ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН РЕКЛАМИ: МАРКЕТИНГОВІ ПРОЄКТИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЙ AGILE-МАРКЕТИНГ ТА EDUSCRUM

Ключові слова: графічний дизайн, реклама, управління конкурентоспроможністю підприємства, маркетингові проєкти, зовнішньоекономічна діяльність, agile-маркетинг, EduSCRUM

Анотація

Дослідження зосереджено на важливій проблемі міждисциплінарної підготовки студентів за спеціальністю маркетинг. Формування компетентностей у галузі графічного дизайну та реклами вимагає глибшого розуміння процесів співпраці у концепції agile-маркетинг. Завдання – підготувати комплексні курси, які будуть корисні майбутнім професіоналам як з позиції графічного дизайнера, так і менеджера з реклами. Під час навчального процесу студенти відіграють ролі дизайнера та менеджера з реклами. Вони використовуватимуть спеціалізовані програми для виконання завдання проекту, постановки технічного завдання для дизайнерів та контролю узгодженості рекламних елементів для управління конкурентоспроможністю в міжнародному діловому середовищі. Концепція agile-маркетингу допомагає бачити увесь процес, та знайти у ньому власне місце для майбутніх фахівців з маркетингу.

Посилання

Дмитренко В. Академічний та самостійний рисунок на першому курсі в системі підготовки студентів-дизайнерів. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. 2019. Том 2. № 2. С. 190–205.

Євтушенко В. А., Кудінова М. М., Шкумат А. В. Вдосконалення системи мотивації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 6 (23). С. 73–78.

Капран В. И., Капран О. В. Психология и разработка рекламной продукции. Москва, 2008. 240 с.

Кузьминчук Н., Євтушенко В., Куценко Т., Терованесова О. Конкурентостійкість підприємства в аспекті організаційного та управлінського теоретикометодичного інструментарію. Журнал європейської економіки. 2020. № 19 (3). С. 587–604.

Мозгова Г. В., Євтушенко В. А., Мозгова А. Д. Формування Soft Skills фахівця у галузі маркетингу на основі компетентісного підходу. Економіка та суспільство. 2020. Вип. 22. С. 308–316.

Мозер К. Психология маркетинга и рекламы. Харьков, 2004. 380 с.

Ницын Д. А., Сидоренко Е. С. Композиция в проектировании информационно-рекламного продукта. Modern problems of modeling. 2020. №. 20. С. 155–161.

Прищенко С. Екологія культури: візуальні стереотипи в рекламі vs. креативні технології. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. 2019. Том 2. № 2. С. 221–240.

Рахман М. С., Євтушенко В. А., Рудас Д. С. Зовнішньоекономічна діяльність України з країнами ЄС. Інфраструктура ринку. 2020. № 47. С. 39–44.

Саприкіна Л. Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів з використанням інноваційних технологій. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. 2019. Том 2. № 2. С. 229–236.

Слута Ю. М., Дубрівна А. П. Тенденції використання кольору в проектуванні реклами як художньо-комунікативний феномен. Технології та дизайн. 2020. № 4 (37). С. 1–10.

Черкесова І. Графічний дизайн в аспекті поєднання непоєднуваного. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. 2019. Том 2. № 2. С. 206–215.

Dmytrenko V. (2019). Akademichnyj ta samostijnyj rysunok na pershomu kursi v systemi pidhotovky studentiv-dyzajneriv [Academic and independent drawing during the first year of study in the system of training future designers]. Demiurh: idei, tekhnolohii, perspektyvy dyzajnu – Demiurge: ideas, technologies, design perspectives, vol. 2, no. 2, pp. 190–205. [in Ukrainian]

Yevtushenko V. A., Kudinova M. M., Shkumat A. V. (2020). Vdoskonalennia systemy motyvatsii sub'iektiv zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti [Improving the system of motivation of foreign economic entities]. Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, vol. 6 (23), pp. 73–78. [in Ukrainian]

Kapran V. I., Kapran O. V. (2008). Psihologija i razrabotka reklamnoj produkcii [Psychology and Promotional Product Development]. Moscow Izdatel'skij centr "Akademija" [in Russian].

Kuz'mynchuk N., Yevtushenko V., Kutsenko T., Terovanesova O. (2020). Konkurentostijkist' pidpryiemstva v aspekti orhanizatsijnoho ta upravlins'koho teoretykometodychnoho instrumentariiu [Competitiveness of the enterprise in the aspect of organizational and managerial theoretical and methodological tools]. Zhurnal ievropejs'koi ekonomiky – Journal of European Economy, no. 19 (3), pp. 587–604. [in Ukrainian]

Mozghova H. V., Yevtushenko V. A., Mozghova A. D. (2020). Formuvannia Soft Skills fakhivtsia u haluzi marketynhu na osnovi kompetentisnoho pidkhodu [Formation of Soft Skills marketing professional on the basis of the competence approach]. Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 22, pp. 308–316. [in Ukrainian]

Mozer K. (2004). Psihologija marketinga i reklamy [Psychology of marketing and advertising]. Kharkov: Izdatel'stvo Gumanitarnyj Centr. [in Russian]

Nicyn D. A., Sidorenko E. S. (2020). Kompozicija v proektirovanii informacionno-reklamnogo produkta [Composition in the design of information and advertising product]. Modern problems of modeling – Modern problems of modeling, no. 20, pp. 155–161. [in Russian]

Pryschenko S. (2019). Ekolohiia kul'tury: vizual'ni stereotypy v reklami vs. kreatyvni tekhnolohii [Ecology of culture: visual stereotypes in advertising vs. creative technologies]. Demiurh: idei, tekhnolohii, perspektyvy dyzajnu – Demiurge: ideas, technologies, design perspectives, vol. 2, no. 2, pp. 221–240. [in Ukrainian]

Rakhman M. S., Yevtushenko V. A., Rudas D. S. (2020). Zovnishn'oekonomichna diial'nist' Ukrainy z krainamy YeS [Foreign economic activity of Ukraine with EU countries]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, no. 47, pp. 39–44. [in Ukrainian]

Saprykina L. (2019). Formuvannia profesijnoi kompetentnosti majbutnikh dyzajneriv z vykorystanniam innovatsijnykh tekhnolohij [Future designers’ professional competence formation with the innovative technologies use]. Demiurh: idei, tekhnolohii, perspektyvy dyzajnu – Demiurge: ideas, technologies, design perspectives, vol. 2, no. 2, pp. 229–236. [in Ukrainian]

Sluta Yu. M., Dubrivna A. P. (2020). Tendentsii vykorystannia kol'oru v proektuvanni reklamy iak khudozhn'o-komunikatyvnyj fenomen [Trends in the use of color in the design of advertising as an artistic communicative phenomenon]. Tekhnolohii ta dyzajn – Technology and design, no. 4 (37), pp. 1–10. [in Ukrainian]

Cherkesova I. (2019). Hrafichnyj dyzajn v aspekti poiednannia nepoiednuvanoho [Graphic design in the aspect of combining the unconnected]. Demiurh: idei, tekhnolohii, perspektyvy dyzajnu – Demiurge: ideas, technologies, design perspectives, vol. 2, no. 2, pp. 206–215. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 280
Завантажень PDF: 470
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Кім, О. (2021). ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН РЕКЛАМИ: МАРКЕТИНГОВІ ПРОЄКТИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЙ AGILE-МАРКЕТИНГ ТА EDUSCRUM. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-26
Розділ
МАРКЕТИНГ