ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: кадри, безпека, кадрова безпека, система кадрової безпеки, персонал, підприємство

Анотація

Стаття присвячена питанням формування та забезпечення кадрової безпеки у підприємстві за сучасних умов господарювання. Рекомендовано послідовність етапів щодо формування та впровадження системи кадрової безпеки у підприємстві. Акцентовано увагу на важливості взаємоузгодження стратегії кадрової безпеки, яку доречно розглядати як певний комплекс цілей та управлінських підходів щодо захисту та нівелювання загроз, пов’язаних з діяльністю персоналу, із загальною стратегією розвитку суб’єкта господарювання. Проаналізовано основні труднощі впровадження системи кадрової безпеки, зокрема, виділено недостатнє розуміння працівниками цілей та завдань реалізації такого проєкту; втрата цілей щодо впровадження системи безпеки; низький рівень кваліфікації фахівців; незадовільний рівень мотивації персоналу; низький рівень розуміння системи кадрової безпеки працівниками, опір змінам тощо.

Посилання

Ареф’єва О. В., Литовченко О. Ю. Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 11. С. 97.

Воронка О. З., Живко З. Б., Мартин О. М. Кадрова безпека через призму понятійно-категоріального апарату економічної безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 165–171.

Воронько-Невіднича Т.В. Сучасні тенденції управління персоналом організацій. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Полтава : РВВ ПДАА, 2019. 268 с. С. 134–136.

Воронько-Невіднича Т. В., Ткаченко В. І. Управління кадровою безпекою як складова комплексної системи корпоративного менеджменту підприємства. Маркетингове забезпечення продуктового ринку. Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 18 травня 2021 року). Полтав а: ПДАА. 2021. 152 с. С. 26–29.

Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. С. 176.

Лащенко О. Ю. Кадрова безпека, як складова економічної безпеки банківської установи. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4602/

Логінова Н. І. Місце кадрової безпеки в економічній безпеці підприємства. Коммунальное хазяйство городов. 2009. № 87. С. 373.

Voronko-Nevidnycha T., Sirenko O. Interconnection of social and economic components of sustainable development of the agrarian sphere. Management of the 21st century: globalization challenges: monog. 2020. Prague. Nemoros s.r.o. 2020. Czech Republic. P. 471 p. P. 228–234.

Arefieva O. V. & Lutovchenko O. Yu. (2008). Kadrova skladova v systemi ekonomichnoji bezpeky mashynobudivnykh pidpryjemstv [Personnel component in the system of economic security of machine-building enterprises]. Aktualjni problemy ekonomik – Current economic problems, 11, 95–100. (in Ukrainian)

Voronka O. Z, Zhuvko Z. B. & Martun O. M. (2018). Kadrova bezpeka cherez pryzmu ponjatijno-kateghorialjnogho aparatu ekonomichnoji bezpeky pidpryjemstva [Personnel security through the prism of the conceptual-categorical apparatus of economic security of the enterprise]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 22, 165–171. (in Ukrainian)

Voronko-Nevidnycha T. V. (2019). Suchasni tendenciji upravlinnja personalom orghanizacij [Modern trends in personnel management of organizations]. Upravlinnja resursnym zabezpechennjam ghospodarsjkoji dijaljnosti pidpryjemstv realjnogho sektoru ekonomiky: zb. materialiv IV Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. – Management of resource provision of economic activity of enterprises of the real sector of economy: collection of materials IV All-Ukrainian. scientific-practical internet conference (November 19, 2019) (pp. 134–136). Poltava: RVV PDAA. (in Ukrainian)

Voronko-Nevidnycha T. V. & Tkachenko V. I. Upravlinnja kadrovoju bezpekoju jak skladova kompleksnoji systemy korporatyvnogho menedzhmentu pidpryjemstva [Personnel security management as a component of the complex system of corporate management of the enterprise]. Marketynghove zabezpechennja produktovogho rynku. Zbirnyk tez KhIII Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji – Marketing support of the food market. Collection of abstracts of the XIII International scientific-practical conference (Poltava, May 18, 2021) (pp. 26–29). Poltava: RVV PDAA. (in Ukrainian)

Kozachenko G. V., Ponomarev V. P. & Lyashenko O. M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: sutnistj ta mekhanizmy zabezpechennja [Economic security of the enterprise: essence and mechanisms of maintenance]. Kyiv: Libra. (in Ukrainian)

Lashchenko O. Y. (2015). Kadrova bezpeka, jak skladova ekonomichnoji bezpeky bankivsjkoji ustanovy [Personnel security as a component of economic security of a banking institution]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4602/ (in Ukrainian)

Lohinova N. I. (2009). Mistse kadrovoi bezpeky v ekonomichnii bezpetsipidpryiemstva [A place of skilled safety is in economic security of enterprise]. Kommunalnoe khoziaistvo horodov, vol. 87, no. 174, 371–376. (in Ukrainian)

Voronko-Nevidnycha T. & Sirenko O. (2020). Interconnection of social and economic components of sustainable development of the agrarian sphere. Management of the 21st century: globalization challenges. Prague. Nemoros s.r.o. Czech Republic, 228–234.

Переглядів статті: 334
Завантажень PDF: 217
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Воронько-Невіднича, Т., Демиденко, Л., & Здоров, В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-57
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ