РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ БАСЕЙНІ

Ключові слова: Чорноморський басейн, екологізація галузі, екосистема, морегосподарський комплекс, рівень техногенної та екологічної безпеки, концепція сталого розвитку

Анотація

Розглядаються актуальні питання підвищення рівня техногенної і екологічної ситуації в Чорноморському басейні. Враховуються найважливіші завдання реалізації концепції сталого розвитку. Практично у всіх національних програмах відсутня або є незначним розділ, що стосується екологічних питань. Навіть ті галузеві програми, які мають екологічний розділ, не пов'язані зі стратегічними завданнями національної екологічної політики і відображають лише деякі аспекти поводження з відходами, енергоефективності та ресурсозбереження. Обґрунтовується необхідність інтегрованого екологічного управління, яке в свою чергу мало враховується в розвитку національного морегосподарського комплексу. Висвітлюються небезпечні ситуації в Чорноморському басейні в умовах реального економічного розвитку морського транспорту. У статті обґрунтовується пріоритетність проведення країн Чорноморського басейну екологізації енергетичної, транспортної, сільськогосподарської та промислової галузей для досягнення належного рівня техногенної та екологічної безпеки в даному регіоні.

Посилання

Вербицкий Ю. Становление современной системы организационно-экономических механизмов и институтов международной природоохранной деятельности / Сб. наук. тр., под ред. В.Е. Новицкого. Вып. 32. Киев : Инт мировой экон. и междунар. отношений НАН Украины, 2002. С. 146-156.

Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. Київ : Інтелсфера, 2002. 234 с.

Лісовський С.А. Основи сталого (збалансованого) економічного, соціального, екологічного розвитку. Житомир, 2007. 108 с.

Фрасинюк Т.І. Cистема забезпечення стійкості розвитку підсистем морської транспортної індустрії. Монографія. Одеса : ИнформИздат, 2017. 303 с.

The problems of sustainable development of the global Maritime transport industry’s subsystems / Primachev N. etc. Kherson: UGIT i HM, 2014. 316 p.

Verbitskiy, Yu. (2002) Stanovlenie sovremennoy sistemy organizatsionno-ekonomicheskikh mekhanizmov i institutov mezhdunarodnoy prirodookhrannoy deyatel'nosti [Formation of a modern system of organizational and economic mechanisms and institutions for international environmental activities]. Sb. nauk. tr. In-t mirovoy ekon. i mezhdunar. Otnosheniy. Kyiv: NAN Ukrainy, vol. 32, pp. 146-156. (in Russian)

Deili, H. (2002). Poza zrostanniam. Ekonomichna teoriia staloho rozvytku [Out of growth. Economic Theory of Sustainable Development]. Kyiv: Intelsfera. 234 р. (in Ukrainian).

Lisovskyi S.A. (2007) Osnovy staloho (zbalansovanoho) ekonomichnoho, sotsialnoho, ekolohichnoho rozvytku [Fundamentals of sustainable (balanced) economic, social, environmental development]. Zhytomyr. 108 р. (in Ukrainian).

Frasynjuk T.I. (2017) Systema zabezpechennja stijkosti rozvytku pidsystem morsjkoji transportnoji industriji [The system of ensuring the sustainability of the development of subsystems of the maritime transport industry]. monoghrafija [monograph]. Odesa: YnformYzdat, 303 p. (in Ukrainian).

The problems of sustainable development of the global Maritime transport industry’s subsystems / Primachev N. etc. Kherson: UGIT i HM, 2014. 316 p.

Переглядів статті: 194
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Фрасинюк, І., Фрасинюк, Т., & Левинська, Т. (2020). РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ БАСЕЙНІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-11
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ