Thynell M., Lindberg G. Economics of Road Safety – What does it imply under the 2030 Agenda for Sustainable Development?.Background paper for the 10th Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia, 14-16 March 2017 in Vientiane, Lao PDR. URL: https://www.uncrd.or.jp/content/documents/4903Final%20background%20paper%20for%20EST%20Plenary%20Session%2010.pdf (дата звернення: 14.09.2021).

Takeuchi K. Economic analysis of traffic speed and safety regulation. International Journal of Transport Economics. 1990. Vol. 17, No. 2 (JUNE 1990). P. 147–162.

Статистика ДТП в Україні. URL: http://patrol.police.gov.ua/statystyka

Статистичний збірник Міністерства фінансів «Бюджет України – 2020». URL: https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik.

Статистичний збірник Міністерства фінансів «Бюджет України – 2018». URL: https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik.

М 218-03450778-695:2011 «Методика визначення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод», затверджена заступником Голови Державної служби автомобільних доріг України 01.01.2011. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64471

Валовий регіональний продукт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Статистичний збірник «Економічна активність населення України». URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Law of Ukraine Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo upravlinnia bezpekoiu avtomobilnykh dorih [About modification of some laws of Ukraine concerning management of road safety]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-20#Text (in Ukrainian)

Law of Ukraine Pro avtomobilni dorohy [About Road]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-15#Text (in Ukrainian)

Bezuhlyi, A.O., Kontseva, V.V. & Stasiuk, B.O. (2019) Teoretychni aspekty vyznachennia pokaznyka sotsialno-ekonomichnykh vtrat vid dorozhno-transportnykh pryhod [Theoretical aspects of determining the indicator of socio-economic losses from road accidents. Bulletin of the National Transport University Theoretical aspects of determining the indicator of socio-economic losses from road accidents]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu – Bulletin of the National Transport University, 2, 11–18. (in Ukrainian)

Bezuhlyi, A.O., Kontseva, V.V. & Stasiuk, B.O. (2020) Kontseptualni zasady vyznachennia ta obgruntuvannia rozmiru sotsialno-ekonomichnykh vtrat vid dorozhno-transportnykh pryhod [The conceptual background of determination and the reasoning of size of socio-economic losses from road accidents]. Dorohy i mosty – Roads and bridges, 21, 18–27. (in Ukrainian)

Bezuhlyi, A.O. (2013) Otsinka sotsialno-ekonomichnykh vtrat vid dorozhno-transportnykh pryhod [Assessment of socio-economic losses from road accidents]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka. Tekhnichna seriia – Project management, systems analysis and logistics. Technical series, 12, 231–238. (in Ukrainian)

Dolzhenkova, O.V. & Uvarova, K.V. (2016) Prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnykh vtrat vid dorozhno-transportnykh pryhod [Forecasting of socio-economic losses from road accidents]. Molodizhnyi naukovyi visnyk DNU im. O. Honchara. Seriia: Ekonomichni nauky ‒ Youth Scientific Bulletin of SNU. O. Gonchar. Series: Economic Sciences, 4 (14), 89–98. (in Ukrainian)

Boyer M. & Dionne G. (1987) The economics of road safety. Transportation Research. Part B: Methodological, 21(5), 413–431. DOI: https://doi.org/10.1016/0191-2615(87)90038-5

Bhavan, T. (2019) The Economic Impact of Road Accidents: The Case of Sri Lanka. South Asia Economic Journal, 20/1, 124–137. DOI: https://doi.org/10.1177/1391561418822210

Garcìa, A. & Pérez, K. (2007) The Economic cost of road traffic crashes in an urban setting. Injury Prevention, 13 (1), 65–68. DOI: https://doi.org/10.1136/ip.2006.012732

Gul, E. (2013) Economic Evaluation of Road Traffic Safety Measures. Published in: Conference Proceedings of Third International Symposium on Infrastructure Engineering in Developing Countries (IEDC-2010), NED University, Karachi, Pakistan, 1, No. 1 (1 July 2010), 177–186.

Wismans, J., Selpi, Thynell, M. & Lindberg, G. (2017) Economics of Road Safety – What does it imply under the 2030 Agenda for Sustainable Development?.Background paper for the 10th Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia, 14-16 March 2017 in Vientiane, Lao PDR. Retrieved from: https://www.uncrd.or.jp/content/documents/4903Final%20background%20paper%20for%20EST%20Plenary%20Session%2010.pdf .

Takeuchi, K. (1990) Economic analysis of traffic speed and safety regulation. International Journal of Transport Economics, 17, 2, 147–162.

Statystyka DTP v Ukraini [Statistics of road accidents in Ukraine]. Retrieved from: http://patrol.police.gov.ua/statystyka (in Ukrainian)

Statystychnyi zbirnyk Ministerstva finansiv “Biudzhet Ukrainy – 2020” [Statistical collection of the Ministry of Finance “Budget of Ukraine – 2020”]. Retrieved from: https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (in Ukrainian)

Statystychnyi zbirnyk Ministerstva finansiv “Biudzhet Ukrainy – 2018” [Statistical collection of the Ministry of Finance “Budget of Ukraine – 2018”]. Retrieved from: https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (in Ukrainian)

M 218-03450778-695:2011 «Metodyka vyznachennia sotsialno-ekonomichnykh vtrat vid dorozhno-transportnykh pryhod» [Methods for determining socio-economic losses from road accidents]. Retrieved from: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=64471 (in Ukrainian)

Valovyi rehionalnyi product [Gross regional product]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Statystychnyi zbirnyk “Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy” [Statistical collection “Economic activity of the population of Ukraine”]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Переглядів статті: 267
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Ложачевська, О. (2021). ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-12
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають