ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ключові слова: конкурентоспроможність промислового підприємства, інноваційне виробництво, стійкий розвиток, організаційна культура, людський капітал, маркетингові показники

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення пріоритетів стійкого розвитку промислових підприємств, проблемам формування людського капіталу в умовах жорсткої конкуренції ринку, інноваційного розвитку виробництва. Розроблено модель розвитку людського капіталу, яка дозволяє виявити чинники, що сприяють або стримують зростання продуктивності праці. Здійснено детальний аналіз системи маркетингових показників розвитку в організаційній культурі промислового підприємства. Визначено, що завдяки поступовому розвитку здібностей співробітників підприємство отримує можливість оптимальним чином використовувати їх потенціал. Доведено, розвиток людського капіталу можливий за умови стійких партнерських відносин зі стейкхолдерами підприємства машинобудівної галузі в стратегії соціально-економічного розвитку регіону та формування ефективної системи управління персоналом на засадах маркетингу.

Посилання

Балабанова, Л.В., Кривенко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу: монографія. Донецьк: Дон ГУЕТ, 2004. 147 с.

Гавкалова Н.Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу: монографія. Харків : ХНЕУ, 2011. 295 с

Могилевська О.Ю. Теоретичні підходи до процесу формування організаційної культури в стратегії інноваційного розвитку промислових комплексів. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2014. № 22. С. 72–75.

Mohylevskaya O.Yu., Romanova L.V., Slobodyanic A.N., Mohylevskyi Yu.V., Shtanko A.I. Marketing approach to the management by innovative development of the region. Sustainable economic development of regions: collective monograph. Austria, Vienna. 2016. Vol.10. pp. 55–63.

Прахалад К.К., Рамасвани В. Будущее конкуренции. Создание уникальной ценности вместе с потребителями. Москва: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. 352 с.

Balabanova, L., Kryvenko A. (2004) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv na osnovi marketynhu: monohrafiia [A management by competitiveness of enterprises on the basis of marketing: monograph]. Donetsk: Don HUET, 147 р. (in Ukrainian)

Havkalova N. (2011) Upravlinnya efektyvnistyu menedzhmentu personal: monohrafiia [Managing by effectiveness of personnel management marketing: monograph]. Kharkiv: KhNEU, 295 p. (in Ukrainian)

Mohylevska O. (2014) Teoretychni pidkhody do protsesu formuvannia orhanizatsiinoi kultury v stratehii innovatsiinoho rozvytku promyslovykh kompleksiv. [The theoretical approaches to the process of forming of organizational culture in strategy of innovative development of industrial complexes]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Kyiv, no 22. pp. 72–75.

Mohylevskaya O., Romanova L., Slobodyanic A., Mohylevskyi Yu., Shtanko A.. (2016) Marketing approach to the management by innovative development of the region. Sustainable economic development of regions. Austria, Vienna, vol. 10, pp. 55–63.

Prakhalad K., Ramasvany V. (2017) Budushchee konkurentsyy. Sozdanye unykalnoi tsennosty vmeste s potrebyteliamy. [Future of competition. Creation of unique value together with consumers]. Moskva: ZAO «Olymp-Byznes». 352 p. (in Russian)

Переглядів статті: 182
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Могилевська, О., Романова, Л., & Слободяник, А. (2021). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-31
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ