СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Ключові слова: розвиток, система, управління розвитком, механізм, формування, підприємство, система управління

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств агропродовольчої сфери. Систематизовано термінологію та уточнено ряд формулювань, зокрема поняття «організаційно-економічного механізму». Визначено основні характеристики зазначеного механізму. Проведено групування принципів формування організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємства залежно від організаційного та економічного спрямування. Сформульовано на основі визначених принципів відповідні функції механізму, які забезпечують встановлення цілей, планування, оцінку, аналіз стану та прогнозу розвитку підприємства, розробку і прийняття оптимальних рішень, гарантування взаємодії локальних механізмів, організацію та регулювання, й завершуються контролем та впровадження системи моніторингу внутрішнього і зовнішнього середовища що забезпечують життєздатність підприємства.

Посилання

Кушнірук В.С., Єрмаков О.Ю., Шебаніна О.В. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону : монографія. Миколаїв : МДАУ, 2009. 232 с.

Москаленко В.П., Шипунова О.В. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия: научно-методическое издание. Сумы : Изд-во «Довкілля», 2003. 176 с.

Полтавський Ю.А., Супрун О.М. Ринковий механізм як система забезпечення ефективної діяльності аграрних підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. 2004. Вип. 31. С. 375–380.

Павленчик Н.Ф. Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 57–66

Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства : монографія. Харків : Вид. ХДЕУ, 2002. 364 с.

Ходаківська О.В. Теоретико-світоглядні засади сталого розвитку соціально-економічних систем. Сталий розвиток соціально-економічних систем в умовах глобалізаційних процесів : зб. наук. прац. Київ, 2020. С. 116–120.

Шиян Д.В. Циклічність у формуванні сталого розвитку сільського господарства : монографія. Харківський національний аграрний у-нт. ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2011. 349 с.

Hurwicz, L. (1993). Toward a Framework for Analyzing Institutions and Institutional Change. In: Markets and Democracy (P. 51). S. Bowles, H. Gintis, B. Gustafsson (eds.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kushniruk V.S., Ermakov O.Y., Shebanina O.V. (2009) Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm efektyvnoho vedennya sadivnytstva v ahrarnykh pidpryyemstvakh rehionu [Organizational and economic mechanism of effective horticulture in agricultural enterprises of the region]: monohrafiya [a monograph]. Mykolaiv: MSAU, 232 p. (in Ukrainian)

Moskalenko V.P., Shipunova O.V. (2003) Finansovo-ekonomicheskiy mekhanizm promyshlennogo predpriyatiya [Financial and economic mechanism of an industrial enterprise]: scientific and methodological publication. Sumy: Publishing House «Environment», 176 p. (in Russian)

Poltavsky Y.A., Suprun O.M. (2004) Rynkovyy mekhanizm yak systema zabezpechennya efektyvnoyi diyalʹnosti ahrarnykh pidpryyemstv [Market mechanism as a system of ensuring the effective operation of agricultural enterprises]. Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture: Economic Sciences. Market transformation of agro-industrial complex economy. v. 31. s. 375–380. (in Ukrainian)

Pavlenchik N.F. (2019) Ekonomichnyy rozvytok ahrarnykh pidpryyemstv na zasadakh dyversyfikatsiyi yikh diyal’nosti [Economic development of agricultural enterprises on the basis of diversification of their activities]. Economics of agro-industrial complex. № 2. pp. 57–66. (in Ukrainian)

Tridid O.M. (2002) Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm stratehichnoho rozvytku pidpryyemstva [Organizational and economic mechanism of strategic development of the enterprise]: monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: KhDEU, 364 p. (in Ukrainian)

Khodakivska O.V. (2020) Teoretyko-svitohlyadni zasady staloho rozvytku sotsial’no-ekonomichnykh system [Theoretical and ideological principles of sustainable development of socio-economic systems]. Sustainable development of socio-economic systems in the context of globalization processes: coll, science, works. Kyiv, pp. 116–120. (in Ukrainian)

Shiyan D.V. (2011) [Cyclicality in the formation of sustainable development of agriculture]: monohrafiya [a monograph]. Kharkiv National Agrarian University them. V.V. Dokuchaeva. Kharkiv: KhNAU, 349 p. (in Ukrainian)

Hurwicz, L. (1993). Toward a Framework for Analyzing Institutions and Institutional Change. In: Markets and Democracy (P. 51). S. Bowles, H. Gintis, B. Gustafsson (eds.). Cambridge: Cambridge University Press.

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 280
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Федірець, О. (2021). СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-56
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ