УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: розвиток, сталий розвиток, підприємство, управління розвитком підприємства, Цілі сталого розвитку

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сучасних підходів до забезпечення сталого розвитку підприємства. З’ясовано сутність категорій «розвиток» та «розвиток підприємства». Досліджено характерні риси розвитку суб’єкта господарювання за сучасних умов. Розглянуто теорії розвитку організацій тощо. Визначено, що сьогодні українським підприємствам необхідно формувати систему управління підприємством на засадах сталого розвитку. Оскільки дане управління сприяє забезпеченню фінансової стабільності, конкурентоспроможності та результативному функціонуванню на ринках, а також дає змогу щодо організації виробництва, орієнтованого на скорочення шкідливих викидів в атмосферу, покращення умов роботи працівників та соціального рівня населення в цілому. Наголошено, що в Україні сформовано підґрунтя для забезпечення сталого розвитку відповідно до глобальних Цілей сталого розвитку.

Посилання

Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с.

Богданов А.А. Тектология (Всеобщая организационная наука) : в 2 кн. Кн. 1. Москва : Экономика, 1989. 304 с.

Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навч. посібник. Київ : ЦУЛ, 2003. 396 с

Горлач М.І. Сучасні теорії всесвіту. Філософія : підручник. URL: http://ellib.org.ua/books/philosofy/fil4/index.html (дата звернення: 04.05.2021).

Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Голян В.А. Економіка природокористування : підручник. Київ : «Кондор», 2009. 465 с.

Забродский В., Кизим Н. Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственно-экономических систем. Харьков : Бизнес Информ, 2000. 106 c.

Капліна А.С. Поняття «розвиток» у категоріальному апараті теорії розвитку. Економіка Менеджмент Підприємництво. 2012. № 24 (ІI). С. 57–63.

Кузьмін О., Мельник О. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 416 с.

Пащенко О.П. Стратегічне управління розвитком підприємства Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. Т. 2. С. 99–103.

План дій на ХХІ століття, ухвалений на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі» в 2002 році. URL: www.un.org/esa/sustdev/agenda21.html (дата звернення: 04.05.2021).

Порядок дій «Порядок денний на XXI століття» («Agenda 21»). Київ : Видавництво «Інтелсфера», 2000. 359 с.

Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України. Вісник національної академії наук України. 2002. № 2. С. 31–40.

Voronkо-Nevidnycha T., Sirenko O. Interconnection of social and economic components of sustainable development of the agrarian sphere. P. 228–234. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-menedzhmentu/monografcompressed1-1-239.pdf (дата звернення: 04.05.2021).

Andriychuk V.G., (2013). Ekonomika pidpryyemstv ahropromyslovoho kompleksu [Economics of agro-industrial enterprises]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Bogdanov A.A., (1989). Tektologiya (Vseobshchaya organizatsionnaya nauka) [Tectology (General organizational science)]. Moscow: Economy. (in Russian)

Vasilenko V.A., & Tkachenko T.I. (2003). Stratehichne upravlinnya [Strategic management]. Kyiv: CUL. (in Ukrainian)

Gorlach M.I. Suchasni teoriyi vsesvitu. Filosofiya [Modern theories of the universe. Philosophy]. Retrieved from http://ellib.org.ua/books/philosofy/fil4/index.html (accessed 04 May 2021).

Danylyshyn B.M., Khvesyk M.A. & Holyan V.A. (2009). Ekonomika pryrodokorystuvannya [Economics of nature]. Kyiv: «Kondor» (in Ukrainian)

Zabrodsky V. & Kizim N., (2000). Diagnostika finansovoy ustoychivosti funktsionirovaniya proizvodstvenno-ekonomicheskikh sistem [Diagnosis of financial stability of production and economic systems]. Kharkiv: Business Inform. (in Russian)

Kaplina A.S., (2012). Ponyattya «rozvytok» u katehorialʹnomu aparati teoriyi rozvytku [The concept of «development» in the categorical apparatus of development theory]. Ekonomika Menedzhment Pidpryyemnytstvo – Economics Management Entrepreneurship, 24 (ІI), 57–63. (in Ukrainian)

Kuzmin O. & Melnyk O. (2003). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv: Akademvydav. (in Ukrainian)

Pashchenko O.M. (2011). Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Strategic management of enterprise development]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Visnyk of Khmelnytsky National University, 2(2), 99–103. (in Ukrainian)

Plan diy na 21 stolittya, ukhvalenyy na Vsesvitnʹomu samiti zi staloho rozvytku v Yohannesburzi» v 2002 rotsi [Action Plan for the 21st Century, adopted at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002]. Retrieved from https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml (accessed 04 May 2021).

Agenda. (2000). Poryadok diy «Poryadok dennyy na XXI stolittya» («Agenda 21») [«Agenda for the XXI century» (Agenda 21)]. Kyiv: Publishing House «Intelsphere». (in Ukrainian)

Tregobchuk, V. (2002). Kontseptsiya staloho rozvytku dlya Ukrayiny [The concept of sustainable development for Ukraine]. Visnyk natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, (2), 31-40. (in Ukrainian)

Voronkо-Nevidnycha T. & Sirenko O. (2020). Interconnection of social and economic components of sustainable development of the agrarian sphere Security management of the xxi century: national and geopolitical aspects. Issue 2. 228-234. Retrieved from https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-menedzhmentu/monografcompressed1-1-239.pdf (accessed 04 May 2021).

Переглядів статті: 665
Завантажень PDF: 436
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Воронько-Невіднича, Т., Коваль, О., & Колода, О. (2021). УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-80
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають