РИЗИКОВИЙ БАР’ЄР В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: пандемія СOVID-19, ризиковий бар’єр, міжнародний бізнес, міжнародний ринок, стратегічний вектор

Анотація

В статті проведено дослідження сучасного стану ринку міжнародного бізнесу. Визначені експертні висновки стосовно прогнозу впливу основних ризиків на діяльність підприємств міжнародного бізнесу. Встановлено вплив постковідних факторів та визначені змінні детермінанти ризику в сучасних умовах. Проведено стратегічний аналіз сучасного ринку міжнародного бізнесу із застосуванням різних прикладних методів і прийомів. Проведені дослідження встановили, що обрана стратегія розвитку українських міжнародних компаній досить перспективна і спрямована на врахування новостворених ризиків. Саме на основі результатів досліджень сформовано рівні ризикового бар’єру в сучасних постковідних умовах, що дає можливість швидко реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.

Посилання

Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. Київ : КНЕУ, 2014.

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва : Прогресс, 2018.

Дюгованець О.М. Підвищення ефективності управління ризиками фірми в умовах нестабільності. Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015.

Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. Управління ризиками в інноваційній діяльності. Львів : Львівська політехніка, 2019.

Кухтик Т.В., Образцова Н.О. Стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності малих підприємств шляхом впровадження системи управління ризиками. Ефективна економіка. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1687

Mind Club. URL: https://mind.ua/news/20220231-eksperti-nazvali-5-najbilshih-rizikiv-dlya-svitovogo-rinku-v-2021-roci

Ministerstvo ekonomicku [Ministry of Economic Development Ukraine]. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

Vitlinsky V.V., Velikoivanenko G.I. (2014) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riscology in economics and business]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Keynes J.M. (2018) Obshchaia teoryia zaniatosty, protsenta y deneh [General theory of employment, interest and money]. Moscow: Progress (in Russian)

Dyugovanets O.M. (2015) Pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia ryzykamy firmy v umovakh nestabilnosti. [Improving the effectiveness of risk management of the firm in conditions of instability]. Uzhhorod: OUTDOOR-SHARK. (in Ukrainian)

Kuzmin O.E., Podolchak N.Y., Podolchak N.I. (2019). Upravlinnia ryzykamy v innovatsiinii diialnosti. [Risk management in innovation]. Lviv: Lviv Polytechnic. (in Ukrainian)

Kukhtyk T.V., Obraztsova N.O. (2012) Stymuliuvannia innovatsiino-investytsiinoi diialnosti malykh pidpryiemstv shliakhom vprovadzhennia systemy upravlinnia ryzykamy. [Stimulation of innovation and investment activities of small enterprises by implementing a risk management system]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. (in Ukrainian)

Mind Club. Retrieved from: https://mind.ua/news/20220231-eksperti-nazvali-5-najbilshih-rizikiv-dlya-svitovogo-rinku-v-2021-roci

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Компанець, К., Ільченко, В., & Ложачевська, О. (2021). РИЗИКОВИЙ БАР’ЄР В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-51
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ